Nasze projekty

Co daje Duch Święty?

Dawno, dawno temu, kiedy na studiach zdawałem egzamin z charytologii (tak się nazywa jeden z działów teologii dogmatycznej traktujący o łasce), miałem nadzieję, że nie dostanę pytania o 7 darów i 12 owoców Ducha Świętego, bo nigdy jakoś nie mogłem ich spamiętać we właściwej kolejności i z właściwymi przyporządkowaniami.

Reklama

W teologii podkreśla się, że pierwszym wielkim dziełem Ducha Świętego w naszym życiu jest łaska uświęcająca, która obejmuje wszystko i oznacza nowy nadprzyrodzony stan. Drugim wyrazem działania Ducha w naszym życiu są trzy cnoty teologalne wlane (Wiara, Nadzieja i Miłość).

Potem mamy siedem darów Ducha Świętego, które święty Tomasz z Akwinu traktował jako przedłużenie cnót teologalnych, jak „dodatkowe” energie, które wzmacniają, aktualizują i konkretyzują tamte trzy wielki cnoty.

Kolejny sposób działania Ducha Świętego to charyzmaty i dary udzielone niektórym dla pożytku wszystkich, a ostatni przejaw to owoce Ducha, których wylicza się dwanaście. Jak widać, trochę to skomplikowane. Ale da się wszystko zrozumieć i warto poznać, co nam daje Duch Święty.

Reklama

Dary Ducha Świętego

U proroka Izajasza czytamy zapowiedź mesjańską: „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11, 2).

Biblia hebrajska wylicza sześć darów Ducha Świętego, z tym że bojaźń Boża (hebr. jirat JHWH) jest wymieniona w Iz 11, 2  i zaraz potem w Iz 11, 3.

W greckiej Septuagincie oraz łacińskim tłumaczeniu, czyli Wulgacie, znajdujemy siedem darów, ponieważ ostatni dar został raz przetłumaczony jako dar pobożności (gr. eusebea, łac. pietas), a drugi raz jako dar bojaźni Bożej (gr. fobos Theou, łac. timor Domini).

Reklama

Prorok opisuje w tych wersetach Mesjasza. A więc – w chrześcijańskim rozumieniu powyższych słów – Jezusa Chrystusa, który jest różdżką i odroślą, na której spoczywa Duch. W tym kontekście modlitwa o siedem darów Ducha, jest w gruncie rzeczy prośbą o duchowe podobieństwo do Jezusa.

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina wiernym między innymi o tym, że „życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego. Są one trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by iść za poruszeniami Ducha Świętego” (KKK, 1830).

Czym są charyzmaty?

Istnieją również nadzwyczajne dary Ducha Świętego, zwane charyzmatami, czyli darami darmo danymi dla budowania Kościoła.

Reklama

Dar charyzmatyczny może otrzymać każdy chrześcijanin. Mówi o tym św. Piotr w dzień Pięćdziesiątnicy, cytując proroctwo Joela, które właśnie w tym dniu zostało spełnione: „I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, a starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach” (Jl 3, 1-3).

O charyzmatach, przez które działa na wiele sposobów Duch Święty w Kościele, pisze Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian. „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, ale ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar tłumaczenia języków” (1 Kor 12, 4-10).

Problem pojawia się dopiero, gdy fascynacja charyzmatami prowadzi do tego, że zaczyna się je uważać za cel sam w sobie, a niestety nieraz tak bywało i bywa w niejednej wspólnocie charyzmatycznej… No cóż… Pociąga nas to co widowiskowe i spektakularne.

12 owoców Ducha Świętego

Na koniec wypada wymienić jeszcze 12 owoców Ducha Świętego, o których Św. Paweł pisze w Liście do Galatów:

„Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, wstrzemięźliwość, czystość” (Ga 5, 22-23). O ile charyzmaty są darmowymi darami Boga, to owoce Ducha Świętego wynikają z łącznego działania Ducha Świętego i naszej wolnej woli. Są świadectwem dojrzałej osobowości chrześcijańskiej, która postępuje według Ewangelii i jest stała w życiu chrześcijańskim.

Pięknie to wszystko brzmi… Ale jak to przekazać młodzieży, która przygotowuje się do bierzmowania (czyli, jak mówią niektórzy złośliwie, do „uroczystego pożegnania się z Kościołem przy udziale biskupa”)?

Jak zachwycić gimnazjalistów Duchem Świętym, nie sprowadzając Go tylko do mówienia językami spektakularnych zjawisk? Jak zachęcić do tego, aby pozwolili Duchowi przemieniać swoje życie? Jak przekonać, że ciało jest świątynią, a w świątyni pewnych rzeczy robić nie wypada? Krótko mówiąc, jak to wszystko, o czym patetycznie pisałem powyżej przełożyć na życie nastolatka, a potem człowieka dorosłego? Dalibóg, nie wiem… I współczuję moim znajomym, którzy są katechetami. Im szczególnie potrzeba mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy i bojaźni Pańskiej, aby to wszystko jakoś ogarnąć.

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę