Nasze projekty

Prorocy od A do Z

Oto oni: prorocy wielcy i mniejsi, mężczyźni i kobiety, arystokraci i ludzie prości, znani szczegółowo i prawie anonimowi, ci, którzy mają swoją księgi, albo pojawiają się tylko w innych epizodach. Ich działalność obejmuje prawie tysiąc lat na terytorium sięgającym od Babilonu po Egipt. W tym cyklu postaramy się w największym możliwym (smartfonowym) skrócie przedstawić po […]

Zachariasz. Prorocy od A do Z

O proroku: Urodził się na wygnaniu w Babilonie, a działał po powrocie Izraela do swojej ziemi. Były to trudne czasy odbudowy Świątyni i konieczności znalezienia nowych form dla wyrażania narodowej i religijnej tożsamości. Proroctwa Zachariasza (wraz z tymi Aggeusza) są najdokładniej datowalnymi z historycznego punktu widzenia: przypadają na panowanie perskiego króla Dariusza I (520-518 r. […]

Sofoniasz. Prorocy od A do Z

O proroku: Wyproszony w świątyni w Szilo syn Elkany i Anny. Ostatni sędzia starożytnego Izraela, namaścił jego pierwszych królów: Saula i Dawida. Dzieje proroka opisane są w 1 Księdze Samuela. Główne przesłanie: Piękny jest obraz powołania Samuela: Pan woła go nocą, a on potrzebuje pomocy doświadczonego Helego, aby rozpoznać głos Pana i wyrazić swoją osobistą […]

Samuel. Prorocy od A do Z

O proroku: Wyproszony w świątyni w Szilo syn Elkany i Anny. Ostatni sędzia starożytnego Izraela, namaścił jego pierwszych królów: Saula i Dawida. Dzieje proroka opisane są w 1 Księdze Samuela. Główne przesłanie: Piękny jest obraz powołania Samuela: Pan woła go nocą, a on potrzebuje pomocy doświadczonego Helego, aby rozpoznać głos Pana i wyrazić swoją osobistą […]

Ozeasz. Prorocy od A do Z

O proroku: Żył w północnym Królestwie, na krótko przed zdobyciem go przez Asyryjczyków (722 r. przed Chr.), kiedy w królestwie południowym działali Izajasz i Micheasz. Jego imię oznacza “Pan zbawia” i jest praktycznie tym samym co Jozue i Jezus. Jego księga należy do 12 tzw. “proroków mniejszych” w ST. Główne przesłanie: Pan Bóg kazał mu […]

Natan. Prorocy od A do Z

O proroku: Działał za czasów Dawida i Salomona. Nie ma własnej księgi w ST, choć w Biblii wspomina się o (nieistniejącej dziś) “Księdze Dziejów Proroka Natana”. Główne przesłanie: Znamy Natana z trzech biblijnych wydarzeń. Pierwsze to przedstawienie Dawidowi Bożej woli co do budowy Świątyni: dokona tego dopiero jego syn (2 Sm 7). Drugie związane jest […]

Nahum. Prorocy od A do Z

O proroku: Kolejny z 12 tzw. proroków mniejszych. Jego imię oznacza “pocieszenie”. Pochodził Elkosz, miejsca nieznanego dzisiaj. Nie znamy szczegółów jego działalności, poza przybliżoną datą: 663-612 r. przed Chr., przed upadkiem Niniwy. Główne przesłanie: Księga Nahuma jest krótka, zawiera tylko 3 rozdziały. Pierwszy to rodzaj psalmu, wyrażającego potęgę Boga obecnego w naturze, który objawi swoje […]

Mojżesz. Prorocy od A do Z

O proroku: Jedna z najbardziej znanych i charakterystycznych postaci biblijnych. Wódz Izraela, za którego pomocą Bóg wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej. Nie jest prorokiem w sensie ścisłym, ale w jakimś sensie jego ścisła przyjaźń z Bogiem jest wzorem wszelkiego późniejszego pośrednictwa między Bogiem a ludźmi, także prorockiego. Główne przesłanie: Podstawowa różnica między Mojżeszem a […]

Micheasz z Księgi Królewskiej. Prorocy od A do Z

O proroku: Nie należy go mylić z autorem księgi Micheasza. Syn Jimli, żył w Izraelu za czasów króla Achaba. Znamy go tylko z jednego wydarzenia (1 Krl 22,5-28; 2Krn 18,4-27). Główne przesłanie: To historia, w której Achab (król Izraela) prosi o pomoc Jozafata (króla Judy), by razem wyruszyć przeciwko Syryjczykom w Ramot w Gileadzie. Najpierw […]

Micheasz. Prorocy od A do Z

O proroku: Żył w VIII w przed Chr. w tym czasie co Izajasz, Amos i Ozeasz, za panowania Jotama, Achaza i Ezechiasza, kiedy Asyria dochodziła do szczytu swej potęgi. Pochodził z Judy. Główne przesłanie: Prorok bardzo poetyckim i obrazowym językiem opisuje przyszły upadek Izraela. Jest on spowodowany brakiem wierności przymierzu zawartemu z Bogiem. Przyszła nadzieja […]

Malachiasz. Prorocy od A do Z

O proroku: Jego imię oznacza: “mój wysłannik, anioł”. Być może był to tylko opisowy tytuł. Malachiasz to chronologicznie ostatni reprezentant starotestamentalnych proroków (ok. połowy V w. przed Chr.). Jego księga jest ostatnią w chrześcijańskim ST. Nie znamy szczegółów jego życia. Główne przesłanie: Zadaniem proroka była walka o czystość wiary po powrocie z wygnania. Na pewno […]

Jonasz. Prorocy od A do Z

O proroku: Z historycznego punktu widzenia nie jesteśmy pewni czasu pochodzenia tej opowieści. Prorok zostaje wysłany, mimo swoich wielkich oporów, do pogańskiego miasta Niniwy. Było ono jednym z najważniejszych miast imperium Asyrii. Główne przesłanie: Pośród innych ksiąg prorockich Księga Jonasza odróżnia się tym, że prawie w całości jest narracją. Jej przesłanie jest przepiękne, przygotowuje nas […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę