Jutro Niedziela – XX zwykła C

Są prawdziwe bitwy, które trzeba podjąć i może coś stracić, są też fałszywe iluzje pokoju. Wybór należy do nas

Reklama

PUNKT WYJŚCIA


XX NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLEKTA: Modlimy się do dobrego Boga, aby Bóg wlał w nasze serca gorącą miłość ku Niemu i abyśmy otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie nasze pragnienia• KOLOR: zielony  • CZYTANIA: Księga Jeremiasza 38, 4-6. 8-10; Psalm Ps 40 (39), 2-3. 4. 18; List do Hebrajczyków 12, 1-4; Ewangelia wg św. Łukasza 12, 49-53

Reklama
Reklama

• CHMURA SŁOWA •

cs

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst I czytania

Reklama

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg jest wierny Jr 38,4-6.8-10

Prorok musi czasem głosić nieprzyjemne słowa i wziąć na siebie ich konsekwencje. Bóg ratuje – z rąk nieprzyjaciół i od ludzkich pomysłów na zbawienie

KSIĘGA: Jeremiasza • AUTOR: Jeremiasz • CZAS POWSTANIA: VII w. przed Chr.
KATEGORIA:
wydarzenie


CIERPIĄCY PROROK • Księga Jeremiasza pod względem liczby słów to najobszerniejsza księga Starego Testamentu. Zawiera aż 52 rozdziały • Jeremiasz to wielki, ale jednocześnie kontrowersyjny dla ówczesnych prorok. Za życia uznawany za bluźniercę i zdrajcę narodu (>> Jr 26,7-9), po śmierci został „wywyższony” przez Boga, przeszedł do historii jako orędownik narodu (>> 2Mch 15,14-16). Był świadkiem upadku Judy i Jerozolimy podczas niewoli babilońskiej (586 r. przed Chr.). Jego księga pokazuje bezsilność proroka, który bezskutecznie przestrzega Izraela przed postępowaniem, które przyniesie tragiczne skutki. Księga jest napisana częściowo prozą, a częściowo poezją.

OSTATNIE LATA JUDY • W Księdze Jeremiasza – zwłaszcza w jego dwóch pierwszych częściach – przeważają ostrzeżenia przed nieszczęściem. Sprawdziły się. W 722 przed Chr. Asyria uprowadziła dziesięć plemion Północy (Izraela), zaś w 598 przed Chr. Babilończycy dokonali pierwszej deportacji z Południa (Judy). Jedna z końcowych części księgi (34,1-45,5) opisuje prozą ostatnie lata królestwa Judy. Osobiste zmagania Jeremiasza są jakby ilustracją zatwardziałości króla i całego narodu na Słowo Boże kierowane do nich przez proroka.

ZANIM USŁYSZYSZ • Wydarzenie o którym usłyszymy w dzisiejszym czytaniu to skrajny moment prześladowania Jeremiasza. Po wcześniejszym uwięzieniu (37,11-16), uwolnieniu przez króla i ponownym zamknięciu pod strażą (37,17-21), teraz zostaje on przez przywódców ludu, za zgodą króla, wręcz skazany na śmierć. W tym celu wrzucono go do pustej cysterny, w której pozostało jedynie błoto. Powodem tak ogromnej nienawiści wobec proroka jest treść jego orędzia, która jest czymś zdecydowanie niepopularnym, wręcz trudnym do przyjęcia. Oto Jerozolima jest oblężona przez wojska Nabuchodonozora, ale Izraelici nie tracą dalej nadziei, że uda im się uratować i liczą między innymi na pomoc Egiptu, lecz sam Bóg mówi coś wprost przeciwnego ich zamiarom i nadziejom: kto się podda Chaldejczykom zostanie ocalony, kto będzie się bronił do końca pozostając w mieście, ten na pewno zginie.

NAJWAŻNIEJSZE CYTATY


Usprawiedliwienie tego, kto nie chce słuchać proroka: Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia!

LINKI


Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia! (Jr 38,4)

Wj 5,4: Na to odpowiedział im król egipski: «Dlaczego to Mojżeszu i Aaronie, chcecie odwieść lud od pracy? Idźcie co prędzej do waszych robót». 

1Krl 18,17: Gdy Achab zobaczył Eliasza, powiedział mu: «To ty jesteś ten dręczyciel Izraela!» 

Dz 16,19-21: Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę, stawili przed pretorami i powiedzieli: «Ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście. Są Żydami i głoszą obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować ani stosować się do nich».


JESZCZE O PIERWSZYM CZYTANIU


Dzisiejsze pierwsze czytanie streszcza w sobie pełną napięć i dramatu historię relacji Jeremiasza z Bogiem:

Prorok klęski. Nie ma chyba w ST proroka, który wiedziałby lepiej od Jeremiasza, ile kosztuje wchodzenie w bliskie więzi z Bogiem. Powołany kiedy miał około 18 lat, Jeremiasz właściwie nigdy nie miał własnego, beztroskiego życia. Od początku był w nim obecny Pan, który już od łona matki przeznaczył go do tego, by był prorokiem (Jr 1,5). Misja sprawiła, że Jeremiasz nie założył własnej rodziny (>>Jr 16,2). Sprawiła także, że po wielokroć musiał zapowiadać swojemu grzesznemu narodowi karę i zniszczenie (>>Jr 4,20).

Cena za mówienie prawdy. Jeremiasz wyraźnie nie szukał dobra swoich rodaków. Nie wmawiał im, że wszystko będzie dobrze. Wieszczył zbliżający się koniec, wzywał do ukorzenia się przed Bogiem i Babilończykami, wzywał do poddania miasta, aby ocalała choć garstka. W efekcie został wrzucony do cysterny, która wyschła (oblężenie przeciągało się  na miesiące letnie).

Bóg nie próżnuje. Co myślał Jeremiasz, skazany przez swoich na śmierć głodową? Może wypowiadał tam kolejną lamentację na swoje życie, których pełna jest jego księga. Jeremiasz płacił za swą przyjaźń z Bogiem wysoką cenę. Bóg jednak także nie próżnował. Ebedmelek i król Sedecjasz potajemnie wyciągają proroka z dołu śmierci (Jr 38,9-13). Przyjaciele o sobie nie zapominają.

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst Psalmu

(Ps 40 )

REFREN: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska, stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki.

Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, i zaufają Panu.

Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś moim wspomożycielem i wybawcą, Boże mój, nie zwlekaj!

PSALM

Czekać z nadzieją Ps 40,2-3.4.18

 Ja jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie

PSALM 40• AUTOR: lewita • CZAS POWSTANIA: czasy powygnaniowe (po 538 BC)


O PSALMIE • Psalm 40 należy do gatunku indywidualnej modlitwy dziękczynienia (todah). Modlitwy te wyrażają radosną wdzięczność człowieka, który został wysłuchany przez Pana. Osadzone są w liturgii świątynnej. Śpiewano je podczas ceremonii wypełnienia złożonego ślubu lub przy składaniu ofiary dziękczynnej.

ZANIM USŁYSZYSZ • Usłyszymy tylko niektóre wersety Psalmu 40. Wydają się jakby słowami wyjętymi wprost z ust Jeremiasza przebywającego w studni pełnej błota (zob. PIERWSZE CZYTANIE). Temat człowieka opuszczonego i skazanego przez swych nieprzyjaciół na śmierć w cysternie pełnej wody lub błota powtarza się częściej, także w innych psalmach (zob. LINKI).

NAJWAŻNIEJSZE CYTATY


Wierność Boga jest konkretna: Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska, stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki.

LINKI


Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska, stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki. (Ps 40,2)

Ps 69,2: Ugrzązłem w mule topieli i nie mam nigdzie oparcia, trafiłem na wodną głębinę i nurt wody mnie porywa. 

Ps 69,14: Wyrwij mnie z bagna, abym nie zatonął, wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, i z wodnej głębiny! 

Ps 27,5: Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst II czytania

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Hebrajczyków

(Hbr 12, 1-4 )

Bracia: Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi.

Oto Słowo Boże

DRUGIE CZYTANIE

Patrzmy na Jezusa Hbr 12,1-4

Ta walka jest na serio, ale została już wygrana

List do Hebrajczyków • AUTOR: anonimowy • CZAS POWSTANIA: 70-95 r. • SKĄD: nie wiemy • DO KOGO: chrześcijanie w Azji Mniejszej


JEZUS – OSOBA I DZIEŁO • List do Hebrajczyków przez wieki przypisywany był Pawłowi. Różnice w stylu i tematach teologicznych wskazują jednak na  innego, nieznanego bliżej autora. Podejrzewano, że mogli nim być: Łukasz, Apollos, Barnaba, Klemens Rzymski bądź inny uczeń Pawła. Autor to prawdopodobnie Żyd ze środowiska aleksandryjskiego, należący do drugiego pokolenia uczniów Jezusa. Swoje pismo kieruje do chrześcijan pochodzenia żydowskiego i pogańskiego w Azji Mniejszej • Głównym tematem listu jest osoba i dzieło Jezusa, Arcykapłana i Ofiary Nowego Przymierza, które wypełnia i przewyższa Przymierze Mojżeszowe.

BOHATEROWIE WIARY • W rozdziale jedenastym autor podał przykłady wiary zaczerpnięte ze Starego Testamentu: Abel, Henoch, Noe, Abraham, Mojżesz ale także Gedeon, Barak, Samson, Jefte, Dawid, Samuel i prorocy. Wszyscy oni mają być dla wspólnoty chrześcijańskiej, cierpiącej próby i prześladowania, przykładem wiary i wytrwałości.

ZANIM USŁYSZYSZ • Dwunasty rozdział rozpoczyna się od zachęty do podjęcia na poważnie duchowej walki chrześcijanina. Po wielu przykładach ze Starego Testamentu, autor przedstawia teraz jeszcze ważniejszy od nich: przykład samego Jezusa. Jest on jednak czymś o wiele więcej niż samym tylko przykładem, bowiem to zwycięstwo w walce, które już dokonało się w Nim, może być teraz przez łaskę udziałem każdego, kto wierzy.

NAJWAŻNIEJSZE CYTATY


Zawsze tylko jeden kierunek: Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.

Walka na śmierć i życie: Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi.

LINKI


I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. (Hbr 12,1)

1Kor 9,24: Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.

Hbr 10,36: Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.  

Ef 4,22: …co się tyczy poprzedniego sposobu życia trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz…  

Rz 13,12: Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!  

TRANSLATOR


…odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi… (Hbr 12,1)
Dosłownie: łatwo, dobrze, dokładnie obejmuje, otacza.

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. (Hbr 12,2)

W tekście greckim mamy imiesłów aforontes, który większość tłumaczy łączy z poprzedzającym czasownikiem: biegnijmy patrząc.

Dosłownie 2 rzeczowniki: założyciel, lider oraz ten, który wypełnia, wykańcza (w starej Biblii Gdańskiej przetłumaczono: dokończyciel)

JESZCZE O DRUGIM CZYTANIU


Pośrodku zmagań olimpijskich autor Listu do Hebrajczyków porównuje drogę chrześcijanina do biegu:

Nie biegniemy sami. Przyjaźń z Bogiem nie uczy zamykania się w swoim wąskim gronie. Wręcz przeciwnie, autor Listu do Hebrajczyków, pisze o biegu, w którym otacza nas dookoła całe mnóstwo świadków (dosłownie w tekście gr. „chmura”, nefos). To nasz bieg życia, bieg, który skończy się w Królestwie Bożym, bieg, w którym nie jesteśmy jedynymi uczestnikami.

Jak najwięcej zwycięzców. Chrześcijański bieg życia przypomina greckie biegi olimpijskie (autor używa gr. czasownika trecho, „biec jak na stadionie”, oraz agony, „zawody”, używanego na określenie zmagań sportowych), z tą różnicą że zwycięzców może i powinno być wielu. W naszym biegu życia nie możemy ich zostawić za sobą.

Bieg za Jezusem. Poza tym, warunkiem zwycięstwa w biegu wiary jest to, aby wpaść na metę… za Jezusem. Przyjaźń z Nim wymaga. Bieg będzie momentami morderczy, będzie konieczny trening i wyrzeczenia. Jezus atleta nie prowadził wygodnego życia, lecz ćwiczył swoje ciało i ducha przez modlitwę i wymaganie od siebie.

CZY WIESZ,  ŻE…

W starożytnej Grecji biegi krótkodystansowe były najważniejszą dyscypliną igrzysk – każdą olimpiadę nazywano później imieniem zawodnika, który w nich zwyciężył. Rozgrywano je na dystansie jednego stadionu (192,8 m), czyli okrążenia bieżni olimpijskiej. Choć startowało w nich wielu, zwycięzca był tylko jeden. Zwycięstwo wymagało nie tylko poprzedzającego bieg 10-miesięcznego treningu i diety. Wymagało także pozostawienia z tyłu innych.

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst Ewangelii

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

(Łk 12, 49-53 )

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Oto słowo Pańskie

EWANGELIA

Ogień, chrzest, rozłam Łk 12, 49-53

W ogniu miłości Chrystusa objawionej na krzyżu spłoną wszystkie iluzje pokoju, a pozostanie tylko to, co prawdziwe

EWANGELISTA: św. Łukasz • CZAS POWSTANIA: 70-80 r.
KATEGORIA: mowa • MIEJSCE: Galilea • CZAS: rok 30-33 • BOHATEROWIE: • Jezus, uczniowie


W DRODZE DO JEROZOLIMY • Jezus po decyzji o ruszeniu w kierunku Jerozolimy (Łk 9,51) pozostaje teraz ciągle ku niej skierowany. To druga część Ewangelii Łukasza, po wcześniejszych wydarzeniach w Galilei. Wstępowanie do Jerozolimy (rozdz. 9-19) będzie przeplatane nauczaniem na różne tematy (modlitwa, wolność od bogactw, przebaczenie, czasy ostateczne itd.), często przedstawionym także w przypowieściach.

KONTEKST • Od kilku tygodni słuchamy dwunastego rozdziału Ewangelii Łukasza Rozpoczął się on przestrogą wobec obłudy i zachętą do bycia dzielnym w obliczu prześladowań (12,1-12). Później nastąpiła dłuższa rozprawa z chciwością (12,13-34), a tydzień temu słyszeliśmy wynikającą z powyższych mocną zachętę do gotowości na przyjście Pana w każdym czasie (12,35-48).

ZANIM USŁYSZYSZ • Fragment, który dziś usłyszymy może wydawać się trudny, choć z drugiej strony jest on pełen intensywności i mocy. Przenosi on w pewnym sensie rzeczywistość wydarzeń ostatecznych, dopiero co przedstawioną (12,35-48), do teraźniejszości. Oto z przyjściem Jezusa w jakiś sposób realizuje się już eschatologia: każdy musi dokonać wyboru, wobec misterium Jego Paschy nie można pozostać obojętnym. To sprawia podziały, albo inaczej: przecież to nie Jezus je sprawia, ale opowiedzenie się po Jego stronie (lub nie) powoduje, że ukazują się te z nich, których może wcześniej nie było tak wyraźnie widać. Znikają wtedy wszelkie iluzje pokoju, bo ten prawdziwy można znaleźć tylko w Nim.

NAJWAŻNIEJSZE CYTATY


Po co przyszedł Jezus?: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.

Fałszywe pogłoski: Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam.

LINKI


Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. (Łk 12,49)

Ml 3,2-3: Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy.  Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe.

Mt 3,11: Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.  

J 9,39: Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi».

Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. (Łk 12,50)

Mk 10,38: Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»  

Mk 8,31: I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.  

Mk 10,32: A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać…

J 19,30: A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.  

Łk 24,26: Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?  

Rz 6,3: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. (Łk 12,51)

1Tes 5,3: Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.

Mt 10,21-22: Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Łk 14,26: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem.

TRANSLATOR


Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. (Łk 12,50)

Dosłownie: jestem ściśnięty, udręczony.

Dosłownie: wypełni.

JESZCZE O EWANGELII


Przyjaźń z Jezusem kosztowała wiele pierwszych uczniów. Także dzisiaj wielu płaci za nią najwyższą cenę:

Pokój i ogień. Jednym z najcenniejszych darów, jaki Zmartwychwstały Jezus przynosi temu światu jest pokój. Pokój ten nie przyjdzie jednak do nas inaczej, jak przez ogień Ducha, ogień, który oznacza także sąd i podział.

Prześladowani. Ci, którzy decydują się na przyjaźń z Panem, muszą być świadomi, że spotkają się ze sprzeciwem, a może nawet odrzuceniem ze strony tego świata. Łukasz w tych słowach Jezusa opisuje sytuację historyczną uczniów w I w., których wykluczano z rodziny, synagogi czy społeczeństwa, za to, że odważyli się uwierzyć w Jezusa.

Stary świat płonie. Także dziś na całym świecie co trzy minuty ginie chrześcijanin tylko dlatego, że należy do Chrystusa. Świadkowie i buntownicy z wyboru żyją wśród nas nie po to, aby dzielić i wywoływać wojny, jak czasem mówi się o religii, ale po to, aby zmuszać swoim życiem ten świat do opowiedzenia się za lub przeciw Bogu. Stary świat płonie już ogniem sądu i Bożej miłości, która oczyszcza go z brudu grzechu.

CZY WIESZ,  ŻE…


Mamy podpalać ten świat naszym życiem. O św. Dominiku mówi się, że jego matka, błogosławiona Joanna d’Aza miała proroczy sen, który zapowiedział posłannictwo jej dziecka. Wydało się jej, że z jej łona wybiegł pies, który oświecał i zapalał cały świat, trzymając żagiew w zębach. Sen spełnił się później, gdy widziano jej syna, wielkiego świętego, który jak pies Pański biegł rozpalając narody miłością Boga i bliźniego.

Pax Romana. Epoka tzw. Rzymskiego Pokoju trwała od czasów Oktawiana Augusta (27 r. przed Chr.) do Aleksandra Sewera (235 r. po Chr.). Mimo drobniejszych konfliktów był to okres stabilizacji społecznej, którego każdy cenił. Rzymianie chlubili się własną zdolnością do zapewnienia pokoju światu. Oczywiście taki pokój wiązał się organicznie z ich absolutną hegemonią i dominacją. Dlatego z punktu widzenia pokoju, który chcą nieść światu autorzy Ewangelii może się on wydawać jedynie tanią iluzją. Akurat temat pokoju często powraca w Ewangelii Łukasza (1,78-79; 2,14; 7,50; 19,38.42; 24,36).

Język apokaliptyki. Literatura apokaliptyczna (w Biblii: Apokalipsa św. Jana, fragmenty księgi Daniela czy Izajasza; a poza Biblią: księga Henocha, Jubileuszów, Apokalipsa Abrahama i wiele innych) używa często bardzo specyficznego i hermetycznego języka. Jednym z takich motywów, środków podkreślenia tego, co ważne jest paradoks. Kiedy jest mowa o mroku i ciemności, to po to, by podkreślić, skąd przychodzi światło. Kiedy powtarza się temat wojny i rozłamu, to po to, by wyjaśnić skąd się bierze prawdziwy pokój i jaka jest droga do jego osiągnięcia. Tylko od Mesjasza. A droga do niego? Cóż, to właśnie apokalipsa.

TWEETY

STO SŁÓW


Mogą (i powinny) dziś upaść nasze przesłodzone wyobrażenia na temat Jezusa, jak z niektórych pobożnych obrazków. On był mężczyzną z krwi i kości, prawdziwym wojownikiem. Walka, w którą wszedł była bardzo poważna. Bo poważne jest nasze życie.

W dzisiejszych czytaniach słyszymy o rzeczach mało przyjemnych: prześladowaniu, nienawiści (I CZYTANIA, PSALM), walce z grzechem, krzyżu (II CZYTANIE), ogniu, niepokoju, rozłamie (EWANGELIA). To sprawy na serio. I Pan Jezus chce nam o nich mówić na serio, bo wie, że nasze życie jest bardzo na serio. Taka jest często rola proroka: musi mówić rzeczy niewygodne i przyjąć tego konsekwencje (I CZYTANIE). Na końcu jednak zawsze ukazuje się wierność Boga, który odpowiada na wołanie człowieka i wyciąga go z dołu śmierci (PSALM).

Są w naszym życiu różne fałszywe iluzje pokoju, na których się opieramy. Nieraz sami je stwarzamy. Są też prawdziwe bitwy, które trzeba podjąć i coś w nich stracić. By pierwsze mogły runąć, a drugie zaistnieć, potrzeba naszego wyboru, decyzji na serio, pójścia za Jezusem. To poważna walka. Na nasze szczęście została już wygrana.

 

  • Jeremiasz na grafice Gustave Doré, 1866 r.
  • Jeremiasz z obrazu autorstwa Horace Vernet, 1844 r., Amsterdam Museum, Holandia
  • "Jeremiasz", Michał Anioł, fragment fresku z Kaplicy Sykstyńskiej, 1508 -1512 r., Rzym
  • Krucyfiks Berlinghiero Berlinghieri z symbolami ewangelistów na ramionach krzyża, 1220 r., Pinacoteca Civica w Lucca, Włochy
  • Krucyfiks z katedry w Essen, Niemcy
  • Krucyfiks z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach
  • Prorok Jeremiasz, rosyjska ikona z XVIII w., Ikonostas z klasztoru Kizhi, Karelia, Rosja

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę