Nasze projekty

Regulamin

REGULAMIN PORTALU STACJA 7


§ 1
Postanowienia wstępne

1. Portal Stacja 7 jest udostępniany przez Fundację Medialną 7 z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675038, NIP: 525 270 87 35, REGON 367150940.
2. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej www.stacja7.pl i jest dostępny nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Stacja 7, a każdy Użytkownik korzystający z Portalu Stacja 7 zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.
4. Użytkownicy mają możliwość dostępu z Portalu Stacja 7 do serwisów i usług innych osób poprzez połączenie do stron internetowych należących do tych osób. W tych wypadkach zastosowanie znajdują regulaminy lub inne dokumenty wprowadzone przez osoby udostępniające dany serwis, bądź świadczące daną usługę, zaś Administrator nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a inną osobą.


§ 2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie poniższe pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:
a) Portal Stacja 7 – internetowy serwis udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.stacja7.pl lub w innych rozszerzeniach domenowych zarządzanych przez Administratora, oferujący i dostarczający Użytkownikom treści związane z rozwojem społeczno-religijnym;
b) Administrator – administrator Portalu Stacja 7, którym jest Fundacja Medialna 7 z siedzibą w Warszawie;
c) Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu Stacja 7;
d) Konto Użytkownika – zarejestrowane przez Administratora w systemie informatycznym Portalu Stacja 7 konto dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) i przypisane do Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących funkcjonalności: „personalizacja treści” – Portal Stacja 7 dostosowuje treść do profilu Użytkownika; „ostatnia strona” – podsumowanie aktywności Użytkownika na Portalu Stacja 7; „komentowanie treści” – możliwość zamieszczania przez Użytkownika komentarzy w ramach Portalu Stacja 7 w sposób widoczny dla innych osób; „połączenie z profilem Facebook lub Google+”.


§ 3
Warunki techniczne korzystania z Portalu Stacja 7

1. Warunkami koniecznymi dla korzystania z Portalu Stacja 7 są: posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet łącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów, umożliwiającym zapisywanie plików Cookies i akceptacja tego faktu przez Użytkownika, oraz posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty email, Facebook lub Google+.
2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub niestosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Portal Stacja 7 może nie być dostępny, lub jego działanie może być ograniczone lub utrudnione.
3. Administrator informuje, że podczas korzystania z Portalu Stacja 7 w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie Portalu Stacja 7. Informacje na ten temat zawiera dokument Polityka Ochrony Prywatności stanowiący załącznik do Regulaminu.

§ 4
Rejestracja

1. Korzystanie z Portalu Stacja 7 jest dobrowolne i bezpłatne. Odwiedzenie Portalu Stacja 7 i przeglądanie treści nie wymaga rejestracji, jednak niektóre treści lub funkcjonalności mogą być dostępne dopiero po zalogowaniu się zarejestrowanego Użytkownika.
2. Utworzenie Konta Użytkownika oraz korzystanie z niego jest dobrowolne oraz bezpłatne.
3. W celu rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika Użytkownik podaje Administratorowi następujące dane: nick, email, rok urodzenia i płeć.
4. Użytkownik ustala hasło dostępu do Konta Użytkownika.
5. W celu zweryfikowania podanych danych oraz dokonania rejestracji Użytkownika, Administrator wyśle na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
6. Rejestracja Użytkownika dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez Użytkownika formularza rejestracji.
7. Administrator umożliwia Użytkownikom także rejestrację poprzez połączenie z profilem Facebook lub Google+ i import do Portalu Stacja 7 danych Użytkownika zgromadzonych w ramach wskazanego przez użytkownika profilu. Decydując się na tę formę rejestracji Użytkownik oświadcza, iż jest świadom i akceptuje fakt, że w takim wypadku jego dane (imię i nazwisko, lub nick podany przez Użytkownika, email, rok urodzenia, płeć – o ile dane te zostały zamieszczone na przez Użytkownika na wskazanym profilu) zostaną w celu rejestracji przez Administratora pobrane z serwisu, gdzie Użytkownik ma założony profil, z którym chce połączyć swoje Konto Użytkownika na Portalu Stacja 7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z funkcji połączenia z profilem Facebook lub Google+ z serwera portalu społecznościowego pobierany jest także adres url awatara – zdjęcia profilowego.

§ 5
Zasady korzystania z Portalu Stacja 7

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Stacja 7 Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając z Portalu stacja 7 Użytkownik potwierdza, że:
a) dobrowolnie przystąpił do korzystania z Portalu Stacja 7,
b) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
c) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu Stacja 7;
d) podanie przez Użytkownika danych osobowych, wizerunku oraz innych pochodzących do niego informacji, nastąpiło w sposób dobrowolny i za jego zgodą, zaś umieszczenie przez Użytkownika ewentualnych danych lub informacji dotyczących innych osób, nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone przez siebie w ramach Portalu Stacja 7.
3. Treści lub inne materiały umieszczane przez Użytkownika nie mogą:
a) naruszać powszechnie obowiązujących norm prawnych,
b) naruszać praw autorskich bądź innych praw na dobrach niematerialnych,
c) naruszać zasad współżycia społecznego bądź dobrych obyczajów,
d) naruszać lub zagrażać dobrom osobistym innych osób (takim jak np. prawo do prywatności, dobre imię);
e) stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług.
4. Zabrania się wykorzystywania Portalu Stacja 7 w sposób sprzeczny lub niezgodny z jego celem, w szczególności zabrania się umieszczania treści i zdjęć:
a) charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
b) zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
c) obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
d) naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
e) upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
f) zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
g) tekstów, zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych.
5. Zabrania się również działalności polegającej na:
a) rozsyłaniu spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Portalu Stacja 7;
b) zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów;
c) propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
d) promowaniu innych stron/serwisów internetowych,
e) stosowaniu szkodliwego lub złośliwego oprogramowania;
f) kopiowaniu części lub całości Portalu Stacja 7, w tym kodu źródłowego, lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych. Administrator może wskazać w odrębnym regulaminie elementy Portalu Stacja 7, które Użytkownik może udostępniać osobom trzecim.
6. Korzystanie z materiałów i treści zamieszczonych na Portalu Stacja 7 oraz zamieszczanie w nim materiałów i treści przez Użytkowników jest dopuszczalne zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa własności intelektualnej (tym prawa autorskie i/lub prawa pokrewne) do treści i materiałów, które zamieszcza w ramach Portalu Stacja 7. Zamieszczenie przez Użytkownika w Portalu Stacja 7 jakichkolwiek treści lub materiałów jest tożsama ze złożeniem oświadczenia, że zamieszczenie ich nie wiąże się z naruszeniem praw autorskich i/lub praw pokrewnych ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
7. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką może ponieść Administrator wskutek roszczeń osób trzecich związanych z treściami lub materiałami zamieszczonymi przez Użytkownika na Portalu Stacja 7.
8. Do utworów i innych materiałów opublikowanych na Portalu Stacja 7 ma prawo Administrator, chyba, że z ich treści lub kontekstu wynika co innego. Udostępnienie treści Portalu Stacja 7 nie jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi licencji lub przeniesieniem praw autorskich do jakiejkolwiek chronionej zawartości.
9. Administrator zamieszcza w Portalu Stacja 7 reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług własnych oraz osób trzecich.
10. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści lub innych materiałów umieszczonych przez Użytkownika w ramach Portalu, ma jednak prawo zastosowania środków regulaminowych w przypadku, gdy poweźmie informację o tym, że treści lub materiały lub ich wykorzystanie jest niezgodne z postanowieniami ust. 3. – ust. 6 powyżej.
11. Administrator ma prawo:
a) moderować wszelkie treści zamieszczone w Portalu Stacja 7;
b) tymczasowo lub definitywnie usunąć treści lub inne materiały umieszczone przez Użytkownika;
c) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
d) zablokować Konto Użytkownika na czas nieokreślony,
e) skasować Konto Użytkownika,
w zależności od charakteru, rozmiaru i stopnia naruszenia Regulaminu lub obowiązującego prawa.
12. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zlikwidować Konto Użytkownika.
13. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected].

§ 6
Ochrona danych osobowych

1. Korzystanie z niektórych usług lub funkcji Portalu Stacja 7 może się wiązać z podaniem przez Użytkownika danych stanowiących dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w celu i na zasadach określonych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Medialna 7 z siedzibą w Warszawie. Administrator Portalu Stacja 7 przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania usług Portalu Stacja 7 i w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora.
5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą Użytkownika i w zakresie określonym w tej zgodzie. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów obowiązującego prawa.
7. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta Użytkownika niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.
8. Administrator ma prawo uzależnić korzystanie z Portalu Stacja 7 od weryfikacji danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz od weryfikacji legalności przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych danych zamieszczanych lub udostępnianych przez Użytkownika w Portalu Stacja 7.
9. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów.
10. Wniosek usunięcie danych osobowych jest równoznaczny z żądaniem likwidacji Konta Użytkownika.

§ 7
Reklamacje i notyfikacje

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawach związanych z działaniem Portalu Stacja 7, a także notyfikację w przypadku, gdy materiały umieszczone na Portalu Stacja 7 nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
2. Reklamacje i notyfikacje składa się do Administratora drogą elektroniczną na adres: [email protected].
3. Administrator rozpatruje reklamację terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Administrator ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji lub notyfikacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust. 3 powyżej biegnie od dnia przekazania przez wnioskodawcę informacji, o które zwrócił się Administrator.

§ 8
Ograniczenie odpowiedzialności Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu Stacja 7 i szkody wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych, lub wynikające z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie;
b) szkody wywołane niedozwolonym działaniem Użytkowników (jak np. włamania, przejęcia haseł przez osoby nieuprawnione, zainfekowanie szkodliwym oprogramowaniem);
c) jakiekolwiek szkody wynikające z działań Użytkownika niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) informacje pobrane z Internetu, w tym z Portalu Stacja 7, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników lub ich przydatność dla Użytkowników.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Stacja 7, ani za treści (informacje, komentarze i inne materiały) zamieszczone przez Użytkowników; Administrator zastrzega sobie prawo do ich moderowania, redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku, jeśli będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Stacja 7 w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującym prawem.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Portalu Stacja 7.
2. Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania ze strony www.stacja7.pl. Zmiany Regulaminu będą publikowane pod tym samym adresem w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu.
3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Ochrony Prywatności, lub braku akceptacji ich zmian, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu Stacja 7, a także ma prawo likwidacji Konta Użytkownika.
4. Portal Stacja 7 i Regulamin podlegają prawu polskiemu.

Wspieraj nas - złóż darowiznę