Nasze projekty

Jak będą wyglądały procesje Bożego Ciała? Sprawdzamy w diecezjach

Większość biskupów zaleca w swoich diecezjach organizację procesji Bożego Ciała wyłącznie wokół kościoła, ale w kilku miejscach, np. w archidiecezji krakowskiej czy gnieźnieńskiej zachęca się do Bożego Ciała w tradycyjnej formie, z liczną procesją ulicami miasta. Sprawdziliśmy zalecenia we wszystkich diecezjach w Polsce, oto pełny wykaz dostępnych wytycznych.

Nie znamy jeszcze zaleceń biskupów w: diecezji bydgoskiej, archidiecezji gdańskiej, archidiecezji katowickiej, diecezji płockiej, diecezji rzeszowskiej, diecezji sosnowieckiej, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, diecezji tarnowskiej, diecezji toruńskiej, archidiecezji warmińsko-mazurskiej, diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

LEGENDA
procesje tylko na terenie przykościelnym
procesje możliwe również poza terenem kościoła

Reklama
Reklama

Diecezje podajemy w kolejności alfabetycznej. Wytyczne w cudzysłowach są cytatami z komunikatów poszczególnych ordynariuszy.


Archidiecezja białostocka

„Mając na uwadze nowe decyzje służb medycznych w zgromadzeniach poza budynkami może uczestniczyć do 150 osób. Uwzględniając powyższe zasady wszystkie procesje Bożego Ciała należy zorganizować tylko na terenie przykościelnym, a nie na ulicach miast i miejscowości”

Reklama
Reklama

Diecezja bielsko-żywiecka

Można zorganizować procesję Bożego Ciała tylko wokół kościoła z zachowaniem wszystkich norm sanitarnych (dystans 2 m lub maseczki oraz maksymalna liczba 150 wiernych). Warunkiem organizacji procesji jest pewność, że ksiądz proboszcz/administrator jest w stanie dopilnować, by wzięło w niej udział nie więcej niż 150 osób. Można zaproponować wiernym udział w adoracji Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej lub/i w adoracji popołudniowej.

Reklama

Archidiecezja częstochowska

„Procesje eucharystyczne w Boże Ciało w archidiecezji częstochowskiej mają odbywać się tylko wokół kościoła, w obrębie placu przykościelnego. Ołtarze mają być urządzone na placu kościelnym, jeśli to możliwe, z wykorzystaniem także istniejących kaplic lub krzyży.

W procesji, będącej kontynuacją Mszy świętej, mogą wziąć udział tylko uczestnicy poprzedzającej ją Eucharystii, w liczbie, jaka może, stosownie od aktualnych przepisów, gromadzić się wewnątrz kościoła.

Jeśli urządzenie procesji nie jest możliwe, po Mszy świętej organizuje się uroczystą adorację eucharystyczną, przedłużoną i poszerzoną o rozważanie Słowa Bożego i teksty mówiące o Eucharystii, zakończoną błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Końcowego błogosławieństwa na cztery strony świata można udzielić sprzed drzwi świątyni”.

Również tradycyjne procesje eucharystyczne organizowane z racji dawnej oktawy Bożego Ciała, zarówno w poszczególnej jej dni, jak też na zakończenie, mogą odbyć się wokół kościoła, ale bez urządzania ołtarzy. Komunikat kurii zaleca, że procesję można także zastąpić adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele.

„Warto odnowić tradycję nieszporów eucharystycznych. We wszystkie dni dawnej oktawy można urządzić całodzienne lub przynajmniej kilkugodzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu.
W związku z obecną sytuacją i takim sposobem celebracji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nie ma potrzeby ubiegania się o możliwość przejścia procesji po drogach publicznych w odpowiednich urzędach administracji samorządowej”.

/ Diecezja drohiczyńska

„W parafiach należy odbyć procesję, z poszanowaniem jednak zasad, jakie będą w tym czasie obowiązywały. Jeśli istnieje zwyczaj urządzania procesji wspólnej dla kilku parafii miejskich, w tym roku każda parafia winna zorganizować ją oddzielnie.”

Diecezja elbląska

Wobec obowiązujących dziś przepisów sanitarnych jej organizacja w tradycyjnej formie jest dziś niemożliwa. Dlatego w dniu uroczystości należy przyjąć porządek niedzielny nabożeństw. Tam, gdzie jest to technicznie możliwe, po każdej Mszy należy odprawić procesję eucharystyczną wokół kościoła. W trakcie procesji można śpiewać Suplikacje. Błogosławieństwa końcowego proszę udzielić przed drzwiami świątyni. Nie budujemy czterech ołtarzy.”

Diecezja gliwicka

„Mając na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała, ale tylko wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowania osobnych ołtarzy. Należy przy tym zachować wskazane normy państwowe, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób, a także odpowiednie zalecenia sanitarne (zasłanianie ust i nosa lub odstęp 2 metrów).

Zalecam natomiast adorację najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej oraz ramach popołudniowego nabożeństwa, zaś w oktawie w związku z wieczorną Mszą świętą, odprawić stosowne nabożeństwo Eucharystyczne. Podczas tych nabożeństw zaleca się wykorzystanie tekstów i obrzędy przeznaczonych na procesję Bożego Ciała (odczytanie jednej lub wszystkich Ewangelii oraz odmówienie przypisanych do wybranego lub wszystkich ołtarzy modlitw błagalnych).”

Archidiecezja gnieźnieńska

„Przy zachowaniu innych przepisów państwowych można organizować tradycyjne procesje w Uroczystość Bożego Ciała. Uczestniczący w nich winni mieć założone maseczki (za wyjątkiem sprawujących kult).”

Diecezja kaliska

„Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego Ciała ogólnomiejskich lub ulicami parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła. Z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią zaleca się, by odbyło się kilka procesji (np. po każdej Mszy św.).”

Archidiecezja katowicka

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.

/ Diecezja kielecka

„W związku ze zbliżającą się Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz z trwającym w Polsce stanem epidemii, zachęca się, aby Procesje Bożego Ciała były organizowane w następujący sposób:

 • Co do zasady w bieżącym roku procesje eucharystyczne do czterech ołtarzy można zorganizować wokół kościoła. W ciągu oktawy organizujemy procesje wokół kościoła. Uroczyste zakończenie oktawy Uroczystości Bożego Ciała organizujemy z procesją do czterech ołtarzy wokół kościoła
 • W parafiach, gdzie proboszcz uzyska zgodę władz publicznych na organizację procesji w Uroczystość Bożego Ciała poza przestrzenią kościelną (ulicami parafii), może taka procesja się odbyć. W takim przypadku koniecznie należy zwrócić się do właściwych organów publicznych o zgodę i wytyczne sanitarne do bezpiecznego przejścia procesji.

Szanując zdrowie i życie drugiego człowieka należy wiernym przypominać o zachowywaniu odległości w kościele i zakrywaniu ust i nosa, zgodnie z wytycznymi ministerstwa zdrowia.”

/ Diecezja koszalińsko-kołobrzeska

„Mając na uwadze decyzje służb, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, przy zachowaniu zaleceń sanitarnych, proszę o organizowanie procesji Bożego Ciała w następujący sposób:

 • wszyscy uczestnicy mają zasłonięte usta i nos lub zachowują dystans co najmniej 2 m;
 • w większych miejscowościach, w których trudno dokonać wyboru, kto ma uczestniczyć w procesji, wydaje się najbezpieczniejszym rozwiązaniem procesja wokół kościoła do czterech ołtarzy. Wszyscy wierni uczestniczący we Mszy św. pozostają na swoich miejscach. Procesję tworzy służba liturgiczna wraz z kapłanami. Należy zadbać o odpowiednie nagłośnienie;
 • po kolejnych Mszach św. warto umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu i wspólnie z nimi uwielbić Jezusa Eucharystycznego;
 • w mniejszych miejscowościach, gdzie liczba wiernych nie zostanie przekroczona, można zorganizować procesję w zwyczajny sposób.”

Archidiecezja krakowska

Powołując się na rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja br. metropolita krakowski przypomniał, że zgromadzenia religijne mogą się odbywać niezależnie od liczby ich uczestników, co stwarza możliwość zorganizowania tradycyjnych procesji eucharystycznych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

„Zachęcam duszpasterzy, aby jak co roku organizowali procesje Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Wiernych natomiast gorąco zachęcam do włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w nich udziału”

Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że konieczne będzie zachowanie wymaganych środków bezpieczeństwa, to znaczy utrzymywanie odpowiednich odległości między uczestnikami procesji (minimum 2 metry) lub zasłanianie ust i nosa.

Diecezja legnicka

„Wobec aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych w dniu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca) proszę o zrezygnowanie z procesji miejskich i międzyparafialnych. W związku z ograniczeniami liczby osób gromadzących się poza budynkami (150 osób) zachęcam do organizowania parafialnych procesji eucharystycznych po każdej z Mszy świętych. Niech odbywają się one w pobliżu kościoła lub w jego bezpośrednim otoczeniu, po to by w obecnie trwającej sytuacji uszanować pracę służ porządkowych, w sposób szczególny policji i straży miejskiej, które od kilku miesięcy intensywnie pracują dla dobra wszystkich obywateli. Procesje eucharystyczne mogą się odbywać bez tzw. czterech ołtarzy. Zachęcam również, by tego dnia umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu.”

Archidiecezja lubelska

W Archidiecezji lubelskiej proboszczowie w uroczystość Bożego Ciała, która w tym roku przypada 11 czerwca, mogą zorganizować procesję po ulicach swoich parafii. „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. wydane w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawiera uwagi dotyczące kultu religijnego, które umożliwiają zorganizowanie procesji przy zachowaniu konkretnie określonych wymogów”- mówi ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik Archidiecezji lubelskiej. W rozporządzeniu normy dotyczące miejsc kultu oraz sprawowania nabożeństw określają obowiązki i zasady jakie należy zachować, aby nie zostały złamane żadne zasady bezpieczeństwa. „Podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lub zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny. Ponadto w takiej sytuacji nie obowiązuje limit 150 osób. Nie oznacza to jednak, że w każdej parafii istnieje obowiązek organizacji procesji po ulicach parafii lub miasta. „Przypomnieliśmy te przepisy księżom proboszczom, którzy będą organizowali procesję Bożego Ciała. Same szczegóły dotyczące organizowania procesji w konkretnych parafiach pozostawiamy księżom proboszczom – mówi ksiądz rzecznik.
Wbrew podawanym wcześniej informacjom odbędzie się także największa procesja a rchidiecezji, czyli ta wychodząca z parafii archikatedralnej. Będzie jednak skrócona. Dwa ołtarze będą umieszczone na placu katedralnym, trzeci przy kościele rektoralnym pw. św. Piotra Apostoła, a czwarty ołtarz zostanie umieszczony przy kościele rektoralnym pw. Świętego Ducha.

Diecezja łomżyńska

„Mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii a także nowe decyzje władz państwowych, zezwalające aby w zgromadzeniach poza budynkami mogło uczestniczyć maksymalnie do 150 osób, zmuszeni jesteśmy zrezygnować w tym roku z tradycyjnej procesji Bożego Ciała ulicami parafii. W związku z tym zarządzam aby procesje Bożego Ciała na terenie Diecezji Łomżyńskiej zorganizować tylko na terenie przykościelnym. Tradycyjną procesję ulicami parafii należy zastąpić procesją wokół kościoła parafialnego do przygotowanych ołtarzy.

Mając na względzie zalecenia sanitarne władz państwowych (szczególnie zachowanie dystansu społecznego i obowiązku zakrywania ust i nosa), proszę zachęcić parafian do uczestnictwa w tej formie Bożego Ciała poprzez modlitwę w świątyni, ale również obecność na terenie przykościelnym.

Zachęcam aby w tym dniu – po głównej Mszy św. – stworzyć wiernym możliwość popołudniowej  adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyni, połączonej z możliwością spowiedzi.”

Diecezja łowicka

„Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa państwowego dotyczące zniesienia limitów osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych (Por. § 15 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku), Wydział Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Łowickiej w Łowiczu zachęca Księży Proboszczów do organizowania tradycyjnych procesji eucharystycznych w Uroczystość Bożego Ciała w dniu 11 czerwca

Przypominamy o konieczności zachowania środków ostrożności, które określa w/w Rozporządzenie. Mianowicie, zachowanie bezpiecznej, minimum 2-metrowej odległości między osobami uczestniczącymi w procesji lub zasłonięcie nosa i ust.

Niech wspólne publiczne oddanie czci Chrystusowi Panu, obecnemu w Najświętszym Sakramencie, umocni naszą wiarę i uzdolni nas do dawania świadectwa o przynależności do Kościoła.”

/ Archidiecezja łódzka

„Procesje Bożego Ciała mogą być organizowane w tradycyjnej formie, przy jednoczesnym zachowaniu zaleceń sanitarnych to znaczy: maksymalnie 150 uczestników i dwumetrowe odległości między nimi”

/Diecezja opolska

„Zezwalam na organizowanie procesji, w tym procesji w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w grupach nie przekraczających 150 osób.”

Diecezja pelplińska

Nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii ani nie stawia czterech ołtarzy. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po każdej Mszy Świętej odbywa się procesja eucharystyczna wokół kościoła lub – w razie niemożliwości – wewnątrz świątyni.

Archidiecezja poznańska

„Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła. Z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią zaleca się, by odbyło się kilka procesji.”

/Archidiecezja przemyska

„W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zacho­waniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Uczestnicy procesji mają obowiązek zasłonienia ust i nosa, chyba, że zachowają 2-metrowy dystans od innych.

W innym przypadku należy zastosować jedną z propozycji celebracji Bożego Ciała:

 1. procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła,
 2. w przypadku większych świątyń – procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy bocznych kościoła z tekstami liturgicznymi przewidzianymi na tradycyjną procesję.
 3. dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu (należy podać godziny) dla indywidualnej modlitwy wiernych i z końcowym błogosławieństwem udzielanym na progu świątyni. Należy uwrażli­wić wiernych na momenty ciszy i modlitwę w milczeniu.
 4. nabożeństwo Eucharystyczne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej. Na zakończenie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.”

/  Diecezja radomska

Bp Henryk Tomasik, mając na uwadze obowiązujące od 27 maja regulacje prawne, rekomenduje dwie możliwości przeprowadzenia procesji eucharystycznej w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Księża Proboszczowie mogą wybrać jedną z następujących form przygotowania procesji Bożego Ciała:

 • tradycyjna procesja ulicami miejscowości (do 150 osób, uzgodniona z odpowiednimi władzami);
 • procesja wokół kościoła (przygotowana według możliwości parafii).

Tam, gdzie nie ma możliwości przygotowania tradycyjnej procesji lub procesji wokół kościoła, należy zorganizować dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu z tekstami o tematyce Eucharystycznej.

Diecezja sandomierska

Procesje eucharystyczne w uroczystość Bożego Ciała odbędą się tylko na terenie przykościelnym wokół świątyń w diecezji sandomierskiej. Będzie zachowana tradycja modlitwy przy czterech ołtarzach, przy których śpiewane będą suplikacje.

Jako podkreślono w opublikowanym na stronie diecezjalnej komunikacie, organizacja i przebieg procesji eucharystycznych ma odbywać się z zachowaniem przepisów i wytycznych służb sanitarnych.W związku z tym, że w diecezji sandomierskiej trwa IV Kongres Eucharystyczny, ordynariusz bp Krzysztof Nitkiewicz, zwrócił się z prośbą do księży, aby w uroczystość Bożego Ciała po każdej Mszy św. odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji i adoracja eucharystyczna zakończona błogosławieństwem.

Diecezja siedlecka

„Przywrócona możliwość organizowania zgromadzeń publicznych (do 150 osób) pozwala na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym proszę Księży Proboszczów, aby kierując się roztropnością zorganizowali na terenie przykościelnym procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.”

Diecezja świdnicka

„Informuję, że możliwa jest w tegoroczną uroczystość Bożego Ciała organizacja tradycyjnych procesji eucharystycznych do czterech ołtarzy. Proszę jednak duszpasterzy planujących uliczną procesję na terenie swojej parafii, by poinformowali jej uczestników o konieczności zachowania dystansu minimum 2 metrów między uczestnikami lub o potrzebie obowiązkowego zasłonięcia przez nich ust i nosa.

Niech uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa będzie dla całej wspólnoty diecezjalnej okazją do dziękczynienia Bogu za dar Jego obecności we wszystkich wymiarach naszej codzienności. Idąc za Chrystusem w obecnym Najświętszym Sakramencie, który nawiedza nasze ulice i place, polecajmy sprawy Kościoła, naszej Ojczyzny i nas samych.”

Diecezja warszawsko-praska

„Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, zalecam, aby Księża Proboszczowie zorganizowali procesję Bożego Ciała do czterech ołtarzy na terenie przykościelnym. Nie powinny one odbywać się między parafiami.

Przygotowanie uroczystości i przebieg liturgii wymagają zachowania wszystkich zaleceń sanitarnych (dystans społeczny oraz zasłanianie twarzy). Usilnie zachęcam, aby w tym dniu umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu w formie prywatnej”.

/ Archidiecezja warszawska

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w tym roku nie odbędzie się centralna procesja Bożego Ciała w Warszawie. “Zachęcamy wiernych do udziału w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w kościołach parafialnych” – mówi ks. prałat Tadeusz Sowa, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa warszawskiej kurii. Uczestnicy zobowiązani są do zasłonięcia nosa i ust oraz zachowania dystansu.

W czwartek 11 czerwca o godz. 10.00 w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie zostanie odprawiona Msza Święta koncelebrowana przez kard. Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskiego, bp. gen. bryg. Józefa Guzdka biskupa polowego Wojska Polskiego i biskupów pomocniczych Archidiecezji Warszawskiej.

Po tej Mszy Świętej z Archikatedry wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem i przejdzie ulicami Starego Miasta do katedry polowej Wojska Polskiego.

Diecezja włocławska

Uwzględniając ogłoszony przez władze państwowe w dniu 27 maja br. kolejny etap znoszenia ograniczeń dotyczących kultu religijnego i decyzje, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza świątynią może uczestniczyć do 150 osób, decyzją biskupa włocławskiego Wiesława Meringa tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w diecezji włocławskiej będzie miała następujący przebieg:

 • na zakończenie Mszy świętej należy wystawić Najświętszy Sakrament i odprawić krótkie nabożeństwo adoracyjne, po którym wyruszy procesja eucharystyczna;
 •  procesja może odbyć się po terenie przykościelnym (wokół świątyni parafialnej lub na placu przy kościele);
 •  jeżeli są ku temu odpowiednie warunki, można przygotować symbolicznie tradycyjne ołtarze, przy których odczytywane będą fragmenty Ewangelii;
 • na zakończenie procesji eucharystycznej kapłan udzieli wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w drzwiach kościoła lub przy głównym ołtarzu świątyni;
 • w oktawie Bożego Ciała będą mogły odbywać się procesje wokół świątyni;nie będzie organizowanych procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami miast i wsi.

Archidiecezja wrocławska

Wierni archidiecezji wrocławskiej będą przeżywali Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej bez budowania ołtarzy, ale z procesją eucharystyczną wokół kościoła

Metropolita wrocławski zwrócił uwagę, że Msze św. tego dnia mają odbywać się zgodnie ze zwyczajem parafialnym oraz obowiązującymi przepisami prawa państwowego i kanonicznego. – Zostały wprawdzie zniesione limity wiernych, którzy mogą uczestniczyć w Eucharystii, jednak wciąż obowiązują obostrzenia dotyczące m.in. zachowania dystansu społecznego czy zakrywania ust i nosa – tłumaczy ks. Rafał Kowalski, rzecznik metropolity, dodając, że duchowni będą przypominali wiernym o konieczności respektowania tych uregulowań. Po głównej Mszy św., zgodnie z zaleceniem arcybiskupa ma zostać zorganizowana uroczysta procesja eucharystyczna, która przejdzie wokół świątyni. – Normy dotyczące zgromadzeń poza obiektem kultu pozwalają na to, by w procesji szło nie więcej niż 150 osób, przy czym powinni oni zachowywać stosowny dystans – tłumaczy ks. Kowalski.

Diecezja zielonogórsko-gorzowska

„Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obwarowana jest ograniczeniami wciąż trwającego stanu epidemii. Ze względu na limit zgromadzeń 150 osób, obchody koncentrować się będą zasadniczo wokół kościołów parafialnych lub filialnych. W związku z tym w parafiach należy:

 • zorganizować procesję eucharystyczną wokół kościoła (bez stacji) po każdej lub po wyznaczonej Mszy św. z udziałem jedynie uczestników liturgii. Tam, gdzie procesja wokół kościoła jest niemożliwa, należy wyjść przed kościół z Najświętszym Sakramentem i udzielić błogosławieństwa eucharystycznego,
 • zachęcić wiernych do udekorowania domów i mieszkań emblematami eucharystycznymi, flagami itp.

Wykorzystać można także następujące propozycje:

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w wyznaczonych godzinach.
 • W dni oktawy można urządzać procesje wokół kościoła po Mszy św. oraz adoracje Najświętszego Sakramentu.”


oprac. Anna Druś, Otylia Sałek, KAI/Stacja7

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite