Nasze projekty

Seminaria duchowne czekają na kandydatów. Jak wygląda rekrutacja?

W okresie wakacyjnym w całej Polsce prowadzona jest rekrutacja do seminariów duchownych na nowy rok akademicki. Aby wstąpić w progi kościelnych uczelni, należy złożyć wymagane dokumenty i przejść pozytywnie przez poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego.

fot. Mariana C./Cathopic

Aby zostać klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, trzeba umówić się na spotkanie z przełożonym seminarium. W tym celu dobrze jest wcześniej umówić się telefonicznie na konkretny termin – (0-42) 664 88 88 w godzinach 8:00-20:00 – a następnie złożyć dokumenty.

Ich lista obejmuje: podanie o przyjęcie na rok propedeutyczny (napisane odręcznie i zaadresowane do rektora WSD), życiorys (odręcznie), opinię proboszcza parafii zamieszkania, aktualną metrykę chrztu z informacjami o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o braku innych adnotacji, oryginał świadectwa maturalnego (można dostarczyć później), oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej, zdjęcia w formacie legitymacyjnym oraz w wersji cyfrowej.

W czasie spotkania jest krótka rozmowa, w czasie której kandydat otrzyma instrukcję w sprawie dalszego postępowania, a także dokładne informacje o przebiegu rekrutacji. Adres seminarium: ul. św. Stanisława Kostki 14, 90-457 Łódź.

Reklama

Pierwszy termin rekrutacji minął 6 lipca, ale można przyjść także 14 września. Na rekrutację składa się rozmowa kwalifikacyjna z rektorem, rozmowa z ojcem duchownym, egzamin wstępny z zakresu katechezy w szkole ponadgimnazjalnej, testy psychologiczne i rozmowa z psychologiem, badanie lekarskie oraz wspólna modlitwa.

Obecnie w łódzkim WSD studiuje 40 alumnów seminarium diecezjalnego, wśród których jest jeden wyświęcony w tym roku diakon oraz jedenastu kleryków z roku propedeutycznego, a także 6 alumnów Seminarium Redemptoris Mater.

Jak wygląda rekrutacja w Olsztynie?

Chętni do wstąpienia na drogę do kapłaństwa, powinni złożyć w rektoracie Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie własnoręcznie napisane podanie i życiorys, świadectwo dojrzałości w oryginale, aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania, opinię proboszcza, świadectwo lekarskie o stanie zdrowia oraz dwie fotografie o wymiarach do legitymacji.

Reklama

Ponadto kandydaci składają wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Teologii według wytycznych UWM w Olsztynie. Termin zgłoszeń przypadł na maj i czerwiec, ale jest też termin dodatkowy w czasie wakacji. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w WSD „Hosianum”: [email protected]

Uczelnia publikuje na swoich stronach cykl filmów „Wskaż drogę” pomagających rozeznać powołanie, w których to zagadnienie tłumaczą rektor olsztyńskiego WSD ks. Hubert Tryk i wicerektor ks. Wojciech Kotowicz.

W diecezji warszawsko-praskiej kandydatom proponuje się dwie możliwości

„W dzisiejszym świecie może być nam trudno usłyszeć głos Boga, ale pomimo tego wielu odczuwa w sobie głos Boży, ponaglający ich do tego, aby na wzór Apostołów pójść za Jezusem Chrystusem. Jeśli odczuwasz głos Boży przynaglający Cię do podjęcia tej drogi, warto spróbować na niego odpowiedzieć” – czytamy na stronach WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej.

Reklama

Uczelnia proponuje dwie możliwości. Jeśli kandydat nie jest pewien, czy kapłaństwo jest jego drogą, ale poważnie o niej myśli, może umówić się na rozmowę z przełożonym lub ojcem duchownym seminarium, aby postarać się rozwiać swoje wątpliwości. Dla wielu jest to pierwszy krok, aby zrobić coś w tym kierunku i odpowiedzieć sobie pełniej na pytanie czy jest to jego droga życiowa.

„Jeśli już rozeznałeś, że chcesz odpowiedzieć na powołanie i chcesz to uczynić jako przyszły kapłan diecezji warszawsko-praskiej, zapraszamy do umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której możesz złożyć dokumenty niezbędne do przyjęcia do seminarium” – informuje uczelnia.

W jednym i drugim przypadku seminarium prosi o wcześniejszy kontakt w celu umówienia terminu i godziny rozmowy.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu to: prośba o przyjęcie (skierowana do rektora, z podaniem motywów swojej decyzji), życiorys (napisany własnoręcznie), świadectwo chrztu i bierzmowania, świadectwo maturalne (w oryginale), świadectwo nauki religii (o ile przedmiot ten nie jest uwzględniony na świadectwie maturalnym), opinia proboszcza i nauczyciela religii (w przypadku osób nie będących tegorocznymi maturzystami wystarczy sama opinia proboszcza), świadectwo lekarskie o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz sześć fotografii paszportowych podpisanych na odwrocie.

Ponadto: do wglądu książeczka wojskowa i dowód osobisty, data i miejsce Pierwszej Komunii Świętej, data i miejsce ślubu kościelnego rodziców (jeśli rodzice żyją w związku sakramentalnym).

Rekrutacja trwa do 31 sierpnia. Kandydaci oprócz dostarczenia powyższych dokumentów odbędą rozmowę z przełożonym seminarium oraz będą poddani badaniom psychologicznym (termin spotkania z psychologiem( 27 sierpnia o godz. 10.00). W sprawie umówienia wizyty lub ewentualnych pytań można kontaktować się telefonicznie (tel. 515 23 23 27) lub mailowo ([email protected]).

Informacje o warunkach rekrutacji do pozostałych seminariów duchownych można znaleźć na ich stronach internetowych.

Formacja obejmuje cztery etapy

Zgodnie z dokumentem „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis” watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa z 2016 roku, droga podstawowej formacji seminaryjnej obejmuje cztery etapy: etap propedeutyczny, etap stawania się uczniem Jezusa, etap upodabniania się do Chrystusa i etap pastoralny. Etapy te są ze sobą powiązane i tworzą spójną drogę. W każdym roku formacji konieczne są osobne rekolekcje, sesje, spotkania i doświadczenia formacyjne dla seminarzystów na różnych etapach formacji.

Etap propedeutyczny powinien potrwać przynajmniej rok, ale indywidualnie może być przedłużony, na ile wymaga tego dojrzewanie danego wychowanka. Odbywa się go w innym niż seminarium miejscu, pod stałą opieką prefekta etapu propedeutycznego i rektora seminarium.

Etap ten przygotowuje do kolejnych okresów formacji podstawowej oraz do studiów filozoficznych i teologicznych. Jego głównymi celami są „położenie solidnych podwalin pod życie duchowe” wychowanków oraz ich systematyczna i pogłębiona formacja ludzka.

W trakcie etapu stawania się uczniem Jezusa weryfikują się intencje „pójścia za Jezusem”. Seminarzyści podejmują drogę szukania i znajdowania Chrystusa poprzez słowo Boże, modlitwę, liturgię i życie wspólne w seminarium. Uczą się misterium Kościoła i drogi formacji przez relacje braterskie. Nadal potrzebują intensywnej i pogłębionej pracy na poziomie ludzkim. Końcowym momentem etapu jest wybór życia w misji we wspólnocie ducha z Chrystusem. Etap trwa dwa lata, a w razie konieczności dłużej dla poszczególnych seminarzystów.

Etap upodabniania się do Chrystusa jest zorientowany ku sakramentowi święceń. Kleryk wchodzi w proces upodabniania się do Chrystusa Sługi, Głowy, Oblubieńca i Pasterza Ludu Bożego, który wydaje swoje życie za owce, zna je, troszczy się o nie i poszukuje zagubionych. Program formacji trwa na tym etapie trzy lata.

Ostatni etap, pastoralny, to etap „syntezy drogi ucznia-misjonarza”. Obejmuje on okres między stałym pobytem w seminarium a święceniami prezbiteratu. Seminarzysta przeżywa ten czas we wspólnocie, do której kieruje biskup w porozumieniu z rektorem seminarium; jednocześnie zostaje wskazany duchowny, który będzie mu towarzyszył w integrowaniu się z rzeczywistością duszpasterską.

Stolica Apostolska bardzo wyraźnie wskazuje na wyzwania, jakie stoją przed nami w związku ze zmianami mentalnymi młodych ludzi – wskazał w niedawnym wywiadzie dla KAI ks. dr Piotr Kot, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych. Dlatego w nowym „Ratio” nie ma mowy o formacji „rocznikowej”, ale etapowej. Przed przełożonymi seminaryjnymi zostało postawione zadanie dobrego rozeznawania, na ile dany kleryk jest gotowy, żeby w określonym momencie zacząć formację na kolejnym etapie. Niektórzy kandydaci, właśnie ze względu na konieczność głębszego przepracowania problemów charakterologicznych czy osobowościowych, potrzebują więcej czasu. Nowy model formacji stwarza możliwość dostosowania dynamiki drogi do potrzeb konkretnej osoby.

Obecnie w Polsce w seminariach diecezjalnych i zakonnych jest ok. 2 tys. kleryków. Dokładniejsze dane Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych przedstawi w październiku, po rozpoczęciu nowego roku formacyjnego.

kh, KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę