Nasze projekty

Ars Celebrandi – warsztaty liturgiczne klasycznego rytu rzymskiego

Kończą się wolne miejsca na warsztaty wakacyjne Ars Celebrandi, które odbędą się w dniach 24–31.08. br. w samym sercu Polski, na terenie największego w naszym kraju sanktuarium maryjnego.

Reklama

Informacje ze strony: arscelebrandi.pl


 

Centrum sanktuarium sta­nowi Bazy­lika Matki Bożej Licheń­skiej, a codzienną posługę peł­nią tu Księża Maria­nie. Dzięki życz­li­wo­ści ks. Kusto­sza, na codzienne litur­gie spra­wo­wane wg. nad­zwy­czaj­nej formy rytu rzym­skiego, zosta­nie prze­zna­czony kościół pw. Matki Bożej Czę­sto­chow­skiej.

Reklama
Reklama

 

Idea

Ars Celebrandi to warsz­taty o sze­ro­kiej for­mule, które swoim zakre­sem obejmą wszyst­kie ele­menty, skła­da­jące się na piękno litur­gii. Piękno to jest odblaskiem piękna samego Boga, a dba­łość o nie jest wyra­zem naszej miło­ści do Stwórcy. Dla­czego jest to tak istotne? Papież Bene­dykt XVI napi­sał w adhor­ta­cji Sacra­men­tum Caritatis:

Reklama
Reklama

 

“Piękno litur­gii jest czę­ścią tej tajem­nicy; ona jest naj­wyż­szym wyra­zem chwały Bożej i stanowi, w pew­nym sen­sie, otwar­cie się Nieba ku ziemi. (…) Piękno nie jest więc jedy­nie czyn­ni­kiem deko­ra­cyj­nym litur­gii; ono jest jej ele­men­tem kon­sty­tu­tyw­nym, gdyż jest atry­bu­tem samego Boga i Jego Obja­wie­nia. Wszystko to winno spra­wić, byśmy byli świa­domi, jaką należy zacho­wać uwagę, by litur­gia jaśniała zgod­nie z jej wła­ściwą naturą”.

 

Reklama

Ars Celebrandi to pomysł na kom­ple­men­tar­ność i har­mo­nię. Próba uka­za­nia koniecz­nej i potrzeb­nej współ­pracy, wza­jem­no­ści, sym­bo­licz­nego dia­logu ołta­rza z chó­rem i pre­zbi­te­rium z nawą. W litur­gii każdy z nas ma swoje miej­sce oraz zada­nie. Kiedy wszystko jest na swoim miej­scu, nasza modli­twa staje się jed­nym gło­sem pły­ną­cym pod nie­bie­skie skle­pie­nia. Ta jed­ność w wie­lo­ści, powszech­ność i wspól­no­to­wość, od wie­ków prze­ja­wia się w tra­dy­cyj­nej litur­gii Kościoła, a jej zewnętrz­nym wyra­zem jest cho­ciażby sym­bo­liczne skie­ro­wa­nie na wschód.

 

Dla­tego naszą modli­twę i spo­tka­nie z Bogiem chcemy opie­rać na tra­dy­cyj­nych for­mach obrzę­do­wo­ści: litur­gii w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skiego, tra­dy­cyj­nym śpie­wie i posta­wach.

 

Wie­rzymy, że te warsz­taty nie tylko przy­czy­nią się do lep­szego spra­wo­wa­nia i prze­ży­wa­nia litur­gii przez samych uczest­ni­ków, ale także wynie­sione przez nich doświad­cze­nie zosta­nie prze­nie­sione w miej­sca, w któ­rych uczest­nicy warsz­ta­tów na co dzień dbają o litur­gię i muzykę, tak by lud wierny poprzez „kult odda­wany Bogu przez Kościół w zjed­no­cze­niu z Jego Boską Głową” był „w naj­wyż­szym stop­niu sku­teczny dla osią­gnię­cia świę­to­ści” (Media­tor Dei, Pius XII).

Ars Celebrandi - warsztaty liturgiczne klasycznego rytu rzymskiego
Paweł Bębenek, Marcin Bornus-Szczyciński, Robert Pożarski, Joanna Orzeł, Adam Strug – muzycy, którzy poprowadzą grupy warsztatowe

Infor­ma­cje prak­tyczne

Koszt udziału w warsz­ta­tach wynosi 480zł. W cenię wli­czone jest:
– 7 noc­le­gów w domu piel­grzyma Arka w poko­jach 5, 6 i 7 oso­bo­wych z łazien­kami (Wi-Fi w budynku);
– 3 posiłki dzien­nie (od kola­cji w dniu przy­jazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
– warsz­taty prak­tyczne pro­wa­dzone przez doświad­czo­nych muzy­ków, cere­mo­nia­rzy i kapła­nów;
– mate­riały szko­le­niowe, msza­liki i śpiewniki.

 

Codzienne bloki warsz­ta­towe będą odby­wały się w ośmiu gru­pach, wydzie­lo­nych spo­śród trzech kate­go­rii, skie­ro­wa­nych do mini­stran­tów, księży i kle­ry­ków oraz muzy­ków. Można zapi­sać się do jed­nej bądź dwóch grup. Moż­liwe jest także prze­miesz­cza­nie się pomię­dzy gru­pami zgod­nie z pre­fe­ren­cjami bądź naby­wa­niem kolej­nych umie­jęt­no­ści. Można wresz­cie wzięć udziału w warsz­ta­tach litur­gicz­nych bez zapi­sy­wa­nia się do jakiej­kol­wiek z grup (np. celem odby­cia pry­wat­nych reko­lek­cji czy spę­dze­nia czasu na wyci­sze­niu i modlitwie).

 

Księża uda­jący się na warsz­taty powinni zabrać ze sobą sutannę, biret, hume­rał, albę i komżę (w miarę moż­li­wo­ści o tra­dy­cyj­nych kro­jach i z natu­ral­nych mate­ria­łów). Uczest­nicy warsz­ta­tów mini­stranc­kich powinni posia­dać wła­sną sutannę oraz komżę (liczba dostęp­nych na miej­scu sutann i komży mini­stranc­kich będzie ogra­ni­czona). Osoby nie­peł­no­let­nie mogą wziąć udział w warsz­ta­tach pod opieką osoby dorosłej.

 

Program:

Naj­waż­niej­szym punk­tem warsz­ta­tów będą codzienne cele­bra­cje Mszy Świętych w kla­sycz­nym rycie rzym­skim, we wszyst­kich trzech pod­sta­wo­wych typach cele­bra­cji tj. Msza uro­czy­sta – Missa solem­nis (z asy­stą dia­kona i sub­dia­kona), Msza śpie­wana – Missa can­tata (z oka­dze­niami) oraz Msza recy­to­wana – Missa lecta. Pod­czas głów­nej Mszy danego dnia będą gło­szone kaza­nia zwią­za­nie z tra­dy­cyjną duchowością.

 

Porzą­dek dnia będą usta­lały poszcze­gólne godziny kano­niczne, które w wybrane dni będą spra­wo­wane na spo­sób uro­czy­sty. W cza­sie warsz­ta­tów pla­nu­jemy przy­go­to­wać 40-godzinne nabo­żeń­stwo eucha­ry­styczne połą­czone z pro­ce­sją, uro­czy­stymi Mszami wotyw­nymi o Naj­święt­szym Sakra­men­cie oraz litur­gią godzin spra­wo­waną przy wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­cie. Głę­boka poboż­ność eucha­ry­styczna jest naszym zda­niem jedną z naj­waż­niej­szych cech nad­zwy­czaj­nej formy rytu rzym­skiego, dla­tego bar­dzo nam zależy na sze­ro­kim jej roz­woju wśród uczest­ni­ków warsz­ta­tów.

 

Jeden dzień będzie w spo­sób szcze­gólny poświę­cony modli­twie za wier­nych zmar­łych, będzie to rów­nież dzień pokutny. Chcemy, aby sku­pie­nie się na litur­gii za zmar­łych przy­po­mniało uczest­ni­kom warsz­ta­tów o koniecz­no­ści nie­ustan­nego nawra­ca­nia się do Pana.

 

Pod­czas cele­bra­cji recy­to­wa­nych, które nie wyma­gają wła­snego śpiewu litur­gicz­nego, będziemy śpie­wać tra­dy­cyjne pol­skie pie­śni (szcze­gól­nie Maryjne). Warto przy­po­mnieć ist­nie­nie wielu sta­rych ludo­wych pie­śni, czę­sto zapomnianych.

 

Codzien­nie warsz­taty będą odby­wać się w ośmiu pod­gru­pach, wydzie­lo­nych z trzech głów­nych grup warsz­ta­to­wych (mini­stranc­kich, kapłań­skich i muzycz­nych). Będziemy nie tylko dosko­na­lić swój warsz­ta­tach ale przede wszyst­kim współ­two­rzyć piękno codzien­nych cele­bra­cji. Pod­czas naszych warsz­ta­tów będziemy mogli wysłu­chać kilku  kon­fe­ren­cji oraz pre­lek­cji o tema­tyce litur­gicz­nej. Wie­czory będą wypeł­niać spo­tka­nia inte­gra­cyjne, śpie­wa­cze oraz dys­ku­syjne. Pod­su­mo­wa­niem warsz­ta­tów będzie uro­czy­sta Msza święta w Bazy­lice Matki Bożej Licheńskiej.

 

To jesz­cze nie wszystko! Nie­ustan­nie pra­cu­jemy nad posze­rze­niem naszego programu.

Przy­kła­dowy pro­gram dnia:

07.30 — Lau­des
08.00 — Msze recy­to­wane (ołta­rze boczne, ołtarz główny)
09.00 — Śnia­da­nie
11.00 — MSZA SOLENNA (ołtarz główny)
13.30 — Obiad
14.30 — 17.00 — bloki warsz­ta­towe / rekre­acja
17.00 — Msza śpie­wana (ołtarz główny)
18.15 — Vespe­rae
19.00 — Kola­cja
21.00 — Com­ple­to­rium
21.30 — Prelekcja/integracja

 

Pełny pro­gram warsz­ta­tów zosta­nie zamiesz­czony na stronie arscelebrandi.pl.


arscelebrandi.pl

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę