Nasze projekty

Jutro Niedziela – XXVII zwykła C

Wiara to zdolność czynienia cudów? Nie, to wierność w służbie Bogu.

Reklama

PUNKT WYJŚCIA

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, aby udzielił nam tego, o co nie ośmielamy się prosić • CZYTANIA: Księga Habakuka 1,2–3; 2,2–4 • Psalm 95,1–2.6–9 • Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 1,6–8.13–14 • Ewangelia wg św. Łukasza 17,5–10

STO SŁÓW

Nie, „test morwy” nie jest testem prawdziwej wiary. Jeśli morwa wciąż nie wykonuje naszych rozkazów, nie znaczy to, że nasza wiara nie jest nawet tak mała, jak ziarnko gorczycy (EWANGELIA). Wrażenie niewysłuchanej modlitwy nie oznacza, że Bóg się odwrócił (PIERWSZE CZYTANIE). Doświadczenie milczącego Boga jest jednym z najtrudniejszych i nie zawsze oznacza, że źle się modlimy. Czasem po prostu tego potrzeba.

Ale – przyznajmy – Bóg „prowokuje”, doświadcza. Swoim „milczeniem” często przymusza człowieka do starania, by serce nie stwardniało (PSALM), do zaangażowania w rozpalenie na nowo charyzmatu (DRUGIE CZYTANIE). Wychowuje nie do wiary na chwilę, lecz do wierności długodystansowej. By wiara, jak ziarnko, wciąż rosła.

Wiara to nie zdolność czynienia cudów. Wiara to wierność w służbie Bogu.

Reklama

PIERWSZE CZYTANIE

Żyć wiarą • Ha 1,2-3;2,2-4

Reklama

Czy Bóg istotnie nie wysłuchuje modlitw? Żyć wiarą to także czekać cierpliwie na Słowo Boga i jego spełnienie.

KSIĘGA: Habakuka • AUTOR: Habakuk • CZAS POWSTANIA: ok. 605 r. przed Chr. • KATEGORIA: mowa prorocka

TAJEMNICZY HABAKUK • Nie mamy pewności, jaka historyczna postać stoi za księgą proroka Habakuka, niewiele o nim wiemy. Zapowiedź inwazji babilońskiej wskazuje, że żył najprawdopodobniej w ostatnich latach panowania w Judzie króla Jozjasza (640–609 r. przed Chr.) lub następującego po nim Jojakima (609–598 r. przed Chr.), czyli w czasie współczesnym także prorokowi Jeremiaszowi • Większość naukowców precyzyjniej określa datę powstania księgi – na ok. 605 r. przed Chrystusem, tzn. krótko przed albo po bitwie pod Karkemisz, gdzie wojska egipskie, które wcześniej przybyły na pomoc Asyryjczykom, zostały pokonane przez Babilończyków (👁 Jr 46,3–12). Habakuk być może – tak jak Jeremiasz – dożył także spełnienia się proroctwa w 597 r., kiedy Jerozolima została zdobyta przez wojska Babilonii.

WIARA I WIERNOŚĆ • W Księdze Habakuka można wyróżnić trzy części: dialog wprowadzający (👁 Ha 1,1–2,5), wielkie „biada” (👁 Ha 2,6–20) oraz psalm-modlitwa (👁 Ha 3). Przyjęcie eschatologicznej interpretacji zapowiedzi Bożej sprawiedliwości sprawiło, że nawiązania do tekstu księgi znajdziemy nieraz zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, a także w literaturze żydowskiej • W Nowym Testamencie odniesienia do Księgi Habakuka ograniczają się w zasadzie do fragmentu, który usłyszymy. Odnajdujemy go przede wszystkim w listach (👁 Rz 1,17 • Ga 3,11 • Hbr 10,37–38). Paweł wykorzystuje go (używając greckiego tłumaczenia, w którym wierność zrozumiano jako wiarę: …z wiary żyć będzie), aby podkreślić zbawczą wartość wiary w przeciwieństwie do samych uczynków Prawa.

JAK DŁUGO, PANIE? • Usłyszymy fragment wyroczni Habakuka. Wybór czytania w Liturgii Słowa jest przede wszystkim podyktowany odniesieniem do słów Jezusa z Ewangelii o prawdziwej wierze • Zwróćmy uwagę na strukturę czytania: rozpoczyna się ona od skargi skierowanej do Boga przez człowieka, który na darmo oczekuje Jego pomocy. W odpowiedzi Bóg wygłasza wyrocznię, w której obiecuje swoją interwencję.

Reklama

(Ps 95)

REFREN: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

PSALM

Zaproszenie do słuchania •  Ps 95,1-2.6-9

Jeden z najbardziej znanych psalmów, a w nim wezwanie, by serca nie twardniały. Twarde serce uniemożliwia słuchanie Słowa Boga.

PSALM 95 • AUTOR: anonimowy lewita • CZAS POWSTANIA: powygnaniowy (po 538 r. przed Chr.)

PSALM WEZWANIA • To jeden z częściej odmawianych psalmów, jest głównym psalmem Wezwania. Osoby odmawiające Liturgię Godzin właśnie nim przeważnie rozpoczynają każdy dzień. To radosny psalm, wychwalający Boga za Jego wielkość i moc • Psalmista nazywa Boga wielkim Królem ze względu na dzieło stworzenia, lecz bardziej jeszcze ze względu na Prawa, które ustanowił dla swego ludu. W przeszłości
naród wybrany po wielekroć lekceważył Słowo Boże i Jego postanowienia, o czym przypominają przywoływane przez psalmistę sceny z wędrówki przez pustynię – Massa i Meriba. Psalm należy do gatunku hymnu (tehillah), modlitwy uwielbienia, a równocześnie nosi cechy homilii ostrzegającej Izraela przed niesłuchaniem Słowa dziś. Psalm powstał prawdopodobnie w okresie powygnaniowym, choć może opierać się na materiale wcześniejszego pochodzenia.

NA ŚWIĘTO NAMIOTÓW • Część badaczy wiązała Psalm 95 z okresem monarchii, świętem królowania Jahwe i odnową przymierza, która – jak przypuszczano – przypadała na jesienne Święto Namiotów. Jednak nie ma dowodów na to, że w Izraelu rzeczywiście celebrowano takie święto. Według wielu badaczy psalm mógł pełnić funkcję hymnu procesjonalnego w radosny czas Święta Namiotów. W trakcie tego święta Izrael wspominał wędrówkę przez pustynię i nadanie Prawa na Synaju • Tradycja żydowska wiąże go z kolei z celebracją szabatu. A to oznaczałoby, że utwór prócz celebracji świątynnej był też wykonywany w liturgii synagogalnej sprawowanej poza Jerozolimą.

SŁUCHAĆ JAK PROROK • Nie usłyszymy jednak całego psalmu, ale początkowe strofy oraz końcówkę. Ostatnia strofa przypomina o buncie w Massa i Meriba • Cały psalm cześć oddawaną Bogu wiąże z koniecznością słuchania Jego słów. To z tego powodu psalm wpisuje się w tematykę Liturgii Słowa. Bóg apeluje, by serca ludzi nie były twarde, głuche na Słowo.


Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

(2 Tm 1,8b-10)
Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.

Oto Słowo Boże

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

(2 Tm 1,8b-10)
Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.

Oto Słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE

Bądź gotów! • 2 Tm 1,6-8.13-14

Drugi List do Tymoteusza jest nazywany „testamentem Pawła”. Apostoł wzywa swojego ucznia do gorliwości w wierze.

KSIĘGA: Drugi List do Tymoteusza • NADAWCA: św. Paweł lub jego uczeń • ADRESAT: Tymoteusz • MIEJSCE POWSTANIA: Rzym (Paweł) lub inne nieznane miejsce (uczeń Pawła) • CZAS POWSTANIA: ok. 64–67 r. (Paweł) lub koniec I – początek II w. (uczeń Pawła)

DO TYMOTEUSZA I TYTUSA • Przypomnijmy: trzy listy św. Paweł skierował osobiście do swych współpracowników: Tymoteusza i Tytusa. Nazywamy je listami pasterskimi, które według tradycji pochodzą z końcowego okresu życia apostoła lub – jak twierdzą inni – zostały zredagowane już po jego śmierci przez któregoś z uczniów. Przez ostatnie dwie niedziele słuchaliśmy fragmentów Pierwszego Listu do Tymoteusza. Przed nami Drugi List do Tymoteusza, którego fragmentów będziemy słuchali przez kilka najbliższych tygodni • Według tradycji i niektórych współczesnych egzegetów został on napisany około 64 lub 67 r., kiedy Paweł przebywał w więzieniu w Rzymie, tuż przed śmiercią.

TESTAMENT PAWŁA • To krótki, osobisty tekst. Niektórzy nazywają ten list testamentem Pawła. Święty Paweł opisuje tu swoją śmierć (Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła 👁 2 Tm 4,6) i robi rachunek sumienia ze swojego apostolstwa (W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem 👁 2 Tm 4,7) • W pierwszej części, po adresie i pozdrowieniu, Paweł dziękuje Bogu za wiarę Tymoteusza (👁 2 Tm 1,1–5). W części drugiej kieruje do głowy Kościoła w Efezie serię wezwań skupiających się na wiernym wypełnianiu misji pasterskiej na wzór Pawła (👁 2 Tm 1,6–2,13). Część trzecia to ostrzeżenie przeciw fałszywym nauczycielom (👁 2 Tm 2,14–4,5), czwarta zaś to opis sytuacji Pawła w więzieniu, tuż przed śmiercią (👁 2 Tm 4,6–18). Ostatnia część zawiera końcowe pozdrowienia (👁 2 Tm 4,19–22).

CHARYZMAT JAK OGIEŃ • Usłyszymy fragment z początku listu, w którym Paweł wzywa do trudu dla Chrystusa i przypomina Tymoteuszowi o jego powołaniu • Zwróćmy uwagę, że charyzmat Boży Paweł metaforycznie opisuje jako ogień: rozpala go w nas Bóg, ale potem trzeba o niego nieustannie dbać, by nie przygasł.


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 17, 5-10)

Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać».
Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA

Wiara jak ziarnko • Łk 17,5-10

Dwie pozornie niezwiązane ze sobą części nauczania Jezusa. Pokazują istotę wiary: wierność w najmniejszych rzeczach.

EWANGELISTA: św. Łukasz • CZAS POWSTANIA: ok. 80 r. • KATEGORIA: wydarzenie • MIEJSCE: w drodze do Jerozolimy • CZAS: 30–33 r. • BOHATEROWIE: Jezus, uczniowie • WERSJE: Mt 17,20–21 (tylko pierwsza część)

W DRODZE DO JEROZOLIMY • To najobszerniejsza, trzecia część Ewangelii Łukasza, po wcześniejszych wydarzeniach w Galilei: Wstępowanie do Jerozolimy (rozdziały 9–19) jest przeplatane nauczaniem na różne tematy (modlitwa, wolność od bogactw, przebaczenie, czasy ostateczne itd.), często przedstawionym w przypowieściach • W ostatnich tygodniach słuchaliśmy szeregu przypowieści dotyczących miłosierdzia Boga względem grzeszników • Jezus jest już blisko celu swej wędrówki (wjazd do Jerozolimy opisuje 19 rozdział).

WIARA I WIERNOŚĆ • Tym razem fragment Ewangelii będzie nauczaniem Jezusa. Składa się z dwóch na pozór niepowiązanych ze sobą fragmentów: o wierze i pokornej służbie • Zwróćmy uwagę, że obie uzupełniają się nawzajem, ukazując, czym jest istota wiary.

Szersza analiza czytań, psalmu oraz Ewangelii dostępna jest w książkowej wersji cyklu “Jutro Niedziela” na rok C dostępna TUTAJ oraz w wersji EBOOK.


  • Prawosławna ikona przedstawiająca Tymoteusza
  • "Prorok Habakuk", ikona z pierwszej ćwierci XVIII w., Ikonostas z klasztoru Przemienienia, Karelia, Rosja
  • Przedstawienie Tymoteusza z babcią, Rembrandt, 1648 r., Kolekcja Ellesmere, Londyn
  • Przedstawienie Tymoteusza z kościoła Santa Pudenziana, Rzym, fot. Georges Jansoone (JoJan), Wikimedia Commons
  • Statua proroka Habakuka z dzwonnicy katedry we Florencji, Donatello, 1423–1435 r.
  • XV-wieczny witraż przedstawiający proroka Habakuka jako patrona górników, Muzeum Górnistwa i Sztuki Gotyckiej w Leogang, Austria, fot. Wolfgang Sauber, WikimediaCommons

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę