Imprezy masowe w Polsce zostają odwołane. Prawdopodobnie także religijne

Prezes rady ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił podczas konferencji prasowej, że z powodu epidemii koronawirusa zostają odgórnie odwołane wszelkie imprezy masowe. Dotyczy to wszystkich imprez, również zaplanowanych wcześniej masowych imprez religijnych.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Decyzja podjęta podczas posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego ma pomóc w zmniejszeniu ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. 

– To realne i realne zagrożenie. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności chcemy podjąć jak najwięcej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii, ograniczeniu jego skutków społecznych – powiedział premier rządu Mateusz Morawiecki. Obecnie w Polsce potwierdzonych jest 18 przypadków zachorowania na COVID-19.

W najbliższym czasie miało odbyć się w Bydgoszczy wielkie spotkanie modlitewne organizowane przez o. Adama Szustaka. Zgodnie z rozporządzeniem rządu nie może się już ono odbyć z udziałem wiernych. O. Adam nie poinformował jeszcze o przyszłości tego spotkania. 

Rząd ogłosił, że nie wyklucza również w najbliższych dniach zawieszenia zajęć w szkołach i na uczelniach wyższych. 

ad/Stacja7

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

GUS: 61 proc. Polaków jest w różnym stopniu zaangażowana religijnie

61 proc. mieszkańców Polski w wieku co najmniej 16 lat jest, w mniejszym lub większym stopniu, zaangażowana religijnie - czytamy w opublikowanym właśnie szerszym opracowaniu GUS "Wyznania religijne w Polsce w latach 2015-2018".

Polub nas na Facebooku!

Na podstawie badania spójności społecznej GUS opracował wskaźnik zaangażowania religijnego w oparciu o deklaracje dotyczące postaw, aktywności, przekonań religijnych oraz poczucia przynależności do wyznania lub instytucji religijnych.

Chodziło o poczucie przynależności do Kościoła, wspólnoty czy organizacji religijnej, przejawiające się członkostwem i współodpowiedzialnością, a także poświęcanie czasu na pracę społeczną w ramach tejże wspólnoty oraz częstotliwość wykonywania tej pracy; udział w imprezach lub wydarzeniach organizowanych przez tę organizację, wspólnotę (oraz częstotliwość z jaką się to zdarza); przynależność do Kościoła lub związku wyznaniowego.

Brana też była pod uwagę autodeklaracja wiary – stosunek do wiary religijnej, praktyki religijne oceniane jako częstotliwość udziału w mszach św., nabożeństwach lub spotkaniach religijnych, praktyki religijne oceniane jako częstotliwość modlitwy, poczucie związku z parafią, zborem, Kościołem lokalnym, własną wspólnotą religijną, wreszcie znaczenie w życiu wiary religijnej jako wartości.

W oparciu o wartości złożonego wskaźnika wyodrębniono 5 kategorii zaangażowania religijnego.
Pierwsza kategoria to tzw. pozakościelni – tworzą ją osoby deklarujące brak przynależności wyznaniowej, nieodczuwające więzi z organizacjami religijnymi i nieaktywne religijnie w znaczeniu wypełniania instytucjonalnych praktyk religijnych.

Druga kategoria to niezaangażowani – osoby deklarujące przynależność wyznaniową, ale niewykazujące aktywności na polu religijnym lub wykazujące ją jedynie w niewielkim stopniu.

Następne trzy kategorie to grupy osób deklarujące przynależność wyznaniową oraz wykazujące różny poziom zaangażowania religijnego: słabo zaangażowani, średnio i bardzo zaangażowani religijnie.

Bardzo zaangażowani religijnie to osoby, które deklarują swoją wiarę oraz wykazują dużą aktywność w Kościele, tak w sensie religijnym, jak i społecznym.

Z badania wynika, że w 2018 r. około 61 proc. mieszkańców Polski w wieku co najmniej 16 lat była, w mniejszym lub większym stopniu, zaangażowana religijnie. Wśród nich największy odsetek stanowiły osoby słabo zaangażowane (33 proc.), a następnie średnio zaangażowane (23 proc.). Osoby bardzo zaangażowane religijnie to 5,5 proc. analizowanej populacji.

Liczną zbiorowość – ok.34 proc. – tworzyły osoby, uznane według przyjętych kryteriów, za niezaangażowane religijnie (czyli takie, które deklarowały co prawda przynależność wyznaniową, ale nie wykazywały żadnej lub jedynie znikomą aktywność na polu religijnym).

Najmniej liczną grupę (5 proc.) stanowiły osoby nienależące do żadnego Kościoła lub związku wyznaniowego i nieaktywne religijnie, które zostały określone jako pozakościelni.

Poziom zaangażowania religijnego jest wyraźnie zróżnicowany ze względu na różne cechy społeczno-demograficzne, w tym ze względu na wiek. Istnieją bowiem wyraźne różnice pokoleniowe w poziomie religijności polskiego społeczeństwa.

Najniższym poziomem zaangażowania religijnego odznaczają się osoby młodsze (do 44. roku życia), w tym jednak przede wszystkim osoby w wieku 25–34 lata (a więc nie najmłodsza grupa, lecz druga w kolejności poczynając od najmłodszych).

W tej grupie wieku odnotowano najwyższe odsetki osób niezaangażowanych religijnie oraz „pozakościelnych” (łącznie ponad 51 proc.) oraz najniższe odsetki osób bardzo lub średnio zaangażowanych (łącznie ok. 17 proc.).

W najmłodszej grupie wieku objętej badaniem (16–24 lata) zaobserwowano nieco mniejszy udział osób niezaangażowanych religijnie oraz pozakościelnych (łącznie niecałe 46 proc.) i nieco wyższy odsetek bardzo lub średnio zaangażowanych (łącznie ok.18 proc.). Jednocześnie w najmłodszej grupie wieku zaobserwowano najwyższy udział (spośród 7 uwzględnionych w analizie grup wieku) osób słabo zaangażowanych (ok. 36 proc.).

Wyraźnie najwyższym poziomem religijności charakteryzują się osoby starsze. Dotyczy to głównie osób w wieku co najmniej 75 lat, ale także osób w przedziale 65–74 lata. Wśród osób liczących co najmniej 75 lat ponad połowa (ok. 51 proc.) to osoby o co najmniej średnim poziomie zaangażowania religijnego, w tym ponad 10 proc. została zaliczona do grupy bardzo zaangażowanych.

Grupę osób najstarszych charakteryzuje jednocześnie najniższy udział osób niezaangażowanych religijnie oraz niezwiązanych z żadnym wyznaniem (łącznie 18 proc.).

Wśród osób w wieku 65–74 lata łączny odsetek osób niezaangażowanych religijnie i niezwiązanych z żadnym wyznaniem wyniósł 28 proc., natomiast osób średnio lub bardzo zaangażowanych religijnie ok. 41 proc., w tym bardzo zaangażowanych – prawie 8 proc..

Badanie ankietowe spójności społecznej przeprowadzono w pierwszej połowie 2018 r. Jednostką badania było gospodarstwo domowe oraz jeden wylosowany do badania członek gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 16 lat.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap