Franciszek przyjął ambasadorów przy Watykanie

Papież Franciszek przyjął dziś na tradycyjnej noworocznej audiencji wszystkich dyplomatów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. W przemówieniu skierowanym do nich mówił o potrzebie dialogu wspólnoty międzynarodowej.

Polub nas na Facebooku!

Papież tradycyjnie przyjmuje dyplomatów na początku stycznia celem złożenia życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Przy tej okazji przestawia swoją wizję relacji międzynarodowych na całym świecie.

W przemówieniu Franciszek przypomniał umowy zawarte przez Stolicę Apostolską w ciągu minionego roku. Zaznaczył, że jej działania na arenie międzynarodowej wynika z troski o rodzinę ludzką, by służyć dobru każdego człowieka. Z tej troski wypływają podejmowane przez papieża podróże apostolskie, czy działania dyplomatyczne. W tym kontekście Ojciec Święty wyraził nadzieję, że Porozumienie Tymczasowe między Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową w sprawie mianowania biskupów w Chinach, przyczyni się do rozwiązania otwartych kwestii i zapewnienia przestrzeni niezbędnych do skutecznego korzystania z wolności religijnej przez obywateli tego kraju.

Nawiązując do przypadającej w obecnym roku setnej rocznicy utworzenia Ligi Narodów Franciszek podkreślił znaczenie dyplomacji wielostronnej stwarzającej szansę spotkania się państw i szukania wspólnych rozwiązań. W tym kontekście papież zaapelował o dialog między państwami.

Ojciec Święty wskazał na cztery przyczyny pewnego kryzysu zaufania do organizacji międzynarodowych: niezdolność zaoferowania skutecznych rozwiązań pewnych sytuacji dotąd nierozwiązanych; skłonności polityk krajowych do szukania doraźnego konsensusu, a nie cierpliwego dążenia do dobra wspólnego; narzucanie przez grupy interesu swoich wizji wyrażające się w formach kolonizacji ideologicznej oraz wadliwą globalizację, pomijającą poszanowanie dla wymiaru lokalnego.

Odnosząc się do tego ostatniego zjawiska Franciszek przestrzegł przed „globalizacją kulistą”, niwelującą różnice, która może prowadzić do pojawiania się nacjonalizmów i zaapelował o globalizację „wieloaspektową”, sprzyjającą pozytywnemu napięciu między tożsamością każdego narodu i kraju a samą globalizacją.

Następnie papież nawiązał do przemówienia św. Pawła VI do Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazując na cztery aspekty polityki międzynarodowej: prymat sprawiedliwości i prawa, obrona najsłabszych, bycie pomostem między narodami i budowniczymi pokoju, oraz przemyślenie naszego wspólnego przeznaczenia.

Apelując o prymat sprawiedliwości i prawa Ojciec Święty wskazał, na konieczność słuchania przez polityków głosów swoich społeczeństw i szukali konkretnych rozwiązań w celu krzewienia ich większego dobra. Franciszek zaznaczył, że istotnym aspektem dobrej polityki jest dążenie do dobra wspólnego wszystkich jako „dobra wszystkich ludzi i całego człowieka”, oraz do warunków społecznych, pozwalających każdej osobie i całej wspólnocie na osiągnięcie dobrobytu materialnego i duchowego.

Papież zaapelował o poszanowanie godności każdej istoty ludzkiej, aby – jak powiedział – „nie dominowały niepełne i subiektywne wizje człowieka, które mogą otworzyć drogę do nowych nierówności, niesprawiedliwości, dyskryminacji, a w skrajnym przypadku nawet do nowej przemocy i nadużyć”.

Mówiąc o obronie najsłabszych Franciszek przypomniał m.in. działania Stolicy Apostolskiej na rzecz Ukrainy i zapewnił, że Kościół i jego różne instytucje będą kontynuować tę misję. Poruszył też sytuację w Syrii i szerzej na całym Bliskim Wschodzie, apelując do wspólnoty międzynarodowej o wspieranie politycznego rozwiązania konfliktu.

Papież zapewnił o swoich wysiłkach na rzecz rozwijania dialogu międzyreligijnego i wzajemnego poznania między chrześcijanami a wyznawcami islamu, czemu mają także służyć dwie spośród planowanych w bieżącym roku podróży apostolskich.

Ojciec Święty przypomniał także o kryzysie migracyjnym i wskazał, że potrzebna jest wspólna, skoordynowana odpowiedź wszystkich państw, bez utrudniania dostępu i w poszanowaniu wszelkich uzasadnionych żądań, zarówno państw, migrantów jak i uchodźców.

Franciszek zaapelował również o zapewnienie przyszłości młodzieży oraz inwestowanie w inicjatywy, które pozwolą przyszłym pokoleniom budować sobie przyszłość, mając możliwość znalezienia pracy, stworzenia rodziny i wychowania dzieci.

Papież odniósł się do sytuacji dzieci w świecie. Mówiąc o nadużyciach wobec małoletnich, będących plagą naszych czasów, zapewnił, że „Stolica Apostolska i cały Kościół pracują na rzecz zwalczania i zapobiegania takim przestępstwom oraz ich tuszowaniu, aby ustalić prawdę faktów, w których zaangażowani są ludzie Kościoła i aby zapewnić sprawiedliwość małoletnim, którzy doznali przemocy seksualnej, pogłębionej poprzez nadużycia władzy i sumienia”. Zapewnił, że planowane w lutym spotkanie z episkopatami całego świata „pragnie być kolejnym krokiem na drodze Kościoła, aby rzucić pełne światło na fakty i uleczyć rany spowodowane przez te przestępstwa”.

Papież zauważył, że narastają brutalne zachowania także wobec kobiet. Wskazał na konieczność ponownego odkrycia form relacji sprawiedliwych i zrównoważonych, opartych na szacunku i wzajemnym uznaniu, w których każdy mógłby wyrazić swoją tożsamość w sposób autentyczny. „Natomiast promocja niektórych form niezróżnicowania grozi wynaturzeniem samego bycia mężczyzną lub kobietą” – stwierdził Ojciec Święty odnosząc się do promowania ideologii gender.

Franciszek upomniał się także o poszanowanie praw pracowniczych. Wskazał, że powstała przed stu laty Międzynarodowa Organizacja Pracy, powinna stawić czoło „pladze pracy osób niepełnoletnich oraz nowym formom niewolnictwa, jak również stopniowego zmniejszenia wartości wynagrodzenia, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, oraz utrzymującej się dyskryminacji kobiet w środowisku pracy”.

Wzywając do budowania mostów między narodami i budowania pokoju papież omówił sytuacje konfliktowe w różnych regionach świata i zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o krzewienie dialogu i poszukiwanie rozwiązań.

Zachęcając do przemyślenia wspólnego przeznaczenia ludzkości Ojciec Święty zaapelował o rozbrojenie jądrowe i rezygnację z broni masowego rażenia. Wskazał, że współżycie członków rodziny ludzkiej powinno kierować się etyką solidarności.

Franciszek przypomniał także o odpowiedzialności za środowisko naturalne człowieka i wezwał wspólnotę międzynarodową do walki ze zjawiskiem globalnego ocieplenia.

Na zakończenie swego przemówienia papież przypomniał o dwóch rocznicach: 30. leciu upadku Muru Berlińskiego oraz 90. rocznicy podpisania Traktatów Laterańskich i powstania Państwa Watykańskiego.

Nawiązując do pojawienia się tendencji odśrodkowych w Europie Ojciec Święty wezwał, by w Europie nie zatracono świadomości przyniesionych przez drogę przyjaźni i bliskości między narodami podjętej po II wojnie światowej.

Natomiast odnosząc się do 90. rocznicy Traktatów Laterańskich regulujących relacje między Stolicą Apostolską a Włochami Franciszek zapewnił naród włoski o specjalnej modlitwie, „aby wierny swej tradycji, podtrzymał owego ducha braterskiej solidarności, który go charakteryzował przez długi okres”.

Papież zakończył swe przemówienie życząc zgromadzonym, „aby nowy rok pozwolił na umocnienie łączących nas więzów przyjaźni, oraz na podejmowanie wysiłków na rzecz budowania pokoju, do którego usilnie dąży świat”.

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

 

 


Reklama

Franciszek do młodych: Bądźcie drużyną Jezusa!

W uroczystość Objawienia Pańskiego podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie papież Franciszek zachęca młodych, aby byli „drużyną Jezusa”, by byli być świadkami Ewangelii w rodzinie, w szkole i w miejscach rozrywki. Po modlitwie papież zaapelował także do europejskich przywódców o konkretną solidarność z 49 osobami uratowanymi na Morzu Śródziemnym, by statki mogły zawinąć do portów.

Polub nas na Facebooku!

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego jest świętem objawienia Jezusa, symbolizowanego przez światło. W tekstach prorockich to światło jest obietnicą. Obiecują one światło. Istotnie Izajasz zwraca się do Jerozolimy następującymi słowami: „Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą” (60, 1). Zaproszenie proroka wydaje się zaskakujące, ponieważ jest ono umieszczone po ciężkim wygnaniu i licznych prześladowaniach, których doświadczył lud.

To zaproszenie rozbrzmiewa dzisiaj także dla nas, którzy obchodziliśmy Narodziny Jezusa, i zachęca nas, abyśmy pozwoli się ogarnąć światłem z Betlejem. My również jesteśmy zaproszeni, by nie zatrzymywać się na zewnętrznych oznakach wydarzenia, ale by wyjść od niego, żeby podążać w nowości życia naszą drogą jako ludzi oraz jako osób wierzących.

Światło, które zapowiadał prorok Izajasz w Ewangelii, jest obecne i napotkane. Jezus, narodzony w Betlejem, w mieście Dawida, przyszedł, aby przynieść zbawienie bliskim i dalekim, wszystkim. Św. Mateusz Ewangelista ukazuje różne sposoby, w jakie można spotkać Chrystusa i zareagować na Jego obecność. Na przykład Herod i uczeni w Piśmie z Jerozolimy mają twarde serce, które trwa w uporze i odrzuca nawiedziny tego Dzieciątka. Istnieje taka możliwość zamknięcia się na światło. Reprezentują oni tych, którzy także w naszych czasach boją się przyjścia Jezusa i zamykają serca na braci i siostry potrzebujących pomocy. Herod boi się utraty władzy i nie myśli o prawdziwym dobru ludzi, ale o swoich korzyściach osobistych. Uczeni w Piśmie i przywódcy ludu boją się, ponieważ nie potrafią spojrzeć poza swoje własne pewniki, nie mogąc zatem pojąć nowości, która jest w Jezusie.

Bardzo odmienne jest natomiast doświadczenie Mędrców (por. Mt 2, 1-12). Przybywając ze Wschodu, reprezentują oni wszystkie narody dalekie od tradycyjnej wiary żydowskiej. A jednak godzą się, by  kierowała nimi gwiazda i podejmują długą i ryzykowną podróż, aby dotrzeć do celu i poznać prawdę o Mesjaszu. Mędrcy byli otwarci na „nowość” i to właśnie im ukazuje się największa i najbardziej zaskakująca nowość w historii: Bóg, który stał się człowiekiem. Mędrcy upadli na twarz przed Jezusem i ofiarowali Mu symboliczne dary: złoto, kadzidło i mirrę. Poszukiwanie Pana pociąga za sobą bowiem nie tylko wytrwałość w drodze, ale także hojność serca. I w końcu powrócili „do swej ojczyzny” (w. 12), a Ewangelia mówi, że „inną drogą”. Bracia i siostry, za każdym razem kiedy jakiś mężczyzna czy kobieta spotyka Jezusa, zmienia drogę. Wraca do życia w inny sposób. Powraca odnowiony, inną drogą. Powrócili „do swej ojczyzny”, niosąc w sobie tajemnicę tego pokornego i ubogiego Króla. Możemy sobie wyobrazić, że opowiedzieli wszystkim o przeżytym doświadczeniu: zbawienie oferowane przez Boga w Chrystusie jest dla wszystkich ludzi, bliskich i dalekich. Nie można „zawłaszczyć” tego Dzieciątka: Ono jest darem dla wszystkich.

Także i my, uczyńmy nieco milczenia w naszym sercu,  pozwólmy się oświecić światłością Chrystusa pochodzącą z Betlejem. Nie pozwólmy, by nasze lęki zamykały nasze serca, ale miejmy odwagę otworzyć się na to łagodne i dyskretne światło. Wtedy, podobnie jak Mędrcy, doświadczymy „wielkiej radości” (w. 10), której nie będziemy w stanie zatrzymać dla siebie. Niech nas wspiera w tej drodze Najświętsza Maryja Panna, gwiazda, która prowadzi nas do Jezusa, i Matka, która ukazuje Jezusa Mędrcom, i wszystkim którzy się do niej zbliżają.

[po modlitwie:]

Drodzy bracia i siostry!

Od wielu dni 49 osób uratowanych na Morzu Śródziemnym znajduje się na pokładzie dwóch statków organizacji pozarządowych, w poszukiwaniu bezpiecznego portu, do którego mogłyby zawinąć. Zwracam się z serdecznym apelem do europejskich przywódców, aby okazali konkretną solidarność wobec tych osób.

Niektóre Kościoły wschodnie, katolickie i prawosławne, które posługują się kalendarzem juliańskim, jutro będą obchodziły święta Bożego Narodzenia. Kieruję do nich serdeczne i braterskie życzenia jako znak komunii między wszystkimi chrześcijanami, którzy uznają Jezusa za Pana i Zbawiciela.

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest również Światowym Dniem Misyjnym Dzieci, który w tym roku zachęca młodych misjonarzy, aby byli „drużyną Jezusa” aby być świadkami Ewangelii w rodzinie, w szkole i w miejscach rozrywki.

KAI/awo

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

 

 


Reklama

Copy link
Powered by Social Snap