Posted by & filed under .

Has³o: ?
Tytu³ dokumentu: ?
Lokalizacja: ze zbiorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Data: 15.VIII.1966
Miejsce: Jasna Góra
Treœæ: Prymas Stefan Wyszyñski na spotkaniu z wiernymi