Nasze projekty

Jutro Niedziela – IV Wielkanocna B

Jak zostać dobrym przywódcą? Trzeba uczyć się od Najlepszego.

Reklama

PUNKT WYJŚCIA


CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Rok B • Niedziela Dobrego Pasterza • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy doszli do niebiańskiej radości, podążając za niebiańskim Pasterzem • CZYTANIA: W tę niedzielę zawsze słuchamy fragmentu z dziesiątego rozdziału Ewangelii wg św. Jana • Dzieje Apostolskie 4,8–12 • Psalm 118,1.8–9.21–23.26.28 • Pierwszy List św. Jana Apostoła 1 3,1–2 • Ewangelia według św. Jana 10,11–18

CHMURA SŁOWA

STO SŁÓW

Władzę dostaje się nie po to, żeby z niej korzystać dla własnych uciech i komfortu życia, ale po to, aby służyć innym. Dobry wódz rezygnuje z siebie, swoich potrzeb i oddaje się na służbę aż po śmierć, aż do końca, zawsze przy swoim stadzie (EWANGELIA).

Prawdziwy wódz, głowa rodziny, menadżer, kierownik, któremu została powierzona władza, bierze odpowiedzialność za tych, których mu powierzono. Dobry Pasterz, to nie najemnik, który widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka.

Reklama

Zarządzanie to odpowiedzialność, a nie korzystanie z przywilejów nadanych funkcją. Dobry przywódca potrafi poprowadzić swój naród w imię dobrych wartości, w stronę wolności i lepszego życia dla każdego obywatela.

Dobry kierownik zna doskonale każdego członka swojego zespołu, zna jego potrzeby i zrobi wszystko, aby każdy czuł się doceniony, znał swoją wartość.

Dobry ojciec, głowa rodziny, zawsze chroni swoje dzieci przed złem i niesprawiedliwością. Jezus uczy, jak być prawdziwym przywódcą. Jak być dobrym pasterzem.

Reklama

Czytanie z Dziejów Apostolskich

(Dz 4,8-12)

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

Reklama

Oto Słowo Boże.

PIERWSZE CZYTANIE

Jedyne Imię Dz 4,8-12

Piotr po uzdrowieniu chromego i wygłoszeniu kerygmatu został aresztowany i postawiony przed Sanhedrynem. Wygłasza tam kolejny kerygmat.

KSIĘGA: Dzieje Apostolskie • AUTOR: św. Łukasz • CZAS POWSTANIA: ok. 80–85 r. • KATEGORIA: wydarzenie • CZAS AKCJI: ok. 33 r., po zesłaniu Ducha Świętego • MIEJSCE AKCJI: Jerozolima, Sanhedryn • BOHATEROWIE: Piotr, członkowie Sanhedrynu

UZDROWIENIE, ARESZTOWANIE • W zeszłym tygodniu w ramach czytania z Dziejów Apostolskich słyszeliśmy mowę Piotra w Świątyni Jerozolimskiej. Apostoł, w imię Jezusa Zmartwychwstałego, dokonał tam cudu, uzdrowił chromego od urodzenia. Wokół Piotra i Jana błyskawicznie zgromadził się tłum zadziwionych, To staje się okazją do wygłoszenia kerygmatu (? TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA, PIERWSZE CZYTANIE) • Z tego powodu Piotr i Jan zostali aresztowani i doprowadzeni przed Sanhedryn. Tam podczas przesłuchania także odważnie głoszą kerygmat (? Dz 4,1–12). Przywódcy ludu ostatecznie ich uwolnią w obawie przed reakcją ludu (? Dz 4,18–22).

ZNÓW KERYGMAT • Usłyszymy kolejny kerygmat Piotra, tym razem jego mowę przed Sanhedrynem. Zauważmy, że dla adresatów Piotra, członków Sanhedrynu, Jezus Chrystus jest zmarłym, ukaranym śmiercią na krzyżu przestępcą, tym bardziej zwróćmy uwagę na słowa Apostoła, w którym zaświadcza, że Jezus żyje i jest sprawcą cudu uzdrowienia • Zwróćmy uwagę również na psalm, na który się powoła – psalm ten usłyszymy za chwilę.


(Ps 118,1.8.9.21-23.26.28)

REFREN: Kamień wzgardzony stał się fundamentem.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,

bo Jego łaska trwa na wieki.

Lepiej się uciekać do Pana,

niż pokładać ufność w człowieku.

Lepiej się uciekać do Pana,

niż pokładać ufność w książętach.

Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał

i stałeś się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących

stał się kamieniem węgielnym.

Stało się to przez Pana

i cudem jest w naszych oczach.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,

błogosławimy was z Pańskiego domu.

Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować:

Boże mój, pragnę Cię wielbić.

PSALM

Kamień węgielny Ps 118 1.8.9.21-23.26.28

Oto psalm, który cytował św. Piotr w Sanhedrynie. Psalmista przeczuł w nim to, co stało się faktem: odrzucony jak kamień Jezus zbudował Kościół.

PSALM 118 • AUTOR: anonimowy lewita • CZAS POWSTANIA: czasy powygnaniowe, po 538 r. przed Chr.

O PSALMIE • Psalm 118 należy do gatunku dziękczynienia indywidualnego. To modlitwa człowieka, który patrząc na swoje życie, przeżyte próby i cierpienia, wzywa zgromadzenie Izraela i wszystkich wierzących do oddania chwały Panu • Ze względu na regularną, rytmiczną strukturę psalm ten mógł być recytowany w świątyni jerozolimskiej w formie: głos prowadzącego – dziękujcie Panu bo jest dobry, odpowiedź chóru – bo jego łaska trwa na wieki.

KAMIEŃ ODRZUCONY • Werset 22 z Psalmu 118: Kamień odrzucony przez budujących…, św. Piotr zacytował w mowie przed Sanhedrynem (? PIERWSZE CZYTANIE), Jezus w przypowieści o rolnikach-zabójcach (? Mt 21,33) • Mowa w niej o właścicielu winnicy, który oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Po odbiór należnego mu plonu wysłał dwukrotnie sługi – rolnicy jednak zabili ich. Za trzecim razem wysłał swojego syna, on również został zabity • W tym kontekście Jezus przywołał słowa Psalmu 118,22: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła?

ZANIM USŁYSZYSZ • Usłyszymy wybrane fragmenty Psalmu 118. Psalm odśpiewany w czwartą niedzielę zmartwychwstania każe nam myśleć o Jezusie Zmartwychwstałym – tym, który stanowi fundament naszej wiary i czyni stabilnym budowany przez nas życiowy dom.


Czytanie z I listu św. Jana Apostoła

(1 J 3,1-2)

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Oto Słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE

Dzieci Boże 1 J 3,1-2

Święty Jan o przyszłości: jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Ale wie, że staniemy się podobni do Boga, przebóstwieni.

KSIĘGA: Pierwszy List św. Jana • NADAWCA: św. Jan / uczeń ze szkoły Janowej • SKĄD: Efez / miejsce nieznane • DATA: koniec I w. / początek II w. • ADRESACI: kościoły w Azji Mniejszej

PIERWSZY LIST JANA • Przypomnijmy: tradycja przypisuje św. Janowi, najmłodszemu ewangeliście, nie tylko autorstwo Ewangelii i Apokalipsy, ale także trzech listów. Celem Pierwszego Listu, skierowanego do chrześcijan w Azji Mniejszej, jest walka z szerzącymi się herezjami i podziałami w młodych wspólnotach chrześcijańskich • Autor, używając stylu i pojęć właściwych dla czwartej Ewangelii, mówi o Bogu jako światłości, która pociąga do życia w świetle, wystrzegania się wpływu świata i fałszywych nauczycieli. To tu właśnie pojawia się najkrótsza i najbardziej wymowna definicja Boga: Bóg jest miłością (? 1 J 4,16).

Z ROZDZIAŁU TRZECIEGO • W zeszłą niedzielę słyszeliśmy fragment rozdziału drugiego. Apostoł zachęcał w tej części listu do przestrzegania Bożych przykazań, z których największe to przykazanie miłości. Życie dzieci Bożych to nie tylko unikanie grzechu, lecz przede wszystkim praktykowanie najważniejszego przykazania miłości • W trzecim rozdziale swojego listu Jan przypomina swojej wspólnocie o powołaniu i godności dzieci Bożych (? 3,1–5). Wynika z tego konieczność unikania grzechu (? 3,4–9) oraz zachowywania przykazań, w sposób szczególny przykazania miłości.

JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI • Usłyszymy kolejne słowa św. Jana skierowane do jego wspólnoty. Warto zauważyć, że nazywa dziś chrześcijan dziećmi Bożymi, a w perspektywie pisze o podobieństwie do Boga. Jest to pełne podobieństwo, w teologii zwane przebóstwieniem (? BIBLIJNY INSIDER).


Słowa Ewangelii wg św. Jana

(J 10,11-18)

Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.

Oto Słowo Pańskie.

EWANGELIA

Jedyny Pasterz J 10,11-18

Alegoria o Dobrym Pasterzu, choć posługuje się lirycznymi obrazami, w rzeczywistości wyraźnie odróżnia Jezusa od tych, którzy mienią się być pasterzami.

EWANGELISTA: św. Jan • CZAS POWSTANIA: ok. 90 r. • KATEGORIA: mowa • MIEJSCE AKCJI: Jerozolima • CZAS AKCJI: ok. 33 r. • KTO MÓWI: Jezus • ADRESACI: uczniowie

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA • Wracamy do Ewangelii św. Jana. Mimo że trwa okres wielkanocny, usłyszymy o wydarzeniach sprzed zmartwychwstania. Dlaczego? Regułą liturgii jest to, iż w czwartą niedzielę wielkanocną zawsze słyszymy jeden z fragmentów mowy Jezusa, w której nazywa On siebie Dobrym Pasterzem (? J 10) • Znajduje się ona w tzw. Księdze Znaków (rozdziały 1–12), opowiadającej o siedmiu znakach objawiających Misterium Pana. Jezus, objawiając i opisując swoją misję, używa formuły JA JESTEM, która nawiązuje do objawienia się Boga w Księdze Wyjścia (? Wj 3,14).

ŚLEPI PASTERZE • Mowa, w której Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem, następuje zaraz po uzdrowieniu niewidomego od urodzenia (? CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK A). To dość długie opowiadanie dotyczy nie tylko uzdrowionego ślepca, ale i faryzeuszy. Czy i my jesteśmy niewidomi? – pytają Jezusa. Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: Widzimy, grzech wasz trwa nadal – odpowiada Jezus tym, którzy są duchowymi przywódcami ludu • Wtedy następuje mowa Jezusa o Dobrym Pasterzu. Jej pierwszą część (J 10,1–10) zawsze słuchamy w roku A, drugą (J 10,11–18) w roku B, a trzecią (J 10,27–30) w roku C.

DOBRY PASTERZ • Usłyszymy część mowy Jezusa o Dobrym Pasterzu. Zwróćmy uwagę na alegorię, która – choć posługuje się lirycznymi obrazami – w rzeczywistości odróżnia Jezusa, Dobrego Pasterza, od tych, którzy mienią się być pasterzami.


Szersza analiza czytań, psalmu oraz Ewangelii dostępna jest w książkowej wersji cyklu “Jutro Niedziela”, TUTAJ oraz w wersji EBOOK.


Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę