Nasze projekty

Jutro Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, rok C

Chrystus Król stanie się i moim Królem, jeśli za Króla Go uznam.

Reklama

PUNKT WYJŚCIA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się o to, by całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, służyło Bogu i bez końca Go chwaliło • CZYTANIA: Druga Księga Samuela 5,1–3 • Psalm 122,1–2.4–5 • List św. Pawła do Kolosan 1,12–20 • Ewangelia wg św. Łukasza 23,35–43.

STO SŁÓW

Liturgia Słowa w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zawsze pokazuje, jak bardzo to Król wyjątkowy: inny od naszych wyobrażeń, inny od doświadczenia władcy politycznego. Zapewni coś, czego żaden władca na ziemi zapewnić nie może: zbawienie, pojednanie z Bogiem całego świata (DRUGIE CZYTANIE).

Na jeden szczegół zwraca uwagę Liturgia w roku C: Dawid, królujący w jednym z królestw, zostaje uznany królem przez wszystkie pokolenia Izraela (PIERWSZE CZYTANIE). Skazany Jezus, o którym mówią „król”, choć z szyderstwem i śmiechem, zostaje uznany za króla przez jednego z łotrów (EWANGELIA). Zresztą, natychmiast używa swojej królewskiej prerogatywy.

Król Wszechświata nie będzie moim Królem, dopóki za Króla Go nie uznam.

Reklama


Czytanie z II Księgi Samuela

(2 Sm 5,1-3)

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: Oto myśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

Reklama

Oto Słowo Boże.

PIERWSZE CZYTANIE

Reklama

Dawid królem Izraela • 2 Sm 5,1-3

Po śmierci Saula Izrael był podzielony: Dawid rządził północą, ale południową częścią królestwa rządzili krewni Saula. W Hebronie wszystkie pokolenia obwołują Dawida królem.

KSIĘGA: Druga Księga Samuela • AUTOR: Deuteronomista (szkoła historyczna) • CZAS POWSTANIA: VII/VI w. przed Chr. • KATEGORIA: wydarzenie • CZAS AKCJI: ok. 1003 przed Chr. • MIEJSCE AKCJI: Hebron • BOHATEROWIE: Dawid, starszyzna Izraela, lud

KSIĘGI SAMUELA • Druga Księga Samuela to kontynuacja Pierwszej Księgi Samuela. W Biblii hebrajskiej obie księgi były ze sobą połączone. Nazwa ksiąg może sugerować, jakoby ich autorem był Samuel, czyli ostatni izraelski sędzia. Jednak opisane w księdze wydarzenia – od początków królestwa aż do końca panowania króla Dawida – z pewnością wykraczają poza okres życia Samuela. Stąd też autorstwo księgi przypisuje się zwykle anonimowemu autorowi określanemu mianem Deuteronomisty • Za imieniem tym stoi szkoła historyczna, aktywna od VIII do VI w. przed Chrystusem, w Królestwie Południowym i na wygnaniu. Spod jej ręki wyszedł cały blok ksiąg o charakterze historycznym, określany mianem Dzieła Deuteronomicznego (w jego skład wchodzą: Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księgi Samuela i Księgi Królewskie).

DZIEJE KRÓLA DAWIDA • Druga Księga Samuela rozpoczyna się od informacji o śmierci króla Saula (👁 2 Sm 1,1). Dalej opisuje wydarzenia, które można byłoby podzielić na trzy grupy: • walka o królestwo po śmierci Saula (rozdz. 1–8) • panowanie Dawida (rozdz. 9–20) • dodatkowe informacje, pominięte we wcześniejszych częściach (rozdz. 21–24) • W Księdze znajdziemy historię Dawida, króla, który zbudował potęgę Izraela, zdobył Jebus (to pierwotna nazwa Jerozolimy) (👁 2 Sm 4,6–9) i tam przeniósł z Hebronu stolicę państwa • Dawid zatroszczył się także o Arkę Przymierza, która w ślad za ustanowieniem nowej stolicy została przeniesiona do Jerozolimy, Miasta Dawidowego (👁 2 Sm 6,1–19).

DAWID KRÓLEM • Usłyszymy fragment opowiadający o tym, jak Dawid został obwołany królem wszystkich pokoleń Izraela. Wcześniej, po śmierci Saula, Dawid stał się królem jedynie Judy, czyli północnego Królestwa • Zauważmy, że w Dawidzie Żydzi widzieli figurę idealnego króla i przyszłego Mesjasza, chrześcijanie zaś zapowiedź Jezusa Chrystusa.


(Ps 122,1-2.4-5)

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

PSALM

Radosne spotkanie • Ps 122 (121), 1-2. 4-5

Psalm, który mówi o radosnym zakończeniu pielgrzymki, przygotowuje nas na radość ostatecznego spotkania z Chrystusem.

PSALM 122 • AUTOR: anonimowy lewita • CZAS POWSTANIA: po powrocie z niewoli, po 538 r. przed Chr.

PSALMY STOPNI • Psalm 122 należy do zbioru pieśni pielgrzymkowych (Psalmy 120–134). Są one określone mianem Pieśni stopni lub Pieśni kroków • Był śpiewany podczas podchodzenia pielgrzymów do położonej na wzgórzu Jerozolimy, zwykle w ramach obchodów jednego z trzech wielkich świąt żydowskich (Święto Paschy, Święto Namiotów, Święto Tygodni) albo jako liturgiczna modlitwa przy wejściu już do samej świątyni.

TRUD PIELGRZYMKI • Możemy sobie wyobrazić pielgrzyma, który już przybył do Świętego Miasta: jego oczekiwanie się spełniło, jego trud się skończył, daleki obraz stał się rzeczywistością • Być może cieszy się on właśnie pierwszą chwilą, którą przeżywa w murach Bożej twierdzy. Dlatego nie dziwi fakt, że spontanicznie wyśpiewuje modlitwę dziękczynną.

WSPOMNIENIE I ZAPOWIEDŹ • Usłyszymy mniej więcej połowę Psalmu 122. Zwróćmy uwagę na werset mówiący o wstępowaniu pokoleń Izraela. Przypomina to scenę opisaną w pierwszym czytaniu • Jednocześnie przywodzi na myśl powtórne przyjście Chrystusa jako Króla, którego chwałę wielbią wierzący.


Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan

(Kol 1,12-20)

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez Krew Jego Krzyża.

Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE

Król w Królestwie • Kol 1,12-20

Święty Paweł umieszcza Hymn na cześć Chrystusa. Jezus-Król jest „pierworodnym spośród umarłych”: w dzień zmartwychwstania pociągnie nas za sobą.

KSIĘGA: List do Kolosan • NADAWCA: św. Paweł lub jego uczeń • ADRESACI: chrześcijanie w Kolosach • CZAS POWSTANIA: 52–55 r., 56–58 r., 59–61 r. lub po śmierci Pawła • MIEJSCE POWSTANIA: Efez, Cezarea, Rzym (Paweł) lub nieznane miejsce (uczeń Pawła)

DO KOLOSAN Z WIĘZIENIA • List ten – według tradycyjnej interpretacji – zaliczamy do grupy tzw. listów więziennych, ponieważ powstał podczas uwięzienia Apostoła Pawła w Efezie, Cezarei lub w Rzymie. List jest być może odpowiedzią na prośbę Epafrasa – założyciela wspólnoty w Kolosach, który potrzebuje wsparcia w walce z szerzącymi się tam błędami. Nie znamy ich zasadniczej przyczyny, jednak najprawdopodobniej miały swe źródło w synkretyzmie judeohellenistycznym. Ich wyrazem była wiara w siły kosmiczne, które mają wpływ na ludzki los. Wierze w „żywioły świata” (👁 Kol 2,8.20) Paweł przeciwstawia wiarę w Chrystusa, który jest ich Stwórcą i jedynym prawdziwym Bogiem.

LIST DOGMATYCZNY • List – oprócz wstępnego pozdrowienia, modlitwy za wspólnotę z Kolosów oraz zakończenia – składa się z dwóch części: • pierwsza z nich ma charakter dogmatyczny. Rozpoczyna ją Hymn o Chrystusie, który oddaje zasadniczą myśl tego fragmentu: Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, który przyniósł zbawienie światu. To nie świat i natura rządzą ludzkim losem, lecz Bóg, który jest ich Stwórcą. • Druga część listu to wypływająca z wiary w Chrystusa nauka moralna.

CHRYSTUS POCZĄTKIEM • Usłyszymy hymn na cześć Chrystusa • Zwróćmy uwagę na tytuły, jakimi Paweł określa Chrystusa: jest Pierworodnym, który jak Ojciec stwarzał świat, Głową nie tylko całego stworzenia, ale przede wszystkim Kościoła, Początkiem. Dzięki Niemu na całą ludzkość spływa pokój.


Słowa Ewangelii według św. Łukasza

(Łk 23,35-43)

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których (tam) powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Oto Słowo Pańskie.

EWANGELIA

Pierwszy zbawiony • Łk 23,35-43

Pierwszym, którym znajdzie się w królestwie Chrystusa, jest przestępca. Rozpoznał w skazanym Jezusie Króla Wszechświata.

EWANGELISTA: św. Łukasz • CZAS POWSTANIA: ok. 80 r. • KATEGORIA: wydarzenie • MIEJSCE AKCJI: Jerozolima, Golgota • CZAS AKCJI: ok. 33 r. • BOHATEROWIE: Jezus, złoczyńcy, żołnierze, członkowie Sanhedrynu • WERSJE: brak

EWANGELIA MIŁOSIERDZIA • Kończy się rok liturgiczny C, w którym czytaliśmy przede wszystkim Ewangelię św. Łukasza. Przypomnijmy, o Łukaszu mówi się, że jest ewangelistą Bożego miłosierdzia, ponieważ ze szczególną uwagą opisuje Jezusa pochylającego się nad grzesznikami i chorymi • Łukasz – lekarz z Antiochii Syryjskiej – był towarzyszem św. Pawła i spisał głoszoną przez niego Dobrą Nowinę. Jego dzieło dzieli się na dwie księgi: Ewangelię i jej kontynuację, Dzieje Apostolskie.

MĘKA I ŚMIERĆ • W niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przenosimy się do tej części Ewangelii Łukasza, która opisuje mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa (rozdziały 22–24). Ewangelista sytuuje te wydarzenia czasie największego święta żydowskiego – Paschy • Jako że tekst tej księgi był skierowany głównie do pogan wywodzących się z kręgów kultury hellenistycznej, przekaz ewangeliczny zawiera świadectwa, które z jednej strony podkreślają nadprzyrodzony charakter misji Jezusa (był rzeczywiście Bogiem), a z drugiej powszechność tego posłannictwa (zbawienie nie jest zarezerwowane jedynie dla Żydów).

KRÓL • Przed nami fragment poprzedzający śmierć Jezusa na krzyżu: Jezus, przybity do krzyża, jest już bliski śmierci. Wisi pomiędzy dwoma złoczyńcami. Łukasz jako jedyny Ewangelista szczegółowo przytacza dialog między nimi i Jezusem • Zwróćmy uwagę na prośbę, jaką kieruje do Niego jeden z nich, tzw. Dobry Łotr. Zauważmy również, że słowa, które żołnierze kierują do Jezusa, a także napis umieszczony na krzyżu, choć miały być ironią i zniewagą, w rzeczywistości obwołują Go Królem i Panem.

  • "Co nasz Pan widział z krzyża", James Tissot, m. 1886 a 1894 r., Brooklyn Museum, USA
  • Dawid na rosyjskiej ikonie z I poł. XVIII w., Ikonostas z klasztoru Kiży, Karelia, Rosja
  • "Król Dawid", Nicolas Cordier, rzeźba z kaplicy Borghese z bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie
  • "Ukrzyżowanie" Jacopo Tintoretto, 1565 r., Scuola Grande di San Rocco, Wenecja
  • "Ukrzyżowanie", Simon Vouet, 1622 r., Chiesa del Gesù w Genui, Włochy
  • "Król Dawid", Giovanni Francesco Barbieri, 1651 r., Król Dawid trzyma w ręku tablicę na której są słowa psalmu 86 - "GLORIOSA DICTA SUNT DE TE CIVITAS DEI, tzn. "Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, miasto Boże

Szersza analiza czytań, psalmu oraz Ewangelii dostępna jest w książkowej wersji cyklu “Jutro Niedziela” na rok C dostępna TUTAJ oraz w wersji EBOOK.


Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę