“Pośród kryzysów Pan rzuca nam wyzwanie rozbudzenia solidarności między nami”

– Solidarność kierowana wiarą pozwala nam przekładać miłość Boga na naszą zglobalizowaną kulturę, nie poprzez budowanie wież czy murów, które dzielą, a następnie upadają, ale poprzez budowanie wspólnot i wspieranie procesów prawdziwie ludzkiego i solidnego rozwoju – powiedział Papież Franciszek. Dziś odbyła się pierwsza od pół roku papieska audiencja ogólna z udziałem wiernych.

Polub nas na Facebooku!

Audiencja odbyła się na dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego, a papież kontynuując cykl katechez na temat „Uleczyć świat” mówił dziś o powiązaniu solidarności z wiarą.

 

Po przybyciu na dziedziniec św. Damazego papież przeszedł między zgromadzonymi wiernymi i wymienił z niektórymi kilka słów. Ucałował też flagę Libanu, którą przywieźli pielgrzymi i przez chwilę modlił się w ciszy, trzymając ją.

 

Franciszek przywitał się z biskupami oraz pracownikami Sekretariatu Stanu, którzy co tydzień wspierają go w pozdrowieniach w różnych językach. Na początek audiencji odczytany został fragment z Dziejów Apostolskich, zawierający opis Zesłania Ducha Świętego (Dz 2, 1-4).

Papież zaczął swoją katechezę od radosnego stwierdzenia: “Po wielu miesiącach podejmujemy na nowo nasze spotkania twarzą w twarz, a nie przed ekranem. To piękne!” Franciszek zwrócił też uwagę, że pandemia uwypukliła naszą współzależność, a zatem aby wyjść z obecnego kryzysu lepszymi, powinniśmy to uczynić wspólnie, wszyscy razem, solidarnie.

Kiedy o tym zapominamy nasza współzależność staje się zależnością jednych od drugich, pogłębiając nierówności i marginalizację; słabnie tkanka społeczna, a środowisko naturalne ulega degradacji.

 

Papież przypomniał także słowa Jana Pawła II, że „zasada solidarności jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek i przestrzegł przed różnymi postaciami egoizmu, umacniającymi “struktury grzechu”. Wskazał także, że solidarność wymaga “uformowania nowej mentalności, kierującej się pojęciami wspólnoty, priorytetu życia wszystkich w stosunku do posiadania dóbr przez niektórych” i podkreślił, że być solidarną i przynosić owoce, współzależność potrzebuje silnego zakorzenienia w tym, co ludzkie oraz w naturze stworzonej przez Boga. Franciszek przypomniał przestrogę, płynącą z historii o wieży Babel – próby dojścia do nieba z pominięciem związku z tym, co ludzkie, ze stworzeniem i ze Stwórcą. Papież zauważył, że przeciwieństwem wieży Babel jest Pięćdziesiątnica. Duch Święty tworzy jedność w różnorodności, tworzy harmonię.Pięćdziesiątnica pokazuje, że drugi człowiek nie jest jedynie narzędziem, jedynie „siłą roboczą”, ale uczestniczy całym sobą w budowaniu wspólnoty.

Solidarna różnorodność posiada «przeciwciała», aby wyjątkowość każdego – która jest darem, wyjątkowym i niepowtarzalnym – nie zapadła na chorobę indywidualizmu, egoizmu. Solidarna różnorodność posiada również przeciwciała uzdrawiające struktury i procesy społeczne, które wypaczyły się w systemy niesprawiedliwości i ucisku. Dlatego też solidarność jest dziś drogą, którą należy przebyć ku światu po pandemii, ku uzdrowieniu z naszych chorób interpersonalnych i społecznych.

 

Papież stwierdził, że “pośród kryzysów i burz Pan rzuca nam wyzwanie i zachęca do rozbudzenia i uaktywnienia tej solidarności, zdolnej nadać solidność, wsparcie i sens tym czasom, kiedy wszystko zdaje się ponosić klęskę”. – Niech kreatywność Ducha Świętego zachęca nas do tworzenia nowych form rodzinnej gościnności, owocnego braterstwa i powszechnej solidarności – powiedział na koniec Franciszek.

Na zakończenie audiencji Franciszek przypomniał, że przed miesiącem doszło w Bejrucie do tragicznego wybuchu, w którym straciło życie wiele osób. Podkreślając rolę Libanu na Bliskim Wschodzie, a także zagrożenia związane z niestabilnością papież zachęcił Libańczyków, by włączyli się aktywnie w odbudowę swej ojczyzny, wsparci międzynarodową solidarnością. Ojciec Święty wezwał by przeżywać piątek 4 września jako Światowy Dzień Modlitwy i Postu w intencji Libanu. Dodał, że tego dnia uda się tam jego osobisty wysłannik – kardynał Sekretarz Stanu, Pietro Parolin.

W swoich pozdrowieniach Papież zwrócił się też do Polaków.

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, w minionych dniach w Polsce obchodzono 40-lecie Porozumień, które – jako owoc solidarności uciśnionych – dały początek Związkowi Zawodowemu „Solidarność” i historycznym przemianom politycznym w waszym kraju i w Europie Środkowej. Dziś mówimy o solidarności w kontekście pandemii. Zawsze aktualne jest to, co powiedział św. Jan Paweł II: „Nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, […] która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania”. Drodzy bracia i siostry, bądźcie wierni tej miłości! Z serca wam błogosławię.

 

os, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Franciszek apeluje o umorzenie długu najuboższych krajów

Apel o umorzenie długu najuboższych krajów, przywrócenie równowagi klimatycznej m.in. poprzez ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie, ochrona różnorodności biologicznej Ziemi - to niektóre z konkretnych postulatów papieża Franciszka, zawartych w jego orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego.

Polub nas na Facebooku!

Dokument papieża przypomina wiernym, że świat stworzony jest darem i odbiciem Stwórcy i, że tylko konkretnie wyrażane miłość i szacunek dla Boga i stworzenia mogą doprowadzić człowieka do wiecznego szczęścia, które jest jego powołaniem.

Swoją refleksję na temat ochrony świata stworzonego papież Franciszek buduje wokół pojęcia jubileuszu – w związku z tematem tegorocznego Czasu dla Stworzenia, ekumenicznej inicjatywy, która, pod hasłem “Jubileusz dla Ziemi” rozpocznie się w Światowym Dniu Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego i potrwa do 4 października.

Ojciec święty przypomina w orędziu, że zgodnie z rozumieniem biblijnym, “Jubileusz jest świętym czasem służącym przypomnieniu, powrotowi, odpoczynkowi, naprawianiu i radości”. Nawiązując do czasu przypomnienia, zachęca wiernych, by w tym czasie przypominali sobie o swoim powołaniu do życia wiecznego, a także o powołaniu do życia w miłości względem Stwórcy i rodziny ludzkiej. “Trzeba nam stale pamiętać, że „wszystko jest ze sobą powiązane i że autentyczna troska o nasze życie i naszą relację z naturą jest nierozerwalnie związana z wymiarem sprawiedliwości i braterstwa oraz wierności wobec innych” – pisze papież, nawiązując do encykliki Laudato si’.

Mówiąc o jubileuszu, jako czasu powrotu, Franciszek zachęca do powrotu do Boga. “Nie można żyć w harmonii ze stworzeniem, nie będąc w pokoju ze Stwórcą, który jest źródłem i przyczyną wszystkich rzeczy” – przypomina. Wzywa też do przywrócenia wolności i sprawiedliwości wśród ludzi. “Jubileusz jest czasem dawania wolności uciśnionym i tym wszystkim, którzy są zakuci w dyby różnych form współczesnego niewolnictwa, z handlem ludźmi i pracą małoletnich włącznie” – pisze. Za św. Bonawenturą zachęca też do życia w harmonii ze stworzeniem, które jest odbiciem Stwórcy. “Słuchajmy tętna stworzenia. Ujrzało ono bowiem światło, aby ukazać i przekazać chwałę Boga, aby pomóc nam odnaleźć w jego pięknie Pana wszystkich rzeczy i do Niego powrócić” – zaprasza.

Trzecia część papieskiej refleksji poświęcona jest jubileuszowi, jako okazji do odpoczynku – zarówno odpoczynku człowieka, jak też Ziemi, poddawanej przez stulecia brutalnemu wyzyskowi. Ojciec święty zachęca przy tej okazji do wyciągnięcia konkretnych wniosków ze zmiany stylu życia wymuszonej przez tegoroczną pandemię, w czasie której “można było stwierdzić, że Ziemia może odżyć, jeśli pozwolimy jej odpocząć: powietrze stało się czystsze, woda bardziej przejrzysta, gatunki zwierząt powróciły do wielu miejsc, z których zniknęły”. Dalej papież zachęca: “Pandemia doprowadziła nas na rozdroże. Musimy wykorzystać ten decydujący moment, aby położyć kres działalnościom i zamierzeniom zbędnym i destrukcyjnym, a także pielęgnować wartości, powiązania i projekty służące rozwojowi życia. Musimy przeanalizować nasze nawyki w zakresie zużycia energii, konsumpcji, transportu i odżywiania. Musimy usunąć z naszych gospodarek aspekty nieistotne i szkodliwe oraz stworzyć owocne sposoby handlu, produkcji i transportu dóbr”.

Czwarta część, to papieski apel o “sprawiedliwość naprawczą”, której celem jest naprawa “pierwotnej harmonii stworzenia i uzdrowienia zagrożonych relacji międzyludzkich”. Ojciec święty podaje konkretne postulaty, które miałyby do tego doprowadzić: “Ponawiam swój apel o umorzenie zadłużenia krajów najsłabszych w świetle poważnych skutków kryzysu zdrowotnego, społecznego i gospodarczego, z jakim borykają się one w wyniku Covid-19. Trzeba też zapewnić, aby bodźce do odrodzenia, które są opracowywane i wdrażane na szczeblu globalnym, regionalnym i krajowym, były rzeczywiście skuteczne, z polityką, ustawodawstwem i inwestycjami skoncentrowanymi na dobru wspólnym i by zapewniały osiągnięcie globalnych celów społecznych i środowiskowych”. Wśród koniecznych działań wymienia też troskę o naprawę Ziemi, m.in. poprzez ochronę jej bioróżnorodności i dołożenie wszelkich starań na rzecz ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej progu 1,5°C.

Na koniec, w refleksji poświęconej przeżywaniu jubileuszu, jako czasu radości, papież Franciszek zachęca do radosnego i pełnego wdzięczności dostrzegania wielu działań ludzkich i natchnień Ducha Świętego, które sprawiają, że we współczesnym świecie coraz więcej kroków podejmowanych jest z myślą o ochronie stworzenia i ratowaniu Ziemi – także poprzez ekumeniczne inicjatywy, jak Czas dla Stworzenia.

“Cieszmy się, ponieważ w swojej miłości Stwórca wspiera nasze skromne wysiłki na rzecz Ziemi. Jest ona również domem Bożym, gdzie Jego Słowo „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14), miejscem, które zesłanie Ducha Świętego nieustannie odnawia” – konkluduje Ojciec święty.

 

KAI, kh

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap