Św. Brat Albert został ogłoszony patronem pracowników pomocy społecznej

Jak poinformowało Biuro Prasowe Episkopatu, watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przyjęła prośbę o ogłoszenie św. Brata Alberta patronem wszystkich pracowników pomocy społecznej w Polsce.

Polub nas na Facebooku!

– Cieszymy się, że jest pozytywna decyzja Kongregacji i tym samym św. Brat Albert stał się za aprobatą Kościoła patronem wszystkich pracowników pomocy społecznej w Polsce – powiedział bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

Św. Brat Albert Chmielowski urodził się w Igołomi pod Krakowem w roku 1845. Wziął udział w Powstaniu Styczniowym, w którym stracił nogę. Po ukończeniu studiów malarskich rozpoczął pracę artystyczną, ale porzucił malarstwo, odnajdując swoje powołanie w służbie najbiedniejszym i opuszczonym. „Cóż im dam, jeśli nie siebie?” – napisał w swoim notatniku.

Założył Zgromadzenia Braci i Sióstr Posługujących Ubogim. Zaczął organizować dla potrzebujących domy opieki i przytułki. Po pierwszych placówkach, w Krakowie, szybko powstały następne, m.in. we Lwowie, Tarnowie i Zakopanem. Brat Albert stał się dla najuboższych bratem, a nawet ojcem i opiekunem. Stał się jednym z nich. Kiedy jego przyjaciel zapytał go, czy w końcu odnalazł szczęście, odpowiedział ze szczerym uśmiechem: “Mam schroniska i stowarzyszenia mych braci w Krakowie, Tarnowie, we Lwowie, w Zakopanem. Rozdałem w tym roku 20 tysięcy bochenków chleba, 12 tysięcy porcji kaszy, daję nocami dach nad głową setkom tych, którzy go nie mają. Niech ci, bracie, to służy za odpowiedź!”.

Św. Jan Paweł II beatyfikował go 22 czerwca 1983 r. na Błoniach krakowskich, a kanonizował 12 listopada 1989 r. w Watykanie. Do tej pory Brat Albert był patronem zakonów albertynek i albertynów, a w Polsce także artystów plastyków. Od teraz będzie także patronem pracowników pomocy społecznej.

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Brata Alberta Chmielowskiego

Boże, nieskończenie dobry i miłosierny,
wejrzyj na zasługi Świętego Brata Alberta,
który za przykładem Twego Syna stał się bratem wszystkich ludzi
i przez pokorną posługę najbardziej opuszczonym i skrzywdzonym,
ocalał w nich godność ludzką i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność.

Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie użyczyć mi łaski……
o którą z ufnością Cię proszę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Święty Bracie Albercie módl się za nami.

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Episkopat zajmuje stanowisko wobec ruchu LGBT+

– Obowiązek szacunku dla osób związanych z ruchem LGBT+ nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów – podkreślają biskupi w dokumencie opublikowanym dziś na stronie Biura Prasowego KEP. Stanowisko to zostało przyjęte dziś na Zebraniu KEP na Jasnej Górze.

Polub nas na Facebooku!

Dokument przyjęty przez KEP liczy 27 stron i składa się z 4 rozdziałów: Płciowość mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji człowieka; Ruchy LGBT+ w społeczeństwie demokratycznym; Osoby LGBT+ w Kościele katolickim; Kościół wobec stanowiska LGBT+ w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży.

Biskupi zaznaczają w dokumencie, że Kościół jest otwarty na dialog z każdym “człowiekiem dobrej woli”, szukającym prawdy. Jako wzór takiej postawy podają papieża Franciszka, który “spotyka się z osobami identyfikujących się z LGBT+, wyciąga do nich życzliwie rękę, wyraża zrozumienie dla skłonności, ale jednocześnie nie unika jasnego przedstawienia nauki Kościoła na temat ideologii gender oraz praktyk przeciwnych naturze i godności człowieka”. Jak wskazuje episkopat, naukę tę można znaleźć w oficjalnych dokumentach i w Katechizmie Kościoła Katolickiego”.

Dokument przypomina również, że Kościół nie odmawia osobom transseksualnym prawa do przynależności do Kościoła, chrztu świętego, jak i pozostałych sakramentów świętych, jeżeli osoby te “spełniają fundamentalne warunki ważnego i godziwego ich przyjęcia”.

Stojąc na straży świętości sakramentów, Kościół nie może jednak zgodzić się na ich niezgodne z prawdą celebrowanie tam, gdzie ich ważne czy też godziwe sprawowanie lub przyjmowanie pozostaje w związku z płcią człowieka lub jest od niej zależne. Dotyczy to zwłaszcza sakramentu chrztu świętego, święceń i małżeństwa. Dla ważnego ich sprawowania decydujące znaczenie ma płeć genetyczna, a nie subiektywne samookreślenie się płciowe danej osoby.

Konferencja Episkopatu Polski zaznacza też, że postawa lekceważenia biologicznych i psychicznych elementów ludzkiej seksualności oraz próby określania tzw. “płci neutralnej” zwanej niekiedy “trzecią płcią” musi budzić sprzeciw i podkreśla, że “postulat szacunku dla każdej osoby, w tym osób identyfikujących się z LGBT+, jest w pełni słuszny”, ale “demokratyczne państwo prawa powinno zadbać o to, aby nie było naruszane żadne z podstawowych praw tych osób, o ile nie stoi ono w sprzeczności z ludzką naturą i dobrem wspólnym (jak monopłciowy związek czy adopcja dzieci przez takie związki). Biskupi wskazują też, że nie do zaakceptowania są “jakiekolwiek akty przemocy fizycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich zachowań i agresji wobec osób LGBT+”.

Jak czytamy w dokumencie, zdaniem biskupów adekwatnie do powyższych praw osób związanych z LGBT+ należy “podkreślić słuszne oczekiwania całego społeczeństwa, aby były szanowane także prawa innych członków społeczności, w tym zwłaszcza ich uczuć religijnych, uznawanych przez nie zasad moralnych oraz zasad porządku publicznego”.

Biskupi podkreślają również, że osoby ze środowiska LGBT+ przyznają priorytetowe znaczenie skłonnościom seksualnym negującym komplementarność płciową mężczyzny i kobiety, przez co podważają ich rodzicielskie powołanie.

Za cel swoich dążeń wyznaczają sobie także prawne zrównanie związków homoseksualnych z małżeństwami heteroseksualnymi. W efekcie w całym tym procesie ludzka płciowość zostaje coraz bardziej pozbawiona swego osobowego znaczenia i wartości, jako szczególny dar, święty dar, udzielony kobiecie i mężczyźnie przez samego Stwórcę.

W dokumencie przypomniano, że Kościół nie może zgodzić się na rozszerzenie rozumienia małżeństwa i rodziny, zrównanie praw i przywilejów małżeństw heteroseksualnych i homoseksualnych, uznanie związków partnerskich tworzonych przez pary tej samej płci wraz regulacją sytuacji majątkowej, alimentów i dziedziczenia, a także umożliwienie związkom monopłciowym adopcji dzieci oraz przyznanie osobom od 16. roku życia prawa do określenia swojej płci.

Jak piszą biskupi, ruchy LGBT+, chcąc wymusić powolną transformację obyczajowo-kulturową, proponują metodę małych kroków, która ma oswoić społeczeństwo “z zachowaniami uchodzącymi do niedawna za nieakceptowalne i naganne moralnie”.  Jednym z elementów tej metody jest wychowanie seksualne dzieci, prowadzone już w wieku przedszkolnym.

Chociaż niektóre postulaty osób związanych z LGBT+ dotyczące wychowania dzieci mają na uwadze fundamentalne wartości także dla międzyosobowej komunii w heteroseksualnym związku małżeńskim, jak miłość, wzajemny szacunek, poczucie współodpowiedzialności, to jednak większość proponowanych środków, metod i celów daleko przekracza ramy wychowania mającego na uwadze integralne dobro dzieci i młodzieży. Z odpowiedzialnym wychowaniem nie da się pogodzić udostępniania dzieciom materiałów obnażających ludzką intymność i uczących je przyjemnościowego „manipulowania” swoją płciowością oraz wprowadzania ich we wczesne doświadczenia seksualne.

W dokumencie zauważono także, że niektóre “środki społecznego przekazu wspomagają te projekty, propagując ideologię gender, promując rzekomą atrakcyjność rozwodów, zdrad, rozwiązłości seksualnej, ośmieszając wierność, dziewictwo, czystość i religijność”.

Autorzy stanowiska proponują także, by „wobec wyzwań tworzonych przez ideologię gender i ruchy LGBT+, a zwłaszcza mając na uwadze trudności, cierpienia i duchowe rozdarcia przeżywane przez te osoby” tworzyć poradnie, w których osoby pragnące odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową uzyskają potrzebną pomoc.

 

os, BP KEP/Stacja7

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap