Nasze projekty
fot. CC BY 3.0/wikipedia.org

„Nic dwa razy się nie zdarza”. Niepowtarzalność ludzkiego losu według Wisławy Szymborskiej

Wisława Szymborska była wybitną polską poetką, eseistką, krytyczką, której twórczość znana jest na całym świecie. Dziś, w 99. rocznicę urodzin poetki przypomnijmy jeden z najpopularniejszych jej wierszy pt. "Nic dwa razy". Do jego słów swoje aranżacje muzyczne tworzyły Kora czy ostatnio także Sanah. "Żaden dzień się nie po­wtó­rzy, nie ma dwóch po­dob­nych nocy, dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków, dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy…"

Reklama

Wisława Szymborska – polska laureatka Nagrody Nobla w kategorii literatura, założyciela Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, dama Orderu Orła Białego, poetka, felietonistka, eseistka. Urodziła się 2 lipca 1923 r. pod Poznaniem. Debiutowała w 1945 r. na łamach Dziennika Polskiego, a pierwszy tom poetycki pt. „Dlaczego żyjemy” wydała w 1952 r. w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, wtedy też wstąpiła do Związku Literatów Polskich. Całe życie związana była z Krakowem. Tam też zmarła, 1 lutego 2012 r.

Szymborska, choć była wybitną poetką (to nie ulega żadnym wątpliwościom), miała także grono swoich krytyków. Zarzucano jej bowiem silny związek w swojej twórczości z komunizmem. W 1853 r. podpisała tzw. „Rezolucję Literatów Polskich” w sprawie procesu krakowskiego, który był manifestem zachęcającym władze komunistyczne do przyspieszenia wyroku na polskich księży z kurii krakowskiej, którzy oskarżeni byli o proamerykańską działalność.

„Żaden dzień się nie powtórzy”

Wiersz pt. „Nic dwa razy” zaliczany jest do jednego z najpopularniejszych utworów Wisławy Szymborskiej. Muzykę do niego układają wciąż nowi kompozytorzy. Ten z jednej strony bardzo prosty, ale i z głębokim przesłaniem liryk, stylizowany na piosenkę był już wykonywany w kilku aranżacjach m.in. Kory, a ostatnio także artystki młodego pokolenia Sanah.

Reklama

Utwór ten w poetycki sposób przekazuje przekonania, że los człowieka jest niepowtarzalny – niczego nie można przeżyć na nowo, poprawić, rozstrzygnąć inaczej, nie ma możliwości, aby coś wydarzyło ponownie w identyczny sposób. Choć podejmowany temat nie należy do łatwych, poetka tłumaczy go  wła­ści­wą so­bie lekko­ścią.

Wisława Szymborska
Nic dwa razy

Nic dwa razy się nie zda­rza
i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny
zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy
i po­mrze­my bez ru­ty­ny.

Choć­by­śmy ucznia­mi byli
naj­tęp­szy­mi w szko­le świa­ta,
nie bę­dzie­my re­pe­to­wać
żad­nej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.

Wczo­raj, kie­dy two­je imię
ktoś wy­mó­wił przy mnie gło­śno,
tak mi było, jak­by róża
przez otwar­te wpa­dła okno.

Dziś, kie­dy je­ste­śmy ra­zem,
od­wró­ci­łam twarz ku ścia­nie.
Róża? Jak wy­glą­da róża?
Czy to kwiat? A może ka­mień?

Cze­mu ty się, zła go­dzi­no,
z nie­po­trzeb­nym mie­szasz lę­kiem?
Je­steś – a więc mu­sisz mi­nąć.
Mi­niesz – a więc to jest pięk­ne.

Uśmiech­nię­ci, współ­o­bję­ci
spró­bu­je­my szu­kać zgo­dy,
choć róż­ni­my się od sie­bie
jak dwie kro­ple czy­stej wody.


pa, poezja.org, wikipedia.pl, mowimyjak.se.pl, culture.pl/Stacja7

Reklama

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę