Papież do młodych: W Maryi macie źródło inspiracji

Skorzystaj ze Światowych Dni Młodzieży w Panamie, aby kontemplować Chrystusa z Maryją – zachęca w specjalnym wideo papież Franciszek. Prosi, by młodzi w styczniu "każdy w swoim własnym języku" odmawiali różaniec w intencji pokoju. Dowiadujemy się o tym wideo promującego papieską intencję modlitewną na styczeń.

Polub nas na Facebooku!

Treść intencji nawiązuje do Światowych Dni Młodzieży, jakie za dwa tygodnie odbędą się w Panamie. – Wy, ludzie młodzi, macie w Maryi przykład radości oraz źródło inspiracji. Skorzystaj ze Światowych Dni Młodzieży w Panamie, aby kontemplować Chrystusa z Maryją – zachęca Ojciec Święty. – Niech każdy w swoim własnym języku odmawia różaniec w intencji pokoju. I poproś o siłę, aby marzyć i pracować na rzecz pokoju. Módlmy się za młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując przykład Maryi, odpowiedzieli na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

KAI/awo

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Franciszek przyjął ambasadorów przy Watykanie

Papież Franciszek przyjął dziś na tradycyjnej noworocznej audiencji wszystkich dyplomatów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. W przemówieniu skierowanym do nich mówił o potrzebie dialogu wspólnoty międzynarodowej.

Polub nas na Facebooku!

Papież tradycyjnie przyjmuje dyplomatów na początku stycznia celem złożenia życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Przy tej okazji przestawia swoją wizję relacji międzynarodowych na całym świecie.

W przemówieniu Franciszek przypomniał umowy zawarte przez Stolicę Apostolską w ciągu minionego roku. Zaznaczył, że jej działania na arenie międzynarodowej wynika z troski o rodzinę ludzką, by służyć dobru każdego człowieka. Z tej troski wypływają podejmowane przez papieża podróże apostolskie, czy działania dyplomatyczne. W tym kontekście Ojciec Święty wyraził nadzieję, że Porozumienie Tymczasowe między Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową w sprawie mianowania biskupów w Chinach, przyczyni się do rozwiązania otwartych kwestii i zapewnienia przestrzeni niezbędnych do skutecznego korzystania z wolności religijnej przez obywateli tego kraju.

Nawiązując do przypadającej w obecnym roku setnej rocznicy utworzenia Ligi Narodów Franciszek podkreślił znaczenie dyplomacji wielostronnej stwarzającej szansę spotkania się państw i szukania wspólnych rozwiązań. W tym kontekście papież zaapelował o dialog między państwami.

Ojciec Święty wskazał na cztery przyczyny pewnego kryzysu zaufania do organizacji międzynarodowych: niezdolność zaoferowania skutecznych rozwiązań pewnych sytuacji dotąd nierozwiązanych; skłonności polityk krajowych do szukania doraźnego konsensusu, a nie cierpliwego dążenia do dobra wspólnego; narzucanie przez grupy interesu swoich wizji wyrażające się w formach kolonizacji ideologicznej oraz wadliwą globalizację, pomijającą poszanowanie dla wymiaru lokalnego.

Odnosząc się do tego ostatniego zjawiska Franciszek przestrzegł przed „globalizacją kulistą”, niwelującą różnice, która może prowadzić do pojawiania się nacjonalizmów i zaapelował o globalizację „wieloaspektową”, sprzyjającą pozytywnemu napięciu między tożsamością każdego narodu i kraju a samą globalizacją.

Następnie papież nawiązał do przemówienia św. Pawła VI do Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazując na cztery aspekty polityki międzynarodowej: prymat sprawiedliwości i prawa, obrona najsłabszych, bycie pomostem między narodami i budowniczymi pokoju, oraz przemyślenie naszego wspólnego przeznaczenia.

Apelując o prymat sprawiedliwości i prawa Ojciec Święty wskazał, na konieczność słuchania przez polityków głosów swoich społeczeństw i szukali konkretnych rozwiązań w celu krzewienia ich większego dobra. Franciszek zaznaczył, że istotnym aspektem dobrej polityki jest dążenie do dobra wspólnego wszystkich jako „dobra wszystkich ludzi i całego człowieka”, oraz do warunków społecznych, pozwalających każdej osobie i całej wspólnocie na osiągnięcie dobrobytu materialnego i duchowego.

Papież zaapelował o poszanowanie godności każdej istoty ludzkiej, aby – jak powiedział – „nie dominowały niepełne i subiektywne wizje człowieka, które mogą otworzyć drogę do nowych nierówności, niesprawiedliwości, dyskryminacji, a w skrajnym przypadku nawet do nowej przemocy i nadużyć”.

Mówiąc o obronie najsłabszych Franciszek przypomniał m.in. działania Stolicy Apostolskiej na rzecz Ukrainy i zapewnił, że Kościół i jego różne instytucje będą kontynuować tę misję. Poruszył też sytuację w Syrii i szerzej na całym Bliskim Wschodzie, apelując do wspólnoty międzynarodowej o wspieranie politycznego rozwiązania konfliktu.

Papież zapewnił o swoich wysiłkach na rzecz rozwijania dialogu międzyreligijnego i wzajemnego poznania między chrześcijanami a wyznawcami islamu, czemu mają także służyć dwie spośród planowanych w bieżącym roku podróży apostolskich.

Ojciec Święty przypomniał także o kryzysie migracyjnym i wskazał, że potrzebna jest wspólna, skoordynowana odpowiedź wszystkich państw, bez utrudniania dostępu i w poszanowaniu wszelkich uzasadnionych żądań, zarówno państw, migrantów jak i uchodźców.

Franciszek zaapelował również o zapewnienie przyszłości młodzieży oraz inwestowanie w inicjatywy, które pozwolą przyszłym pokoleniom budować sobie przyszłość, mając możliwość znalezienia pracy, stworzenia rodziny i wychowania dzieci.

Papież odniósł się do sytuacji dzieci w świecie. Mówiąc o nadużyciach wobec małoletnich, będących plagą naszych czasów, zapewnił, że „Stolica Apostolska i cały Kościół pracują na rzecz zwalczania i zapobiegania takim przestępstwom oraz ich tuszowaniu, aby ustalić prawdę faktów, w których zaangażowani są ludzie Kościoła i aby zapewnić sprawiedliwość małoletnim, którzy doznali przemocy seksualnej, pogłębionej poprzez nadużycia władzy i sumienia”. Zapewnił, że planowane w lutym spotkanie z episkopatami całego świata „pragnie być kolejnym krokiem na drodze Kościoła, aby rzucić pełne światło na fakty i uleczyć rany spowodowane przez te przestępstwa”.

Papież zauważył, że narastają brutalne zachowania także wobec kobiet. Wskazał na konieczność ponownego odkrycia form relacji sprawiedliwych i zrównoważonych, opartych na szacunku i wzajemnym uznaniu, w których każdy mógłby wyrazić swoją tożsamość w sposób autentyczny. „Natomiast promocja niektórych form niezróżnicowania grozi wynaturzeniem samego bycia mężczyzną lub kobietą” – stwierdził Ojciec Święty odnosząc się do promowania ideologii gender.

Franciszek upomniał się także o poszanowanie praw pracowniczych. Wskazał, że powstała przed stu laty Międzynarodowa Organizacja Pracy, powinna stawić czoło „pladze pracy osób niepełnoletnich oraz nowym formom niewolnictwa, jak również stopniowego zmniejszenia wartości wynagrodzenia, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, oraz utrzymującej się dyskryminacji kobiet w środowisku pracy”.

Wzywając do budowania mostów między narodami i budowania pokoju papież omówił sytuacje konfliktowe w różnych regionach świata i zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o krzewienie dialogu i poszukiwanie rozwiązań.

Zachęcając do przemyślenia wspólnego przeznaczenia ludzkości Ojciec Święty zaapelował o rozbrojenie jądrowe i rezygnację z broni masowego rażenia. Wskazał, że współżycie członków rodziny ludzkiej powinno kierować się etyką solidarności.

Franciszek przypomniał także o odpowiedzialności za środowisko naturalne człowieka i wezwał wspólnotę międzynarodową do walki ze zjawiskiem globalnego ocieplenia.

Na zakończenie swego przemówienia papież przypomniał o dwóch rocznicach: 30. leciu upadku Muru Berlińskiego oraz 90. rocznicy podpisania Traktatów Laterańskich i powstania Państwa Watykańskiego.

Nawiązując do pojawienia się tendencji odśrodkowych w Europie Ojciec Święty wezwał, by w Europie nie zatracono świadomości przyniesionych przez drogę przyjaźni i bliskości między narodami podjętej po II wojnie światowej.

Natomiast odnosząc się do 90. rocznicy Traktatów Laterańskich regulujących relacje między Stolicą Apostolską a Włochami Franciszek zapewnił naród włoski o specjalnej modlitwie, „aby wierny swej tradycji, podtrzymał owego ducha braterskiej solidarności, który go charakteryzował przez długi okres”.

Papież zakończył swe przemówienie życząc zgromadzonym, „aby nowy rok pozwolił na umocnienie łączących nas więzów przyjaźni, oraz na podejmowanie wysiłków na rzecz budowania pokoju, do którego usilnie dąży świat”.

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Copy link
Powered by Social Snap