Nasze projekty

Jutro Niedziela – XXXII zwykła C

Nawet wierzący Izraelici często nie wierzyli w zmartwychwstanie. Czy dziś jest inaczej?

Reklama

PUNKT WYJŚCIA

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się o to, by Bóg oddalił od nas wszelkie przeciwności • CZYTANIA: Druga Księga Machabejska 7,1–2.9–14 • Psalm 17,1.5–6.8 i 15 • Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan 2,16–3,5 • Ewangelia wg św. Łukasza 20,27–38

STO SŁÓW

W dramacie męczeńskiej śmierci (PIERWSZE CZYTANIE) najbardziej uwydatnia się podwójna iluzja prześladowcy: iluzja nieśmiertelności i doczesności jednocześnie. Żyje tak, jakby na ziemi miał żyć wiecznie, choć innym funduje śmierć – dowód, że jest inaczej – chcąc ich unicestwić. Staje się panem życia i śmierci, zapominając, że sam będzie osądzony.

Pomiędzy doczesnością i wiecznością ulegamy wielu iluzjom: czasu, który jest nieograniczony, poczucia, że wolno wszystko i przed nikim nie odpowiemy. Dzisiejsza Liturgia Słowa zbija te iluzje: każe uświadomić perspektywę przemijania, końca, śmierci – i sądu. Perspektywę, której świadomy był Jezus, podążając do Jerozolimy. On, pochodząc z wieczności, nie żył w iluzji czasu nieograniczonego. My, pochodzący z doczesności, często w praktyce żyjemy tak, jakby wszystko miało trwać wiecznie.

Pomiędzy doczesnością i wiecznością jest zmartwychwstanie. Dla saduceuszów (EWANGELIA), dla prześladowców, dla wielu z nas wydaje się iluzją. Dla męczenników, dla Jezusa, dla Pawła (DRUGIE CZYTANIE) – z iluzji odziera, stając się prawdziwą nadzieją.

Reklama


Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

(2 Mch 7,1-2.9-14)

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. W chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: Od Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając tak powiedział: Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia.

Reklama

Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE

Reklama

Męczeństwo siedmiu braci • 2 Mch 7, 1-2. 9-14

Druga Księga Machabejska opisuje nieugiętą odwagę i wiarę braci skazanych na śmierć. A równocześnie pokazuje rzadkie w Starym Testamencie przekonanie o zmartwychwstaniu po śmierci.

KSIĘGA: Druga Księga Machabejska • CZAS POWSTANIA: koniec II w. przed Chr., panowanie Jana Hirkana (130–104 r. przed Chr.) • KATEGORIA: wydarzenie • CZAS AKCJI: ok. 167–164 przed Chr., prześladowania za czasów Antiocha IV Epifanesa • BOHATEROWIE: matka, siedmiu braci, oprawcy

KSIĘGI MACHABEJSKIE • Księgi te w kanonie katolickim zaliczane są do deuterokanonicznych. W Septuagincie znajdują się jeszcze 3 i 4 Księga Machabejska, natomiast żadnej z nich nie ma w kanonie hebrajskim Starego Testamentu • Tytuł dzieła pochodzi od przydomka Judy „Machabeusza”, należącego do jednego z głównych bohaterów opisanych tu historii (👁 1 Mch 2,4) • Księgi mają charakter narracyjny. Opowiadają dzieje walk przeciwko Seleucydom, mających na celu obronę narodu, świątyni i Prawa w okresie prześladowań ze strony władców hellenistycznych. Skupiają się na czterech postaciach rodu Machabejczyków: Matatiaszu, Judzie, Jonatanie i Szymonie. W odróżnieniu od Pierwszej Księgi Machabejskiej Druga nie opowiada o całej wojnie prowadzonej przez Machabeuszy, lecz tylko o jej wycinku (lata 176–160 przed Chr.) i koncentruje się na postaci Judy.

JUDAIZM PRZEŁOMU • Księgi Machabejskie ukazują judaizm bliski czasom Jezusa i rodzącego się Kościoła. Wiara w zmartwychwstanie umarłych, odpłata po śmierci, modlitwa za zmarłych, wartość męczeństwa czy wstawiennictwo świętych – to ważne idee teologiczne obecne tu, a reprezentowane tylko śladowo bądź nieobecne w innych księgach Starego Testamentu • Przed nami czytanie pochodzące z części opisującej katusze, jakie cierpieć musieli ci, którzy w czasach pogańskich prześladowań pozostali wierni Prawu.

BĘDZIEMY ŻYLI • Usłyszymy część historii siedmiu braci i ich matki, którzy podczas prześladowania w bohaterski sposób oddają życie. Zauważmy, że stanowią ponadczasowy przykład wierności Bogu •


REFREN: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.
Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek,
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Strzeż mnie jak źrenicy oka,
skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.

PSALM

Nasycę się Twym widokiem • Ps 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15

Psalmista przeczuwa swoje zmartwychwstanie. Mówi tajemniczo o „powstaniu ze snu” i jest pewien, że ujrzy oblicze Boga.

PSALM 17 • AUTOR: anonimowy • CZAS POWSTANIA: trudny do określenia

WOŁANIE O SPRAWIEDLIWOŚĆ • Psalm 17 to pierwszy psalm w psałterzu nazwany wprost: modlitwa Dawida. W rzeczywistości czas finalnej kompozycji utworu jest trudny do określenia. Psalm stanowi przykład modlitwy błagalnej (tefillah). Psalmista jest w niebezpieczeństwie i dlatego woła do Boga o ratunek i opiekę w obliczu złości i pychy swoich przeciwników • Komentatorzy widzieli w Psalmie 17 modlitwę króla błagającego Boga o ratunek lub błaganie każdego wierzącego, chroniącego się po Bożymi skrzydłami w sanktuarium.

ARGUMENTY NA OBRONĘ • Poruszająca jest bezpośredniość i intensywność prośby psalmisty. Nie tylko prosi on, ale tłumaczy dlaczego Bóg powinien mu odpowiedzieć: Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę. Jest gotowy bronić zdecydowanie swej niewinności, a nawet poddać się Bożemu badaniu.

GDY POWSTANĘ • Usłyszymy fragmenty Psalmu 17. Zwróćmy uwagę zwłaszcza na słowa ostatniej, trzeciej zwrotki: dwa ostatnie wersety zdają się, na razie jeszcze w sposób zawoalowany, zapowiadać zmartwychwstanie.


Czytanie z Drugiego listu do Tesaloniczan

(2 Tes 2,16-3,5)

Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie! Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej!

Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE

Słowo, które ma „biec”• 2 Tes 2,16-3,5

Święty Paweł o konieczności szerzenia Słowa Bożego. Niebo i zmartwychwstanie są Bożym planem dla całej ludzkości. Czy możemy egoistycznie zachowywać go dla siebie?

KSIĘGA: Drugi List do Tesaloniczan • NADAWCA: św. Paweł • ADRESACI: chrześcijanie w Tesalonice • MIEJSCE POWSTANIA: Korynt • CZAS POWSTANIA: ok 50 r.

DRUGI LIST DO TESALONICZAN • W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy lekturę Drugiego Listu św. Pawła do Tesaloniczan. Paweł porusza tematy podobne do tych, które poruszał w swoim Pierwszym Liście do Tesaloniczan: dodaje odwagi prześladowanym i zachęca do wytrwałości i spokojnej pracy na własne utrzymanie oraz – to najbardziej istotna sprawa – podejmuje temat końca czasów. Oba listy wzajemnie się uzupełniają.

KOREKTA • Bezpośrednim powodem wysłania listu i głównym jego tematem jest rozpowszechniające się we wspólnocie przekonanie, jakoby już nastawał dzień Pański, dzień sądu i końca świata • Być może Tesaloniczanie błędnie zinterpretowali słowa Pawła z pierwszego listu, gdy stwierdził, że są już oni synami światłości i synami dnia (👁 1 Tes 5,5). Dlatego św. Paweł koryguje nieporozumienia co do powtórnego przyjścia Pana.

WIECZNE POCIESZENIE • Tym razem usłyszymy fragment, w którym Paweł podejmuje temat wytrwałości chrześcijan w codzienności. Modlitwa o wytrwałość łączy się zapewnieniem, że Pan czuwa nad wspólnotą • Zwróćmy uwagę na pragnienie Pawła, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało (👁 TRANSLATOR i BIBLIJNY INSIDER).


Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

(Łk 20,27-38)

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa „O krzaku”, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest (Bogiem) umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA

Co ze zmartwychwstaniem? • Łk 20,27-38

Saduceusze twierdzili, że nie ma zmartwychwstania. Mieli na to przekonujący argument, który Jezus obalił. Przy okazji wykazał, że pominęli ważny cytat z Księgi Wyjścia…

EWANGELISTA: św. Łukasz • CZAS POWSTANIA: ok. 80 r. • KATEGORIA: dyskusja • MIEJSCE: Świątynia w Jerozolimie • CZAS: ok. 33 r. • BOHATEROWIE: Jezus, saduceusze

EWANGELIA MIŁOSIERDZIA • O Łukaszu mówi się, że jest ewangelistą Bożego miłosierdzia, ponieważ ze szczególną uwagą opisuje Jezusa pochylającego się nad grzesznikami i chorymi • Przypomnijmy, Łukasz – lekarz z Antiochii Syryjskiej – był towarzyszem św. Pawła i spisał głoszoną przez niego Dobrą Nowinę. Jego dzieło dzieli się na dwie księgi: Ewangelię i jej kontynuację − Dzieje Apostolskie. Ewangelia przeznaczona jest do formacji głosicieli Słowa. Łukasz prezentuje się jako historyk i badacz, który opowiadając dzieje Jezusa, opowiada dzieje Słowa, które weszło w ludzką historię.

W JEROZOLIMIE • Ewangelia dzieli się na kilka części: • ewangelię dzieciństwa (👁 Łk 1,5–2,52) • ewangelię cudów i przypowieści w Galilei (👁 Łk 4,14–9,50) • wypełnioną nauczaniem podróż do Jerozolimy (👁 Łk 9,51–19,28) • pobyt i nauczanie w Jerozolimie (👁 Łk 19,29–21,38) • ewangelię męki i zmartwychwstania (👁 Łk 22,1–24,53) • W porównaniu z fragmentem wysłuchanym w zeszłym tygodniu, przechodzimy do 20 rozdziału, pomijając uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jezus pozostanie tu aż do swej męki. Zanim Jego misja osiągnie swój moment kulminacyjny, będzie nauczał w Świątyni Jerozolimskiej. Łukasz będzie przypominał główne tematy nauczania Pana, choć dominować będą te o znaczeniu eschatologicznym.

JEZUS O ZMARYWCHWSTANIU • Pośród tematów pojawia się także kwestia zmartwychwstania. Usłyszymy dyskusję Jezusa z Saduceuszami zapoczątkowaną pytaniem, które ma ośmieszyć głoszone przez Niego zmartwychwstanie • Warto wiedzieć, że Saduceusze – wierząc tylko w to, co zapisane w Pięcioksięgu – odrzucali zmartwychwstanie. Dlatego zauważmy, że przytoczony przez Jezusa cytat, który dowodzi zmartwychwstania, pochodzi właśnie od Mojżesza.


Szersza analiza czytań, psalmu oraz Ewangelii dostępna jest w książkowej wersji cyklu “Jutro Niedziela” na rok C dostępna TUTAJ oraz w wersji EBOOK.


Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę