Episkopat zajmuje stanowisko wobec ruchu LGBT+

– Obowiązek szacunku dla osób związanych z ruchem LGBT+ nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów – podkreślają biskupi w dokumencie opublikowanym dziś na stronie Biura Prasowego KEP. Stanowisko to zostało przyjęte dziś na Zebraniu KEP na Jasnej Górze.

Polub nas na Facebooku!

Dokument przyjęty przez KEP liczy 27 stron i składa się z 4 rozdziałów: Płciowość mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji człowieka; Ruchy LGBT+ w społeczeństwie demokratycznym; Osoby LGBT+ w Kościele katolickim; Kościół wobec stanowiska LGBT+ w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży.

Biskupi zaznaczają w dokumencie, że Kościół jest otwarty na dialog z każdym “człowiekiem dobrej woli”, szukającym prawdy. Jako wzór takiej postawy podają papieża Franciszka, który “spotyka się z osobami identyfikujących się z LGBT+, wyciąga do nich życzliwie rękę, wyraża zrozumienie dla skłonności, ale jednocześnie nie unika jasnego przedstawienia nauki Kościoła na temat ideologii gender oraz praktyk przeciwnych naturze i godności człowieka”. Jak wskazuje episkopat, naukę tę można znaleźć w oficjalnych dokumentach i w Katechizmie Kościoła Katolickiego”.

Dokument przypomina również, że Kościół nie odmawia osobom transseksualnym prawa do przynależności do Kościoła, chrztu świętego, jak i pozostałych sakramentów świętych, jeżeli osoby te “spełniają fundamentalne warunki ważnego i godziwego ich przyjęcia”.

Stojąc na straży świętości sakramentów, Kościół nie może jednak zgodzić się na ich niezgodne z prawdą celebrowanie tam, gdzie ich ważne czy też godziwe sprawowanie lub przyjmowanie pozostaje w związku z płcią człowieka lub jest od niej zależne. Dotyczy to zwłaszcza sakramentu chrztu świętego, święceń i małżeństwa. Dla ważnego ich sprawowania decydujące znaczenie ma płeć genetyczna, a nie subiektywne samookreślenie się płciowe danej osoby.

Konferencja Episkopatu Polski zaznacza też, że postawa lekceważenia biologicznych i psychicznych elementów ludzkiej seksualności oraz próby określania tzw. “płci neutralnej” zwanej niekiedy “trzecią płcią” musi budzić sprzeciw i podkreśla, że “postulat szacunku dla każdej osoby, w tym osób identyfikujących się z LGBT+, jest w pełni słuszny”, ale “demokratyczne państwo prawa powinno zadbać o to, aby nie było naruszane żadne z podstawowych praw tych osób, o ile nie stoi ono w sprzeczności z ludzką naturą i dobrem wspólnym (jak monopłciowy związek czy adopcja dzieci przez takie związki). Biskupi wskazują też, że nie do zaakceptowania są “jakiekolwiek akty przemocy fizycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich zachowań i agresji wobec osób LGBT+”.

Jak czytamy w dokumencie, zdaniem biskupów adekwatnie do powyższych praw osób związanych z LGBT+ należy “podkreślić słuszne oczekiwania całego społeczeństwa, aby były szanowane także prawa innych członków społeczności, w tym zwłaszcza ich uczuć religijnych, uznawanych przez nie zasad moralnych oraz zasad porządku publicznego”.

Biskupi podkreślają również, że osoby ze środowiska LGBT+ przyznają priorytetowe znaczenie skłonnościom seksualnym negującym komplementarność płciową mężczyzny i kobiety, przez co podważają ich rodzicielskie powołanie.

Za cel swoich dążeń wyznaczają sobie także prawne zrównanie związków homoseksualnych z małżeństwami heteroseksualnymi. W efekcie w całym tym procesie ludzka płciowość zostaje coraz bardziej pozbawiona swego osobowego znaczenia i wartości, jako szczególny dar, święty dar, udzielony kobiecie i mężczyźnie przez samego Stwórcę.

W dokumencie przypomniano, że Kościół nie może zgodzić się na rozszerzenie rozumienia małżeństwa i rodziny, zrównanie praw i przywilejów małżeństw heteroseksualnych i homoseksualnych, uznanie związków partnerskich tworzonych przez pary tej samej płci wraz regulacją sytuacji majątkowej, alimentów i dziedziczenia, a także umożliwienie związkom monopłciowym adopcji dzieci oraz przyznanie osobom od 16. roku życia prawa do określenia swojej płci.

Jak piszą biskupi, ruchy LGBT+, chcąc wymusić powolną transformację obyczajowo-kulturową, proponują metodę małych kroków, która ma oswoić społeczeństwo “z zachowaniami uchodzącymi do niedawna za nieakceptowalne i naganne moralnie”.  Jednym z elementów tej metody jest wychowanie seksualne dzieci, prowadzone już w wieku przedszkolnym.

Chociaż niektóre postulaty osób związanych z LGBT+ dotyczące wychowania dzieci mają na uwadze fundamentalne wartości także dla międzyosobowej komunii w heteroseksualnym związku małżeńskim, jak miłość, wzajemny szacunek, poczucie współodpowiedzialności, to jednak większość proponowanych środków, metod i celów daleko przekracza ramy wychowania mającego na uwadze integralne dobro dzieci i młodzieży. Z odpowiedzialnym wychowaniem nie da się pogodzić udostępniania dzieciom materiałów obnażających ludzką intymność i uczących je przyjemnościowego „manipulowania” swoją płciowością oraz wprowadzania ich we wczesne doświadczenia seksualne.

W dokumencie zauważono także, że niektóre “środki społecznego przekazu wspomagają te projekty, propagując ideologię gender, promując rzekomą atrakcyjność rozwodów, zdrad, rozwiązłości seksualnej, ośmieszając wierność, dziewictwo, czystość i religijność”.

Autorzy stanowiska proponują także, by „wobec wyzwań tworzonych przez ideologię gender i ruchy LGBT+, a zwłaszcza mając na uwadze trudności, cierpienia i duchowe rozdarcia przeżywane przez te osoby” tworzyć poradnie, w których osoby pragnące odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową uzyskają potrzebną pomoc.

 

os, BP KEP/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Matka Boża Dobrej Drogi patronką nowego sanktuarium w Gliwicach

Biskup Jan Kopiec ustanowił 26 sierpnia kościół parafialny Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi. To czwarte sanktuarium w diecezji gliwickiej.

Polub nas na Facebooku!

Uroczystość ogłoszenia sanktuarium była zwieńczeniem jubileuszu 25. rocznicy istnienia parafii. Przybyło na nią wielu wiernych z parafii oraz diecezji, a także księża diecezjalni i ojcowie jezuici, którzy posługują w tej parafii. Obecny był min. nowy prowincjał Prowincji Polski Południowej o. Jarosław Paszyński SJ.

Słowa powitania wygłosił o. Robert Więcek SJ, który kończy swoją posługę jako proboszcz tamtejszej parafii. Na początku poświęcony został nowy ołtarz, w którym znajduje się obraz Matki Boskiej Kochawińskiej. Ołtarz został ofiarowany jako wotum parafian za 25 lat istnienia parafii. Po akcie pokuty kanclerz Kurii Gliwickiej ks. Sebastian Wiśniewski odczytał dekret biskupa gliwickiego Jana Kopca o ustanowieniu nowego sanktuarium.

W homilii bp Kopiec nawiązał min. do historii cudownego obrazu Matki Bożej. Ponad 400 lat temu znajdował się on w Kochawinie na Kresach Wschodnich, a później ojcowie jezuici przywieźli go do Polski, i w 1974 r. trafił do Gliwic. Wizerunek przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem. Znajdujący się w dolnej części “O Mater Dei Electa/Esto Nobis Via Recta” tłumaczy się jako “O Matko przez Boga wybrana, bądź nam drogą prostą”.

– Sanktuarium jest miejscem wyjątkowej tajemnicy. Tajemnicy bliskości Boga, który w sposób szczególny chce nas pociągnąć do Siebie, do tego, co dla nas przygotował – powiedział w homilii bp Jan Kopiec. Wskazał także, że dzieje Kościoła w Polsce związane są z wieloma sanktuariami, które bardzo często poświęcone są właśnie Matce Bożej. – To wielkie bogactwo, w które wchodzi także to sanktuarium, dzisiaj kanonicznie przez Kościół święty powołane. Z zaproszeniem, by tętniło prawdziwą wiarą i silnym oddziaływaniem na nasze świadczenie o Jezusie Chrystusie – dodał kaznodzieja.

Ustanowienie sanktuarium wpisuje się w szereg wydarzeń, które przygotowano z racji 25 lat istnienia parafii. Były to min. rekolekcje, wykłady i spotkania, różne inicjatywy modlitewne i koncerty.

Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi jest czwartym sanktuarium w Gliwicach. Wszystkie sanktuaria w tym mieście są dedykowane Matce Bożej.

 

os, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap