Nasze projekty

Jutro Święto – Św. Szczepana

Oddał swoje życie dla Jezusa. Stał się pierwszym męczennikiem Kościoła.

Reklama

PUNKT WYJŚCIA

ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO SZCZEPANA • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: czerwony • KOLEKTA: Będziemy się modlili, aby Bóg nauczył nas miłować nieprzyjaciół • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 6,8–10; 7,54–60 • Psalm 31 (30),2–3b.3c–4.17 i 25 • Ewangelia wg św. Mateusza 10,17–22

STO SŁÓW

Pod określeniem „drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia”, który przebiega w radosnym nastroju, wiąże się z odwiedzinami rodzin i karnawałowym odliczaniem do Nowego Roku – kryje się wspomnienie wydarzeń dalekich od świątecznej aury. W święto św. Szczepana słuchamy Ewangelii relacjonującej nauczanie ponad trzydziestoletniego Jezusa (EWANGELIA), a wcześniej poznajemy zdarzenia jeszcze późniejsze – po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Opisane w nim męczeństwo św. Szczepana kontrastuje z tym, o czym słuchaliśmy dzień wcześniej (PIERWSZE CZYTANIE).

Kontrastuje, ale nie stoi w sprzeczności. Wraz z narodzeniem Jezusa rodzi się potrzeba wiarygodnego świadectwa. Przecież św. Jan pisał o Janie Chrzcicielu: przyszedł on, aby dać świadectwo o Światłości. A świadectwo nie ogranicza się do świadczenia tylko słowem. Jak Słowo Boże stało się Ciałem, tak też ludzkie słowo, czyli nasze świadectwo, musi dążyć do tego, by nie pozostało tylko słowem, lecz zamieniło się w czyn.

Święty Szczepan pokazuje, co znaczy w pełni celebrować przyjście na świat Zbawiciela. To sprawić, by w życiu człowieka zajaśniała postawa Chrystusa: przebaczenia wrogom i umiłowania aż do końca, pomimo ryzyka śmierci.

Reklama

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.

Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Wyzwoleńców oraz Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.

Reklama

Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.

A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga».

A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!»

Reklama

A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach skonał.

Oto słowo Boże.

PIERWSZE CZYTANIE

Tak Szczepan oddał życie • Dz 6,8–10; 7,54–60

To pierwsze męczeństwo w historii Kościoła. Męczeńską śmierć św. Szczepana św. Łukasz opisuje na podobieństwo męczeństwa Jezusa Chrystusa. Tak jak Mistrz, powierzył Bogu swego ducha i przebaczył prześladowcom.

DZIEJE APOSTOLSKIE • AUTOR: św. Łukasz • CZAS POWSTANIA: ok. 80 r. • KATEGORIA: wydarzenie • MIEJSCE: Jerozolima • CZAS: ok. 33 r. • BOHATEROWIE: Szczepan, Szaweł, inni

TAK RODZI SIĘ KOŚCIÓŁ • Dzieje Apostolskie, druga po Ewangelii księga napisana przez św. Łukasza, opisują rodzący się Kościół. To druga księga autorstwa św. Łukasza, kontynuacja jego Ewangelii. Pierwszych część księgi (rozdziały 1-12) poświęcona jest historii Kościoła w Jerozolimie oraz misji Piotra. Druga część (rozdziały 13-28) skupia się na misji ewangelizacyjnej św. Pawła wśród narodów pogańskich • Rozdział 6 rozpoczyna się od opisu okoliczności i ustanowienia siedmiu diakonów. Aby rozładować narastające niezadowolenie, apostołowie wyznaczają siedmiu, którzy zaopiekują się wdowami, najsłabszymi, narażonymi na biedę i pozbawionymi opieki członkami wspólnoty.

SZCZEPAN • Jednym z nich był Szczepan. Łukasz wymienia go zresztą jako pierwszego, określając go jako męża pełnego wiary i Ducha Świętego (👁 JUTRO NIEDZIELA, ROK A, V NIEDZIELA WIELKANOCNA, PIERWSZE CZYTANIE). Autor Dziejów Apostolskich poświęca mu większy fragment (👁 Dz 6,8–7,60) • To historia procesu przed Sanhedrynem i męczeństwa św. Szczepana. Jak relacjonuje Łukasz, Szczepan został oskarżony o to, że mówił, iż Jezus Nazarejczyk zburzy Świątynię i pozamienia zwyczaje, które przekazał Mojżesz. Rozdział 7 to mowa obronna Szczepana: przedstawił całą historię zbawienia od Abrahama przez Mojżesza do Jezusa, zestawiając ich misję z nieustannym buntem ludu. Zakończył mowę kontroskarżeniem: Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu! Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? • W końcu oskarżył swoich oskarżycieli o zdradę i zabicie Sprawiedliwego, Jezusa Chrystusa.

PIERWSZY MĘCZENNIK • Usłyszymy historię męczeństwa św. Szczepana. Czytanie będzie się składało z dwóch fragmentów: najpierw poznamy okoliczności postawienia go przed Sanhedrynem, a potem o męczeńskiej śmierci. Pominięta zostanie znajdująca się między tymi fragmentami mowa Szczepana przed Sanhedrynem • Zwróćmy uwagę przede wszystkim na zaskakujące podobieństwo męczeństwa św. Szczepana do męczeństwa samego Jezusa.


Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Bądź dla mnie skałą schronienia, * 

warownią, która ocala.

Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * 

kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

W ręce Twoje powierzam ducha mego, * 

Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem, * 

bo wejrzałeś na moją nędzę.

W Twoim ręku są moje losy, * 

wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, * 

wybaw mnie w swoim miłosierdziu.

PSALM

Z rąk prześladowców • Ps 31,2–3b.3c–4.17 i 25

Tuż przed męczeńską śmiercią św. Szczepan nawiązał do Psalmu 31, modląc się:„Przyjmij ducha mego”.

PSALM 31 • AUTOR: anonimowy lewita • CZAS POWSTANIA: przedwygnaniowy, czasy monarchii

KOLEKCJA DAWIDOWA • Psalm 31 należy do pierwszej części Psałterza, kolekcji zwanej także jahwistyczną lub Dawidową. W tytule pojawia się imię sławnego króla Izraela, co jednak nie znaczy, że jest on jego autorem • Psalm mógł być zarówno modlitwą indywidualną wierzącego proszącego o wybawienie z rąk wrogów i przeciwników, jak i całej zagrożonej wspólnoty, gromadzącej się na modlitwie w Świątyni. Takie modlitwy były także częścią wielkich rytuałów postu i pokuty, w których proszono o odwrócenie zagrażających narodowi nieszczęść.

O PSALME • Psalm opisuje doświadczenie niebezpieczeństwa i zagrożenia życia. Dawid, jego przeżycia z okresu, gdy był prześladowany przez Saula, oraz jego wiara, mogły być inspiracją dla pobożnego Izraelity • Psalm zalicza się do gatunku lamentacji indywidualnej lub ogólniej modlitwy błagalnej (tefillah). Wybrzmiewa w nim prośba o wybawienie, ale równocześnie ufność, dziękczynienie oraz wiara proszącego.

W RĘKACH PRZEŚLADOWCÓW • Usłyszymy początkowy fragment psalmu oraz wybrane wersety z dalszej jego części. Zauważmy, że wybrane części psalmu nawiązują do sytuacji niebezpieczeństwa, w jakiej znalazł się św. Szczepan • Zwróćmy uwagę, że pierwszy męczennik Kościoła w chwili śmierci powierzył siebie słowami bardzo podobnymi do fragmentu psalmu 31.


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.

Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony».

Oto słowo Pańskie.

Będą was wydawać sądom • Mt 10,17–22

Głoszenie Ewangelii to tylko z pozoru łatwe zadanie. Rozsyłanych uczniów Jezus przygotowuje na chwile prześladowań.

EWANGELISTA: św. Mateusz • CZAS POWSTANIA: między 70 a 80 r. • KATEGORIA: mowa • MIEJSCE: Galilea • CZAS: ok. 33 r. • KTO MÓWI: Jezus • SŁUCHACZE: apostołowie • Wersje: Łk 12,2–9

EWANGELIA CELNIKA • Tradycja podaje, że to najstarsza Ewangelia. Jej autorem jest powołany przez Jezusa na ucznia celnik Lewi-Mateusz. Pierwotna jej wersja, spisana w języku aramejskim, była adresowana do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, argumentowała na podstawie Pism, że Jezus to oczekiwany Mesjasz. Grecka Ewangelia Mateusza (jedynie ta zachowała się do naszych czasów) powstała prawdopodobnie po 70 r. i stanowiła regułę oraz katechizm życia wspólnoty skupiającej zarówno judeochrześcijan, jak i wierzących pochodzenia pogańskiego • Ewangelia Mateusza dzieli się na pięć części, co może być nawiązaniem do Pięcioksięgu: •program królestwa (rozdziały 3–7), • przepowiadanie królestwa (rozdziały 8–10), • tajemnice królestwa (rozdziały 11–13,52), • Kościół pierwocinami królestwa (rozdział 13,53–18), • wypełnienie się królestwa (rozdziały 19–25). Każda z tych części kończy się znamiennymi słowami: Gdy Jezus dokończył tych mów… • Jezus to Nowy Mojżesz, ktoś większy od Przewodnika Izraela, a jego Słowo to Nowe Prawo Królestwa Bożego.

ROZESŁANIE DWUNASTU • Usłyszymy fragment z 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. To druga jej część, w której Mateusz skupia się na przepowiadaniu Królestwa. Jezus – Nowy Mojżesz głosi Ewangelii, chodząc po ziemi galilejskiej. Część tę wieńczy rozesłanie Apostołów • Głoszenie Ewangelii, do którego posyła Jezus apostołów, jest tylko z pozoru łatwym zadaniem. Mistrz przygotowuje swych uczniów na trudne chwile.

ZAPOWIEDŹ PRZEŚLADOWAŃ • Usłyszymy drugą część mowy, którą Jezus skierował do uczniów. Fragment następuje po ostrzeżeniu przed prześladowaniami: Będą was wydawać sądom… Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia • Zapowiedzi prześladowań staną się faktem po zmartwychwstaniu Jezusa. Jego uczniowie, chrześcijanie, zaczną doświadczać biczowań, aresztowań, a pierwszym, który doświadczy męczeńskiej śmierci, będzie św. Szczepan.


Szersza analiza czytań, psalmu oraz Ewangelii dostępna jest w książce “Jutro Święto” dostępnej TUTAJ oraz w wersji EBOOK.


Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę