Nasze projekty

Droga Krzyżowa z Pawłem VI

Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowane przez Pawła VI na Via Crucis w Koloseum w 1976 roku.

Reklama

Witaj, Krzyżu Święty,
Któryś dał Odkupiciela:
Uwielbienie i chwałę Twą głoszą
Każdy język i każde serce.

Jesteś wspaniałym sztandarem,
Jesteś zbawieniem dla wiernych;
Skropiony niewinną krwią Chrystusa
Który przyjął mękę okrutną.

Urodziłeś się w ramionach miłości
Z Dziewicy Matki, o Jezu.
Umarłeś w pełnych żałości
Ramionach danego Ci krzyża.

Reklama

O uśmiercony Boży Baranku
Ołtarzu krzyża i miłosierdzia!
Ty, który gładzisz grzechy świata,
By uratować człowieka zlęknionego.

Gdy dzień sądu nadejdzie
Wśród chmur, co pokryją niebo:
Zasmucą się ludzie ujrzywszy
Prawdziwe trofeum chwały.

Reklama

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Przychodzimy razem, aby upamiętnić i przeżyć najboleśniejsze momenty z życia Jezusa. On umiera i oddaje się w ofierze Ojcu, aby uwolnić ludzkość od grzechu i śmierci. Uniżmy się z sercem skrusoznym przed nim, który postanowił stać sie ofiarą dla wszystkich, którzy mają być złaczeni i uświeceni przez łaskę jego ofiary. Trzy głosy niech pomogą nam zjednoczyć się myślami z Jezusem w Jego męce: głos Pisma, głos Ojców Kościoła, głos Liturgii.

Reklama

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. (Flp 2,5-8)

„Jeśli jesteś Szymonem z Cyreny, weź krzyż i nieś go za Nim. Jeśli jesteś jak ten łotr razem z Nim przybity do Krzyża, miej jego rozeznanie i w Ukrzyżowanym uznaj Boga- On z powodu ciebie i twojego grzechu został zaliczony do przestępców; ty ze względu na Niego przyjmij Jego sprawiedliwość. Uczcij Tego, który dla ciebie zawisł na krzyżu, i razem z Nim do krzyża przybity, wyciągnij z tego korzyść dla siebie: śmiercią zdobądź zbawienie, z Jezusem wejdź do raju i przypatrz się temu, coś utracił.

Wpatruj się w jego piękno, a urągającemu łotrowi daj umrzeć na zewnątrz razem z jego urąganiem. Jak Józef z Arymatei zażądaj wydania ciała od tego, który ukrzyżował, i niech stanie się ono twoją własnością, ono, które przyniosło oczyszczenie świata. Jak Nikodem, w godzinach nocnych szukający Boga, przynieś do grobu wonności i nimi namaść Jego Ciało. A jeśli jesteś Marią, czy ową drugą Marią albo Salome lub Joanną, przyjdź płakać u grobu przed brzaskiem jutrzenki. Uczyń tak, aby dane ci było ujrzeć przed innymi odwalony kamień, a może też i aniołów, a nawet samego Jezusa.” (Grzegorz z Nazjanzu)

Spraw Ojcze, abyśmy czcząc wiernie tajemnice męki Twojego Syna, zasmakowali słodyczy Twojego przebaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!


1

STACJA 1

Pan Jezus skazany na śmierć

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? (Iz 53, 7-8)

Na szerokim świecie wielu zostało ukrzyżowanych, lecz przed żadnym z nich nie drżą demony; gdy jednak Chrystus został za nas ukrzyżowany, drżą szatani już na sam widok znaku krzyża. Tamci z powodu swych grzechów musieli umrzeć. Ten umarł za grzechy drugich. „Nie popełnił On grzechu i nie znalazła się zdrada w Jego ustach. (św. Cyryl Jerozolimski, Trzynasta katecheza przedchrzcielna, 3.)

Boże, nasz Ojcze, wylej na nas obficie łaski Twojego zbawienia, a przez udział w męce Chrystusa daj nam udział w chwale Jego zmartwychwstania, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

2

STACJA 2

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! (Łk 9, 23)

Chlubą dla Kościoła powszechnego jest cała działalność Chrystusa, ale chlubą nad chlubami jest krzyż. Jest on wielką obroną. Nie muszą za niego płacić ubodzy, trudzić się słabi. Od Boga jest dany jako łaska. (św. Cyryl Jerozolimski, Trzynasta katecheza przedchrzcielna 1;36)

Boże, daj nam ducha miłości i pokoju, aby ofiara życia dana przez Chrystusa dla zbawienia świata, była upamiętniona w braterskiej miłości Twoich dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

3

STACJA 3

Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. (Iz 53, 4)

Ważnym momentem zamkniętym w tajemnicy wiary jest spojrzenie na mękę człowieka, który zgodził się cierpieć za nas. Spojrzenie na krzyż daje życie umarłym… (Św. Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza, PG, 44, 413).

Nasze ciało jest słabe, Panie, pełni ran wołamy do Ciebie. My, którzy przychodzimy po uleczenie naszych serc, prosimy – przyjdź i uzdrów nas. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

4

STACJA 4

Jezus spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Maryja rzekła: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» (…)Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». (Łk 1, 38; Łk 2, 34-35)

Bracia, czemu nie przychodzi do was więcej współczucia dla Marii niż dla Męki jej Syna? On, Jezus, umarł śmiercią ciała, dlatego, że ona pierwej umarła swoim sercem. W Jezusie dokonało się dzieło miłości, którego nikt nie może przekroczyć; Maryja jest owocem miłości, które po tym pierwszym, niczemu się nie równa (Św. Bernard, Kazanie na niedzielę między oktawie Wniebowzięcia, 14-15).

Panie, wspominając Najświętszą Maryję Pannę, daną nam jako słodką Matkę pod krzyżem Jezusa, Twojego Syna, pomóż nam, aby dla Kościoła Świętego w nas dopełniła się męka Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

5

STACJA 5

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. (Mk 15, 21). Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. (Kol 1, 24)

Poprzez swój krzyż, w swojej męce, Chrystus wzywa was, którzy jesteśmy Jego członkami (s. Ignacy Antiocheński, List do Trallesi, 11,2).

Obdarz nas, Boże, Twoim błogosławieństwem; w tajemnicach odkupieńczej miłości, otwórz nasze serca na zbawcze zwycięstwie Chrystusa, naszego Pana i Boga naszego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

6

STACJA 6

Weronika ociera twarz Jezusowi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego (Iz 53, 3-4)

Chrystus nie ograniczył się do śmierci i do krzyża, ale zechciał być ubogim, pielgrzymem, bezdomnym, nagim, chorym, w celu zwrócenia na siebie uwagi przynajmniej w tej sprawie. „Jeśli na nic się zda to, co cierpiałem za was, mówi, zlitujcie się przynajmniej nad moją nędzą…” (Jan Chryzostom, Omel. 15, Rz 6 w.).

Boże, najbardziej godne podziwu jest to, jak uzdrawiasz człowieka; udaremnij próżne działania kusiciela i zerwij łańcuchy grzechu śmiertelnego, by zniszczyć zazdrość, która nas zatraca i daj miłość, która nas ocala. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

7

STACJA 7

Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53,5)

Zostańmy zatem naśladowcami Jego wytrwałości i jeśli cierpimy w powodu Jego imienia, uwielbiajmy Go. Jest to bowiem dany nam przez Niego przykład i my temu zaufaliśmy. (List św. Polikarpa do Filipian 8,2)

O Miłosierny, Ty nie odrzuciłeś nas, kiedy wzywaliśmy Cię w bólu, ale przyszedłeś zbawić swój lud w godzinie odkupienia; jako król uwalniasz więźniów, jako lekarz uzdrawiasz chorych, jako Pasterz szukasz tych, którzy zbłądzili; dla zrozpaczonych jesteś drogą zbawienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

STACJA 8

Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. (Za 12, 10)

Dawne swoje grzechy codziennie ze łzami na modlitwie wyznawać Bogu. A na przyszłość poprawić się z tych grzechów. (św. Benedykt, Reguła, zasada 4)

Panie, nie zamykaj drzwi, nawet jeśli jestem późno. Nie zamykaj drzwi: przychodzę i pukam. Ty otworzysz temu, kto przychodzi we łzach, łaskawy Panie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

STACJA 9

Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Ciężkie brzemię mych grzechów ręką Jego związanych przygniata mi szyję, mocą moją chwieje: Słyszano, że wzdycham, lecz nikt nie pociesza (Lm 1, 14.21)

Radujmy się w chwale Pana, bo walczył i zdobył zwycięstwo, mówiąc: „Odwagi, Ja zwyciężyłem świat…” Niezwyciężony walczy dla nas i zwycięża w nas. Książęta ciemności zostaną wypędzeni, bo jeśli nie byliby wyrzuceni ze świata, nie mogliby być wyrzuceni z ludzkiego serca: to wiara, że zostaną wypędzeni, aby zrobić miejsce dla Chrystusa, którego obecność niszczy grzech… (św. Paulin z Noli, Ep., 38, 3-4.6).

Boże miłosierdzia, Ty obdarzyłeś wszystkich wiernych zbawieniem, które dokonało się przez odkupieńczą mękę i w swojej nieskończonej miłości, zdjąłeś z nas pradawne potępienie, które tkwiło w nas z powodu ludzkiej słabości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

STACJA 10

Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową…
Policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem;
moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. (Ps 22, 7-8, 18-19)

Nie tylko nie musimy się wstydzić śmierci Pańskiej, ale trzeba nam w zaufaniu wywyższyć ją. Daliśmy Panu śmierć, która znalazła się w nas, a On wiernie obiecał nam dać w sobie życie, którego nie moglibyśmy uzyskać sami z siebie. Jeśli ten, który jest bez grzechu umiłował nas aż do śmierci choć sami zasłużyliśmy na śmierć z powodu naszych grzechów, kto inny mógłby nas usprawiedliwić? Uznajemy bez lęku i głosimy, że Chrystus został ukrzyżowany za nas (Augustyn, traktat o Męce Pańskiej)

Boże, któryś odkupił człowieka drogocenną krwią swojego Jednorodzonego Syna, spraw, aby ci, którzy czczą krzyż, dostąpili wyzwolenia od grzechu i życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

STACJA 11

Jezus do krzyża przybity

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej: rany i sińce i opuchnięte pręgi,
nie opatrzone ani przewiązane, ni złagodzone oliwą. (Iz 1,6)

Dziś krzyż otwiera niebo. Było zamknięte od wielu lat, a teraz Bóg daje nam naszą dawną ojczyznę, doprowadza nas z powrotem do swojego miasta, otwiera swój dom dla całej ludzkości. Dzisiaj Chrystus mówi: będziesz ze mną w raju. Co mówisz, Panie? Jesteś ukrzyżowany, przybity gwoździami i obiecujesz raj? Tak, ponieważ widzimy jaka jest twoja siła na krzyżu (św. Jan Chryzostom).

Przyjmij, Boże wieczny, naszą ofiarę i udziel nam znowu życia w prawdzie przez tajemnicę męki, którą ze czcią wspominamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

STACJA 12

Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni , tak potrzeba , by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3, 14-16)

Dla nas wierzących w Chrystusa jest piękne, wszędzie, aby pokazać się. To jest piękne, jak Boga, Słowa z Bogiem; piękne w łonie Dziewicy, gdzie nie tracąc swojej boskości, przyjął ludzką naturę. Piękne dziecko Słowo, nawet wtedy, gdy niemowlę; miło, gdy to działa cuda, a gdy ofiarować się plagi; miło, gdy zeznaje i wznawia Kiedy dusza; piękne na drzewie, piękne w grobie, piękne w niebie (St. Augustine, Enarrationes w Psalmos, w Ps 44: 3)..

Ojcze, Ty dałeś nam życie wieczne przez Paschę Jednorodzonego Syna, który przyszedł i został za nas skazany, oddaj Mu nasze serca i nasze życie, On jest łagodny dla nas, a kiedy przyjdziesz, aby sądzić, niech włączy nas do swojej chwały zmartwychwstały Zbawiciel, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

STACJA 13

Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (J 19, 3-34)

Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha (1 Kor 5,7). Na krzyżu przybity jest ciało, które mnie karmi; krew tryskająca z krzyża to napój życia, w którym mam obmyć moje serce (St. Paulin z Noli, Ep., 23, 42, 32, 7).

Boże, któryś opuściłeś Twego Syna w śmierci na krzyżu, ponieważ każdy z nas, wezwany jest by umrzeć z Nim i z Nim odrodzić się do życia wiecznego, daj naszym braciom w wierze, którzy opuścili ten świat, aby weszli do radości niekończącego się światła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

STACJA 14

Jezus złożony do grobu

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. (J 12, 23-24)

Męka Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa jest dla nas zadatkiem zadatkiem chwały. Co można porównać z łaską Bożą w sercach wierzących, wedle której Syn współwieczny Ojcu przyszedł na świat jako człowiek pośród ludzi, a mimo to postanowił zginąć z rąk tych, których obaj stworzyli? Wielkie są obietnice Pana (św. Augustyn, traktat o Męce Pańskiej)

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

Boże, nasz Ojcze, daj nam, którzy braliśmy udział w tym nabożeństwie, chodzić pilnie drogą miłości, którą do śmierci, przeszedł przed nami Pan Jezus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę