video-jav.net

Pierwsza rocznica śmierci Prymasa Józefa Glempa

Wczoraj w Archikatedrze Warszawskiej, w podziemiach której spoczywa ciało zmarłego rok temu (23 stycznia 2013 roku) Prymasa Józefa Glempa, sprawowana była Msza św. w jego intencji.

Polub nas na Facebooku!

Liturgii przewodniczył metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz. Wraz z nim Mszę Św. sprawowało siedmiu biskupów: biskupi archidiecezji warszawskiej – bp Tadeusz Pikus, bp Rafał Markowski, bp Józef Górzyński oraz bp senior Marian Duś, bp Marek Solarczyk z diecezji warszawsko-praskiej, bp Józef Guzdek z Ordynariatu Polowego oraz bp Andrzej Dziuba z Łowicza. Obecni byli także licznie zgromadzeni kapłani i Kościelna Służba Porządkowa „Totus Tuus”, która wiernie towarzyszyła Prymasowi za życia.

– Odszedł po długim życiu, po roku poważnej choroby, odszedł strudzony i gorliwy pasterz po wieczną nagrodę do Ojca – mówił w homilii kard. Nycz. – Gromadzimy się tutaj dzisiaj wszyscy, którzy go kochaliśmy, wszyscy, którzy mu wiele zawdzięczamy, wszyscy, którzy uczestniczyli w życiu archidiecezji warszawskiej podczas jego pasterzowania. I chcemy modlić się za niego, bo zdajemy sobie sprawę, że trzeba Bogu dziękować za człowieka, który prawdziwie był pasterzem dobrym – mówił metropolita warszawski.

Przywołując słowa dzisiejszej Ewangelii o powołaniu Apostołów, kard. Nycz podkreślił, że także Prymas Glemp był jednym z powołanych przez Chrystusa.

– Pan Jezus, jak tylko Jan Chrzciciel wprowadził Go w misję, nauczał nad Jeziorem Galilejskim i natychmiast, na początku swojego nauczania, powoływał Apostołów. Powołał Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana, Dwunastu, i posłał ich, aby szli i głosili Ewangelię. Zanim to uczynili trwali przy Nim przez trzy lata, słuchając Jego nauki, patrząc na cuda, które czynił, wzmacniając swoją wiarę i przeżywając tę największą tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Poszli wtedy, kiedy uwierzyli, że Chrystus umarł, zmartwychwstał i posyła. To rozesłanie zostało potwierdzone w wieczerniku Zielonych Świąt, kiedy zgromadzeni z Maryją czekali na obiecanego Ducha, a potem poszli tak, jak im powiedział Mistrz: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Tak kiedyś powołał Pan Bóg Józefa Glempa – mówił metropolita warszawski.

Kard. Nycz przywołał ważne momenty w życiu Prymasa, które były etapami jego powołania. Jako pierwszy przywołał rok 1929, w którym Prymas został ochrzczony. – Jezus powołał go do życia chrześcijańskiego, uczynił go członkiem swojego Kościoła. Potem w 1956 roku powołał go do kapłaństwa, przyjął go do grona prezbiterów Kościoła gnieźnieńskiego, a potem w 1979 roku powołał go do posługi biskupiej w Kościele. Uczynił go apostołem i pasterzem i posłał do Olsztyna, na Warmię. I wreszcie szczególnym, wymagającym powołaniem był rok 1981, kiedy po Wielkim Prymasie, Słudze Bożym Kard. Stefanie Wyszyńskim powołał go Pan Bóg na stolicę gnieźnieńską i warszawską. Uczynił naszym arcybiskupem i jednocześnie prymasem Kościoła w Polsce. Posłał go, by budował Kościół – warszawski, gnieźnieński, Kościół, który żyje w Polsce – mówił.

fot. Bartosz Staszewski

Kard. Nycz odwołując się do pytania św. Pawła „Czyż Chrystus jest podzielony?”, zwrócił uwagę na posługę jednania, którą Chrystus także powierzył Apostołom. – Św. Paweł mówi nam dzisiaj o misji jednoczącej Kościół. Jak bardzo w tej misji jednoczenia uczestniczył ks. kard. Józef Glemp. Zarówno w latach '80, w czasie stanu wojennego, a potem w trudnych wyzwaniach lat '90 i wcale niełatwych wyzwaniach wieku XXI – zauważył kard. Nycz. Metropolita warszawski podkreślił także, że Prymas miał świadomość tego, że Apostoł musi być dla wszystkich i musi pełnić funkcję jednania. – Nawet czasem robiono mu z tego zarzut, ale dziś z perspektywy jego życia i tego roku od jego śmierci, widzimy jak bardzo słuszna, mądra i roztropna była droga księdza kard. Józefa w całym przebiegu jego posługi prymasowskiej – dodał.

Kard. Nycz przypomniał także niektóre ważne wątki z czasów pasterzowania Prymasa Glempa. Wśród nich wymienił powołanie trzech kapituł – archikatedralnej, wilanowskiej i bielańskiej.

– Jesteśmy tu dzisiaj zgromadzeni jako przedstawiciele Kościoła warszawskiego. Obecni są kapłani trzech kapituł, które są w kościele warszawskim. Te kapituły były nie tylko czymś honorowym w myśleniu, powoływaniu i tworzeniu przez ks. Prymasa Józefa. On z nimi wiązał zasadnicze cele swojego działania pasterskiego – przypomniał kard. Nycz.

Kapituła archikatedralna była wyrazem troski o matkę kościołów w archidiecezji – katedrę. Ale, jak powiedział kard. Nycz, równocześnie w tej trosce o katedrę, ks. Prymas widział swoją biskupią troskę o wszystkie kościoły archidiecezji. Z kolei Kapituła wilanowska została powołana dla konkretnego celu, który był dla ks. kard. Józefa celem bardzo ważnym w jego życiu. Była nim budowa Świątyni Bożej Opatrzności.

– Było to podjęcie obietnicy Króla i Sejmu Czteroletniego. Po 200 latach spóźnienia, powołując tę kapitułę chciał jej powierzyć tę swoją troskę i podzielić się nią. Była to troska o tę świątynię, o to wotum narodu, o to miejsce dziękczynienia i zawierzenia Polski, Polaków, rodzin, i dziękowania za wszystko – mówił kard. Nycz. Metropolita warszawski nazwał Świątynię testamentem Prymasa, zostawionym kapitule wilanowskiej. Trzecią kapitułą jest Kapituła bielańska, która wg kard. Nycza pokazuje wielką troskę Prymasa o szkolnictwo katolickie. – Ks. Kardynałowi bardzo zależało na tym, aby rozwijała się nauka, studia i uczelnie katolickie. Był Wydział Papieski i Akademia Teologii Katolickiej umiejscowiona właśnie na Bielanach, za jego życia przekształcona w UKSW. Jak dodał, to tylko niektóre ważne wątki pasterzowania kard. Glempa. Jak powiedział, pewnie następne rocznice pozwolą skoncentrować się na innych.

Metropolita warszawski zachęcił, aby jeszcze raz wsłuchać się w słowa św. Pawła, który mówi „Posłał mnie Pan, abym głosił Ewangelię”. – Nawet nie na pierwszym miejscu chrzcił, ale głosił Ewangelię. Tak posłał kiedyś Pan, aby głosił Ewangelię, Prymasa Józefa. Tak posyła każdego z nas. Tak posyła nas dzisiaj Kościół, papież Franciszek, abyśmy głosili Ewangelię w nowy sposób, abyśmy ewangelizowali świat i przeżywali radość ewangelizowania – zakończył kard. Nycz.

W komunikacie Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, kard. Nycz poprosił także duchowieństwo, aby odprawili w swoich parafiach i rektoratach Mszę św. o łaskę zbawienia dla zmarłego przed rokiem kard. Glempa.


KAI

am / Warszawa

Polsko-rosyjskie pojednanie

W dniach 28–30 listopada 2013 r. odbędzie się w Warszawie konferencja „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”. Jest to kolejny krok w drodze do pojednania polsko-rosyjskiego, jakie zainicjowali rok temu swoim orędziem Cyryl I, Patriarcha Moskiewski i Całej Rusi oraz abp Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Polub nas na Facebooku!

„Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji”, podpisane 17 sierpnia 2012 r., zawierało wezwanie do dialogu obu Kościołów i narodów. Hierarchowie wskazali także drogę pojednania, przezwyciężenia trudnych kart historii. Zaapelowali o wspólne świadectwo w obronie podstawowych wartości chrześcijańskich w Europie.

W Konferencji, której program bezpośrednio odwołuje się do tego dokumentu, wezmą udział delegacje Patriarchatu Moskiewskiego z metropolitą Hilarionem na czele (odpowiada za zewnętrzne relacje Cerkwi), hierarchowie Kościoła katolickiego w Polsce (przewodniczący Episkopatu abp Józef Michalik), Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa – zwierzchnik prawosławia w Polsce oraz abp Jeremiasz), historycy, intelektualiści, ludzie kultury i politycy obu krajów.

Pierwszego dnia Konferencji odbędą się dyskusje historyków z Rosji i Polski, prezentujące owoce badań obu stron, by w przyszłości móc wypracować wspólną wizję (wystąpią m. in.: Jerzy Kłoczowski, Adam Daniel Rotfeld, Włodzimierz Marciniak, Antoni Dudek, Leonid Gorizontow czy Andriej Zubow).

Przyszłość chrześcijaństwa w Europie i rola polskiego Kościoła katolickiego oraz rosyjskiego prawosławia w jej kształtowaniu będą przedmiotem rozważań drugiego dnia Konferencji. Swoje postrzeganie sprawy przedstawią: metropolita Hilarion oraz abp Józef Michalik. Przedstawiciele różnych organizacji i eksperci (m. in. Jerzy Bahr były ambasador RP w Moskwie, Krzysztof Stanowski szef Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Karina Czerniak z Moskwy) zastanowią się, jak dialog przenieść na grunt społeczny.

Polsko-rosyjskie pojednanie

Trzeciego dnia duchowni i świeccy liderzy, reprezentujący różnorodne kościelne, prawosławne i katolickie organizacje, ruchy i stowarzyszenia, rozważać będą zagadnienia związane ze współpracą w nadchodzących latach. Poruszanym tematem będzie współpraca w mediach, w kwestii dialogu z niewierzącymi, promocji życia i rodziny oraz środowisk młodzieżowych.

Konferencji towarzyszyć mają ekumeniczne modlitwy i liturgie – zaproszeni są także mieszkańcy Warszawy.

Organizatorem Konferencji jest związana z Katolicką Agencją Informacyjną Fundacja na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, we współpracy z Konferencją Episkopatu Polski oraz Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Patriarchatu Moskiewskiego. Całość odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Bielanach.

Konferencję objął honorowym patronatem Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Więcej informacji oraz program konferencji: www.pojednanie2013.pl


Informacje za ekai.pl oraz www.pojednanie2013.pl