Wierni nie rozumieją sakramentu bierzmowania

Pogłębienie wiedzy o bierzmowaniu, nie tylko wśród kandydatów do tego sakramentu, ale u wszystkich ochrzczonych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty – to najważniejsze cele nowego, dwuletniego programu duszpasterskiego, który wejdzie w życie w pierwszą niedzielę Adwentu. Założenia programu opublikowano w pięciu zeszytach tematycznych. Jego oficjalna prezentacja nastąpi na przełomie września i października.

Polub nas na Facebooku!

Komisja Duszpasterstwa KEP opracowała dwuletni program (2017-2019), który będzie kontynuacją refleksji kończącego się czteroletniego programu duszpasterskiego, realizowanego w myśl hasła „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Celem nowego programu, wchodzącego w życie w pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

 

Wierni nie rozumieją sakramentu bierzmowania

 

Zdaniem przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP abp. Wiktora Skworca, wciąż wielu osobom ochrzczonym brakuje głębszej świadomości przyjętego sakramentu bierzmowania i obowiązku chrześcijańskiego świadectwa na miarę udzielonego im daru Bożego Ducha.

„W kategoriach sporego deficytu działań duszpasterskich należy odczytać dość powszechny fakt nieznajomości Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Bardzo często nie potrafimy również zauważyć Jego obecności i działania w Eucharystii. Tymczasem bez obecności i mocy Ducha Świętego nie mogłoby zaistnieć zgromadzenie liturgiczne; bezowocne pozostałyby również wypowiadane przez kapłana podczas każdej Mszy św. słowa konsekracji” – tłumaczy abp Skworc we wprowadzeniu do nowego programu duszpasterskiego.

Abp Skworc podkreśla, że duszpasterze nie zawsze potrafią zachęcić nie tylko ludzi młodych do refleksji nad relacją z Duchem Świętym i Jego darami, czy do odkrywania charyzmatów i zdolności, które pozwalają umiejętnie budować wspólnotę.

Jego zdaniem, być może właśnie w braku budzenia i wzmacniania świadomości bierzmowania należy widzieć przyczyny spadku powołań do kapłaństwa i życia zakonnego oraz „kwestionowania przez niektóre osoby sakramentu małżeństwa jako fundamentu życia rodzinnego”.

„Ciągle musimy szukać nowy sposobów dotarcia z Dobrą Nowiną o Chrystusie do młodego pokolenia” – wyrażając nadzieję, że jednym ze skutków realizacji programu duszpasterskiego będzie przyjęcie przez wiernych postawy ucznia-misjonarza, działającego w mocy Ducha Świętego.

Program duszpasterski uwzględni przypadające w przyszłym roku rocznice ważnych wydarzeń historycznych, w tym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada) i 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki (15 sierpnia).

Nowością w programie duszpasterskim jest forma jego publikacji. Przyjął on postać nie – jak dotychczas – jednego tomu, ale pięciu zeszytów tematycznych: teologiczno-pastoralnego, homiletycznego, liturgicznego, katechetycznego i maryjnego.

 

Bierzmowanie – darem i zadaniem

 

Główne założenia programu duszpasterskiego przedstawiono w zeszycie pastoralnym. Ks. dr Krystian Piechaczek z sekretariatu Komisji Duszpasterstwa podkreśla, że kontynuując metodologię mijającego programu czteroletniego (2013-2017) o chrzcie świętym, poświęcony bierzmowaniu nowy program zyskuje walor ciągłości. Wskazuje na jedność sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia oraz na Eucharystię jako źródło ich ożywiania.

Bierzmowanie jest dla każdego chrześcijanina darem i zadaniem. Pierwszy rok realizacji programu upłynie zatem na odkrywaniu Osoby i darów Ducha Świętego, zrozumieniu skutków bierzmowania i sposobów ich zastosowania w dochodzeniu do dojrzałości chrześcijańskiej.

Natomiast drugi rok programu będzie poświęcony misji, czyli pokazywaniu, jak realizowane jest powołanie ucznia-misjonarza, który przyjmuje od Chrystusa wezwanie do chrześcijańskiego świadectwa.

Program nie może się ograniczać wyłącznie do ludzi młodych, którzy przygotowują się w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni – zarówno ci, którzy zostali już bierzmowani, jak i ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. W tym kontekście szansą duszpasterską będzie towarzyszenie wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które „zostały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane.

 

Bierzmowanie. O potrzebie reformy

Cztery główne cele programu duszpasterskiego

 

Cel ewangelizacyjny z jednej strony akcentuje różne formy przepowiadania: głoszenie Słowa Bożego, katecheza, czy rekolekcje ewangelizacyjne lub kerygmatyczne. Z drugiej strony zauważono pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, wysiłki formacyjne na różnych poziomach życia parafialnego oraz „promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary”.

Cel inicjacyjny programu polegać ma m.in. na ukazywaniu związku miedzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła. Istotne w tym kontekście ma być wskazywanie na rolę świadectwa osób świeckich jako przykładów osobistego przeżywania relacji z Bogiem.

Cel formacyjny ma być realizowany przede wszystkim przez podejmowanie duszpasterskich wysiłków w parafii na rzecz dalszej formacji osób bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty.

Cel społeczny nowego programu duszpasterskiego ma być widoczny poprzez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne: od pracy charytatywnej po życie polityczne, a także w ramach służby na rzecz wspólnoty parafialnej.

Ks. dr Jan Bartoszek z sekretariatu Komisji Duszpasterstwa przedstawia z kolei tematykę programu duszpasterskiego na rok 2017-2018. Będą mu towarzyszyć słowa „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jego zdaniem, refleksja nad sakramentem Ducha Świętego wydaje się być potrzebą chwili, zważywszy na fakt, że coraz więcej młodzieży rezygnuje z przyjęcia tego sakramentu, a znaczna jej część przyjmuje go z bardzo małą świadomością.

Intencją programu nie jest jednak tylko „zainteresowanie” młodzieży tematem bierzmowania. Jest to bowiem sakrament, który „zamarł” w wielu osobach dorosłych. Dlatego cały wysiłek duszpasterski w nadchodzącym roku winien być skoncentrowany na tym, aby pomóc osobom ochrzczonym odkryć dar Ducha Świętego, udzielony im przez samego Jezusa w sakramencie bierzmowania oraz ukazać fakt, że Duch Święty, sam będąc darem Zmartwychwstałego, również przynosi z sobą dary. Dzięki pieczęci Ducha, otrzymywaną w sakramencie bierzmowania, chrześcijanin osiąga pełnię swej tożsamości i staje się świadomy swego posłannictwa w Kościele i świecie.

 

Propozycje liturgiczno-homiletyczne

 

W zeszycie homiletycznym przedstawiona została krótka charakterystyka danego okresu liturgicznego, a także zarys treści homilii na każdą celebrację eucharystyczną niedziel oraz ważniejszych świąt i uroczystości. W wielu miejscach przepowiadania homiletycznego przytoczono ponadto myśli ojców Kościoła lub stwierdzenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, które współbrzmią z tekstami danej celebracji.

Propozycje przedstawione w tymże zeszycie nie są jednak gotowymi homiliami, a jedynie zarysami ich treści. Tę zaś kapłani powinni samodzielnie rozwinąć, zaktualizować i uwzględnić potrzeby danej wspólnoty wierzących, do której będą przemawiać.

Niejako kontynuacją zeszytu homiletycznego są wskazówki dotyczące celebracji liturgicznych. Zawierają one propozycje tekstów przydatnych podczas celebrowania okolicznościowych Mszy św. i nabożeństw, a przy tym uwzględniających problematykę aktualnego programu duszpasterskiego.

Wśród proponowanych znalazły się rozważania (myśli) do homilii, liturgia słowa i śpiew na dany dzień, przykłady modlitwy wiernych, czy scenariusze procesji z darami. Wybrane propozycje dotyczą Eucharystii na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego i duszpasterskiego, nabożeństw za Ojczyznę z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, rozważania na Małżeńską Drogę Krzyżową, czy wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

 

Rozwijać katechezę dorosłych

 

W zeszycie katechetycznym zamieszczono szkice i rozważania pomocne w prowadzeniu katechezy dla osób dorosłych, członków parafialnych rad duszpasterskich oraz dla rodziców kandydatów do bierzmowania.

Zdaniem ks. Romana Buchty z Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Katowickiej, katecheza dorosłych uznawana jest w dokumentach katechetycznych za najznakomitszą formę katechezy i ma szczególnie znaczenie, bowiem zwraca się ona – jak podkreślał Jan Paweł II – do osób wykonujących największe zadania i zdolnych do życia w pełni według wskazań Chrystusa.

Tym boleśniejszy jest jednak fakt, że wiele osób dorosłych nie uczestniczy w żadnej formie katechezy. Przyczyną tego stanu rzeczy jest „słabość ducha misyjnego naszych wspólnot parafialnych”, ale także m.in. „brak osobistego przekonania duszpasterzy” o konieczności prowadzenia takiej katechezy, a nawet po prostu słabe przygotowanie formalne.

Rozwijanie katechezy dorosłych, zdaniem autora wstępu do tego zeszytu, należy zatem do najważniejszych zadań duszpasterskich Kościoła, zwłaszcza w kontekście ról społecznych, jakie podejmują osoby dorosłe. Ks. Buchta przypomina o rodzicach jako pierwszych katechetach w środowisku rodzinnym oraz o konieczności wspierania rodziny w tej roli przez wspólnotę parafialną.

Wsparcie takie powinno się dokonywać poprzez stały patronat modlitewny całej wspólnoty, osobiste kontakty duszpasterzy i katechetów z rodzicami oraz poprzez katechezę dorosłych skierowaną do samych rodziców, zwłaszcza w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentów, o które proszą dla dzieci.

Zeszyt maryjny przygotowali członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Zawiera on osobno homilie na uroczystości i święta maryjne, dziewięć konferencji tematycznych przeznaczonych zwłaszcza na pielgrzymki do sanktuariów maryjnych lub na nowenny przed odpustami i innymi uroczystościami poświęconymi Matce Bożej. Do zeszytu dołączono też pięć wersji rozważań różańcowych.

 

Zaangażowanie wspólnot i parafii

 

Abp Wiktor Skworc uważa, że realizacja ogólnych założeń programu duszpasterskiego wymaga wysiłków zarówno na poziomie diecezjalnym, jak i parafialnym. Szczególne znaczenie mają tu takie gremia jak wydział duszpasterski kurii biskupiej, diecezjalna rada duszpasterska, rada kapłańska, dziekani i proboszczowie wraz z zaangażowanymi osobami świeckimi. Ci ostatni tworzą parafialne rady duszpasterskie i angażują się w działalność ruchów, wspólnot i stowarzyszeń katolickich.

Nieoceniony wkład w przygotowanie i realizację tego programu wnoszą ponadto żeńskie i męskie zgromadzenia zakonne, osoby życia konsekrowanego oraz wszyscy ludzie dobrej woli. Zdaniem abp. Skworca, tylko pełne zaangażowanie tych gremiów i osób może przynieść owoce na polu duszpasterskim.

Oficjalna prezentacja nowego programu duszpasterskiego nastąpi na przełomie września i października w w Warszawie.

 


Łukasz Kasper / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Z KRAJU

Tysiące młodych z Jezusem w centrum miasta

Każdego roku we wrześniu jedna z sobót należy tylko do młodzieży. Tak wygląda Apel Młodych w Radomiu - kilka tysięcy ludzi wspólnie śpiewających, uwielbiających Boga i modlących się w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. W tym roku, w siódmym już Apelu, wzięło udział ponad 5 tysięcy osób.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Pierwsze Apele Młodych miały miejsce w Radomiu już kilkanaście lat temu, kiedy ordynariuszem diecezji był bp Jan Chrapek. Co miesiąc w radomskiej katedrze spotykało się kilka tysięcy młodych na wspólnej modlitwie i śpiewie. Jednym z niezapomnianych Apeli był ten 2 kwietnia 2005 roku, kiedy po dziesiątce różańca ówczesny proboszcz Katedry przyniósł młodym smutną wiadomość o śmierci papieża Jana Pawła II. Apele odbywały się dalej, aż w końcu podjęto decyzję o “wyjściu” z młodymi na otwartą przestrzeń. Po pierwsze – by w Apelu mogło brać udział jeszcze więcej osób (katedra miała swoją ograniczoność) oraz by ich obecność na radosnej modlitwie była dla mieszkańców świadectwem. W tym wydaniu Apel odbywa się rokrocznie od 2011 roku.

Główną część Apelu stanowi koncert “Nieziemskie Granie”, który prowadzi zespół Młodzi z Winkiem – to jedna z muzycznych wizytówek miasta i diecezji. Zespół powołał do istnienia ks. Bartłomiej Wink. Każdego roku zaproszenie do śpiewania na Apelu jest otwarte – na przesłuchania przychodzą w znacznej mierze osoby nie zajmujące się śpiewem profesjonalnie. Tym większy podziw wzbudzają na finałowym koncercie – kilkudziesięciu chórzystów, zespół i orkiestra oraz dyrygent w sutannie tworzą niespotykaną atmosferę koncertu i modlitwy zarazem. Dodatkowo “Młodzi z Winkiem” stawia na lokalne talenty – aranże do wszystkich utworów przygotowuje jeden z gitarzystów zespołu, a solistami są młodzi ludzie z “radomskiego podwórka”.

Każdego roku młodym towarzyszy biskup ordynariusz. Także w tym roku na Apelu był z nimi bp Henryk Tomasik. Młodzież jest szczególnie bliska jego sercu. Przez kilka ostatnich lat bp Henryk był z ramienia Episkopatu delegatem ds. ŚDM oraz pełnił funkcję krajowego duszpasterza młodzieży.

 

fot. Łukasz Głowacki / Młodzi Radom

 

W tym roku Apel Młodych poprzedziło organizowane po raz pierwszy w diecezji radomskiej Forum Młodych. Wzięło w nim udział ponad 250 osób z parafii w całej diecezji. Podczas Forum młodzi mogli zapoznać się z “ofertą” wspólnot, które funkcjonują w diecezji, a na warsztatach grupowych dowiedzieć się jak poprowadzić parafialny fanpage, utworzyć grupę modlitewną w szkolę i jak wykorzystać kreatywność w terenie. Każde z tych warsztatów poprowadzili przedstawiciele różnych wspólnot. Forum zorganizowała powołana w czasie przygotowań do ŚDM Fundacja Młodzi Radom. Doświadczenie ŚDM pokazało, że w młodzieży jest olbrzymi potencjał, który warto wykorzystać, ale też potrzebuje ukierunkowania – stąd pomysł na Forum i warsztaty.

Uczestnicy Forum w uroczystym pochodzie przeszli na radomski deptak, by tam spotkać się ze swoimi rówieśnikami przybywającymi na Apel. Przed rozpoczęciem spotkania mogli jeszcze osobiście spotkać się z przedstawicielami wszystkich wspólnot, dowiedzieć się od nich jak daną wspólnotę w parafii zainicjować i poprowadzić. Namioty niemal do końca Apelu cieszyły się dużym zainteresowaniem – pozostaje mieć nadzieję, że młodzież będzie zaskakiwać Kościół swoim coraz większym zaangażowaniem.

Przybyłych na Apel przywitały tańce integracyjne prowadzone przez animatorów Ruchu Światło-Życie. Pierwszy koncert zagrali natomiast goście – Siewcy Lednicy. Plac przed sceną szybko zapełnił się nie tylko młodzieżą – razem z nimi przyjechali bowiem duszpasterze, zjawiły się także rodziny z dziećmi. Zaraz po “Siewcach” na scenie pojawili się “Młodzi z Winkiem”. Rozpoczęli koncert od modlitwy do Ducha Świętego, a następnie zaserwowali zgromadzonym bardziej i mniej znane utwory uwielbieniowe. Nie zabrakło wśród nich piosenek z repertuaru Hillsong czy TGD oraz Hymnu ŚDM.

Wystarczy przejść niespełna 50 m w głąb pobliskiego parku, by w czasie Apelu przenieść się w zupełnie inną modlitewną rzeczywistość. W „strefie modlitwy” przez cały czas trwania Apelu trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, a kilkudziesięciu księży wokoło posługiwało sakramentem pokuty – rzadko kiedy stali bezczynnie.

Jest coś niezwykłego w kilkutysięcznym tłumie śpiewającym “Nasz Bóg jest wielki” w samym centrum miasta. I choć Apel na stałe wpisał się już w mapę wydarzeń kulturalnych Radomia, wciąż są osoby, które na deptak trafiają przypadkiem lub z ciekawości. Do takich osób wyruszają liczne ekipy ewangelizacyjne – każdy rozmówca ma szansę zapytać o trapiące go kwestie, ale też zostać „omodlonym” przez ewangelizatorów.

 

fot. Łukasz Głowacki / Młodzi Radom

 

Niespodzianką była na Apelu obecność ks. Jakuba Bartczaka. Niespodzianką, bo potwierdził swój przyjazd niespełna dwa tygodnie przed wydarzeniem. Jak się okazało jego koncert był strzałem w dziesiątkę, młodzi przyjęli go bardzo entuzjastycznie. W hiphopowym stylu przekonywał młodych, aby czytali Pismo Święte i zaufali Bogu.

Najbardziej niezwykłym momentem spotkania jest zawsze adoracja Najświętszego Sakramentu. 5 tysięcy ludzi klęka w środku miasta przed Panem Jezusem. To moment na osobistą modlitwę, w ciszy. Nikogo nie trzeba do niej zachęcać.

W tym roku modlitwę podczas wystawienia poprowadził  z ks. Jakubem Bartczakiem niezwykły gość – s. Julia Dubowska, świadek cudu eucharystycznego w Sokółce. „Trzymałam w ręku prawdziwą krew”. Obecność s. Julii wielu osobom zapadła głęboko w serce. Jedna z uczestniczek napisała na swoim instagramie, że łzy same cisnęły się jej do oczu, a wzruszenie można było zobaczyć wśród zgromadzonych na placu.

Na zakończenie adoracji bp Henryk zachęcił młodych, by na czas krótkiej modlitwy wznieśli do góry swoje świece. Radomski deptak rozświetliły tysiące małych światełek.

 

fot. Łukasz Głowacki / Młodzi Radom

 

Po adoracji trwało jeszcze chwilę radosne, muzyczne uwielbienie. Młodzi nie chcieli rozchodzić się do domu, prosili chór o bisy. Na świeczkach, które otrzymali, widnieją słowa uczniów z Emaus „Zostań z nami Panie”. Ich obecność na Apelu to najlepszy obraz tego pragnienia, pragnienia Bożej bliskości.

 

os/Stacja7

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap