Nasze projekty

Szymon Hołownia zlecił NIK-owi kontrolę finansowania Kościoła

Korzystając ze swoich uprawnień marszałek Sejmu zlecił Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli finansowania ze środków publicznych Kościołów i innych związków wyznaniowych, "ze szczególnym uwzględnieniem finansowania Kościoła katolickiego".

fot. Vytautas Markūnas SDB/Unsplash

Zlecona przez marszałka Sejmu kontrola ma obejmować okres od 12 listopada 2019 roku do 12 listopada 2023 roku.

W piśmie do prezesa NIK marszałek Hołownia podkreślił, że konstytucja, obowiązujące w Polsce akty prawa międzynarodowego oraz ustawy gwarantują wolność myśli, sumienia i wyznania, jednocześnie zakazując dyskryminacji z powodu przekonań religijnych. Jak zaznaczył, polska konstytucja gwarantuje równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych oraz nakazuje zachowanie przez władze publiczne bezstronności w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, z jednoczesnym obowiązkiem zapewnienia swobody ich wyrażania w życiu publicznym.

Władze mają też konstytucyjny obowiązek ukształtowania stosunków między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi „na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności”, a także „współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”.

Reklama

Jak podkreślił marszałek Sejmu, z przepisów tych wynika, że niedopuszczalne jest „zobowiązywanie kogokolwiek do finansowego wspierania obcych mu wspólnot religijnych, w szczególności zobowiązanie do płacenia podatku kościelnego na rzecz wspólnoty religijnej, z którą podatnik się nie utożsamia”

Hołownia wskazał również, że obywatele mają prawo do swobodnego świadczenia na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych oraz instytucji charytatywno-opiekuńczych. I dodał, że w Polsce brakuje systemowych rozwiązań prawnych w zakresie finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków publicznych, gwarantujących wolność sumienia i religii.

Na wniosek marszałka Sejmu, NIK skontroluje m.in. środki wydatkowane w ramach subwencji oświatowej na finansowanie nauki religii oraz na utrzymanie i wynagrodzenia kapelanów zatrudnionych w służbach, inspekcjach i strażach.

Reklama

ZOBACZ TEŻ: Czym jest Fundusz Kościelny? Jak wygląda finansowanie Kościoła?

Kontroli podlegać mają także m.in. wydatki z Funduszu Kościelnego, ulgi, zwolnienia i preferencje podatkowe oraz celne stosowane względem kościołów i innych związków wyznaniowych i inne formy wsparcia finansowego lub majątkowego ze środków publicznych.

sejm.gov.pl, kh/Stacja7

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę