Najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym 2016/2017

Powrót drożdżówek i kawy, sześciolatki w przedszkolach i szóstoklasiści bez sprawdzianu. Zobaczcie jakie jeszcze zmiany przyniesie nowy rok szkolny!

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Drożdżówki znów legalne

Od 1 września zgodnie z tzw. rozporządzeniem sklepikowym Ministerstwa Zdrowia do szkół wracają drożdżówki. Dotychczasowe obowiązujące przepisy zostały uproszczone i złagodzone. W rezultacie do szkół ma powrócić m.in. pieczywo półcukiernicze oraz cukiernicze, w tym także drożdżówki, które będą musiały spełniać określone kryteria zawartości cukru, tłuszczu i soli. W sklepikach będzie można także kupić kanapki przygotowane z różnego rodzaju pieczywa oraz kawę.

 

Sześciolatki mogą iść do szkoły, ale nie muszą

Od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Natomiast dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci od 7. roku życia. Natomiast dziecko sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zatem do klasy pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek. Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

 

Szóstoklasiści nie napiszą już sprawdzianu

Uczniowie klas VI nie będą musieli zdawać ogólnopolskiego egzaminu kończącego ich edukację na poziomie podstawowym. Sprawdzian dla szóstoklasistów zorganizowany w kwietniu 2016 r. był ostatnim. Zamiast sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z których mogą one dobrowolnie korzystać. Pozwoli to szkołom dokonać wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum).

 

Darmowe podręczniki, jednak nie dla wszystkich

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum mają zapewnione bezpłatnie podręczniki (zakupione z dotacji w latach poprzednich), a uczniowie  klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum mają zapewnione podręczniki zakupione z tegorocznej dotacji. Uczniowie klas I-V szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum mają zapewnione materiały ćwiczeniowe zakupione z tegorocznej dotacji. Ponadto uczniowie klasy I, II i III szkoły podstawowej otrzymają podręcznik zapewniony przez MEN.

Rodzice uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w klasie VI szkoły podstawowej oraz klasie III gimnazjum kupują podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe we własnym zakresie zgodnie z listą podaną do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły (np. na stronie internetowej szkoły).

Szkoły i uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych e-podręczników dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl. Oferta bezpłatnych podręczników obejmuje e-podręczniki do wielu przedmiotów oraz dodatkowe materiały dydaktyczne z których nauczyciele i uczniowie mogą korzystać za pośrednictwem różnych urządzeń, w każdym miejscu i w każdym czasie.

 

Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego

Dotychczas maturzysta nie miał możliwości odwołania się od ponownego sprawdzenia matury. Druga ocena komisji była ostateczna. Od roku 2017 osoby przystępujące do egzaminu maturalnego będą miały możliwość odwołania od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie pisemnych wyników egzaminów maturalnych. Powstanie niezależne Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, które składać się będzie z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów zajmujących się daną dziedziną nauki. Uczeń weryfikujący uzyskaną sumę punktów będzie miał gwarancję, że weryfikacji dokona osoba inna niż ta, która sprawdzała i oceniała jego pracę. Dajemy także możliwość sfotografowania pracy egzaminacyjnej podczas wglądu w nią.

 

Wakacje zaczną się wcześniej

W wyniku nowelizacji rozporządzenia, zajęcia w szkołach będą kończyć się w najbliższy piątek po 20 czerwca, co oznacza, że najwcześniej może to nastąpić 21 czerwca, a najpóźniej – 27 czerwca. Zatem czas realizacji zajęć w roku szkolnym zostanie skrócony o kilka dni. Skrócenie czasu przeznaczonego na realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie, a w konsekwencji również zakończenie postępowania rekrutacyjnego do szkół.

 

Programowanie i tablice multimedialne w szkołach

1 września 2016 roku zostanie uruchomiony pilotażowy program nauki programowania w szkołach. Zmiany spowodują, że elementem powszechnego kształcenia informatycznego stanie się umiejętność programowania – jedna z podstawowych kompetencji XXI wieku. Programowanie kształci takie umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów; dobra organizacja pracy podczas rozwiązywania problemów oraz budowa kompetencji potrzebnych do współpracy, niezbędnych dzisiaj w niemal każdym zawodzie. Rezultatem finalnym pilotażu będzie wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej.

Trwają także prace nad założeniami Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, który pozwoli w ciągu trzech lat wyposażyć szkoły w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych.

 

Nowe zawody

Od 1 września uczniowie będą mieli możliwość kształcenia się w czterech nowych zawodach: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik automatyk, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej oraz szkutnik. Dodatkowo MEN utrzymuje możliwość dalszego kształcenia w zawodach opiekunka dziecięca i asystentka stomatologiczna.

 

Do szkoły tylko z dyplomem magistra

W nowym roku szkolnym zwiększone będą  wymogi kwalifikacyjne stawiane nauczycielom gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych (uczących przedmiotów ogólnokształcących), i innych placówek którzy  będą musieli legitymować się dyplomem magistra. Zmiany nie obejmą nauczycieli, którzy nabyli kwalifikacje zgodnie z uprzednim stanem prawnym.

 

Ostatni rok gimnazjów

Zmiany w strukturze oświaty, której założenia Minister Edukacji Narodowej przedstawiła podczas konferencji podsumowującej Ogólnopolską Debatę o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” w Toruniu to: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz dwustopniowa branżowa szkoła, która zastąpi obecną zasadniczą szkołę zawodową.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie VI szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2017/2018 zamiast do I gimnazjum pójdą do VII klasy szkoły podstawowej.

Wszystkie zmiany w zakresie ustroju szkolnego są punktem wyjścia i wynikiem toczących się od lutego br. dyskusji, spotkań i rozmów z osobami zainteresowanymi sprawami edukacji. Zmiany są punktem wyjścia, pokazują kierunek działań i oczekiwania społeczne. Szczegółowe rozwiązania w postaci konkretnych projektów aktów prawnych będą kierowane do konsultacji społecznych i uzgodnień we wrześniu i październiku. Wprowadzenie zmian to wieloletni procesem, który będzie przeprowadzany etapami w sposób najmniej obciążający uczniów, z jednoczesnym zapewnieniem im poczucia bezpieczeństwa. Przy opracowywaniu zmian struktury szkolnictwa zostanie również wzięta pod uwagę obecna infrastruktura szkół.


Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/co-nowego-w-roku-szkolnym-20162017-najwazniejsze-informacje.html

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Prymas na inauguracji roku szkolnego o zdobywaniu mądrości

Do zdobywania prawdziwej mądrości, która jest czymś więcej niż szkolną rywalizacją, sprytem i umiejętnościami dającymi przewagę nad innymi zachęcał dziś dzieci i młodzież abp Wojciech Polak. Prymas Polski odprawił Mszę św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w gnieźnieńskim Gimnazjum „ Rodzice-Dzieciom”.

Polub nas na Facebooku!

Czym jest prawdziwa mądrość? – pytał arcybiskup gnieźnieński i w odpowiedzi odwołał się do czytanego chwilę wcześniej Listu do Koryntian, w którym św. Paweł Apostoł stwierdza paradoksalnie, że: „jeśli ktoś sądzi, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadał mądrość”. Mądrość zatem – tłumaczył prymas – nie jest udziałem ludzi pysznych, nie można jej też mylić ze sprytem, przebiegłością i zadufaniem w sobie.

 

„Mądrym nie jest ten, kto nauczył się, jak w tym świecie dobrze sobie radzić nie oglądając się na innych. Nie jest nim ten, kto szkołę traktuje jako miejsce zdobywania wiedzy i umiejętności, które w przyszłości dadzą mu przewagę nad innymi. Mądrym nie będzie również ten, kto już dziś wygra szkolną rywalizację z innymi. Mądrym jest ten, kto prawdziwie wypłynie na głębię” – podkreślił abp Polak dopowiadając, że prawdziwą mądrość zdobywamy wtedy, gdy potrafimy uwolnić się od „własnej mądrości”, gdy jak apostołowie potrafimy zawierzyć słowom Jezusa i odważnie za nimi pójść drogą własnego powołania.

 

„Tak też zdobywa się życie i wszystko w tym życiu” – stwierdził dalej abp Polak przypominając, że nic nie spada z nieba, że potrzeba naszej pracy, nauki i wysiłku.

 

„Kiedyś skończycie szkołę. Kiedyś i wy, którzy dziś jesteście uczniami tej szkoły, jak po obfitym połowie ryb, wyciągniecie wasze łodzie na ląd, zostawicie to wszystko, co do tej pory było, i pójdziecie za Jezusem drogą waszego życiowego powołania. Do tego bowiem, do takiej mądrości, do takiej życiowej decyzji, ma was przecież ostatecznie przygotować chodzenie do szkoły. Nie tylko przecież czegoś trzeba się nauczyć, ale tak właśnie ukształtować umysł i serce, tak zdobyć mądrość, aby kiedyś dobrze i odpowiedzialnie żyć swoim własnym powołaniem. Taką mądrość zdobywa się jednak bardzo konkretnie, nie w chmurach czy w marzeniach, nie w pustych pragnieniach, ale w tej jasnej, posłusznej, konkretnej, a niekiedy nawet tak nużącej swą monotonią odpowiedzi, jaką każdego dnia, dajemy Jezusowi na Jego wezwanie: wypłyń na głębię” – mówił abp Polak.

 

Wskazał też uczniom konkretne zadania, które wyraził słowami patrona szkoły kard. Stefana Wyszyńskiego: być w prawdzie, być w miłości, służyć i uczyć się służby oraz być w ładzie.

 

„Być w prawdziwe – tłumaczył – to znaczy rzetelnie się uczyć; w miłości – to znaczy myśleć nie tylko o sobie, ale i o drugich; służyć, to znaczy nie wymagać za wiele od innych, ale wymagać wiele od siebie, stawiać sobie wymagania i uczyć się odpowiedzialności; i wreszcie ład – szanować ład i porządek, bo i one nas przecież wychowują. I tego właśnie wam życzę” – dodał na koniec.

 

Wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „ Rodzice-Dzieciom” modlili się ich rodzice i nauczyciele. Obecna była także dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie dr Teresa Kowalczyk, która poinformowała, że decyzją arcybiskupa gnieźnieńskiego placówka może legitymować się nazwą katolicka.


bgk / Gniezno

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap