Miłosierna 14. Supermoc #18. Pokonać zagrożenie

W Biblii pragnienie jest często rozumiane jako sytuacja zagrażająca ludzkiemu życiu. Właśnie w taki sposób Izraelici myślą. Skarżą się Mojżeszowi, że wyprowadził ich na pustynię, żeby pomarli.

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Tylko Bóg jest w stanie zaspo­koić wszyst­kie nasze pragnie­nia. Jezus mówi: „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytry­ska­ją­cej ku życiu wiecz­nemu” J4,14. Najwięk­szym dziś pragnie­niem jest miłość. Młodzi ludzie szukają jej po omacku. Często korzy­stają z różnych zastępników, które są tanią podróbką.

Miłość jest zawsze dyna­miczna, jest rela­cją osób. Miłość jest dla Nas istotą życia. Jej ni­gdy nie jest dużo, jeżeli raz poznał człowiek miłość, to pragnie jej więcej i więcej. Pragnienie dobrze ukie­run­ko­wane jest czymś, co pcha nas ku dobru. Pragnie­nie jest skie­ro­wane na Idee nieskoń­czo­no­ści, jest skie­ro­wane w przy­szłość. Jest czymś prze­ciw­staw­nym do tęsk­noty, ona nas kieruje ku prze­szło­ści. Pragnie­nie nie jest osadzone jakoś w jednym miej­scu, ono wciąż pcha nas ku górze.

W tym wszyst­kim ważną rolę odgrywa to, w jakim kierunku są skie­ro­wane nasze pragnie­nia. Mogą one być skie­ro­wane w kierunku grze­chów i tak często jest. Św. Paweł o tym wielo­krot­nie mówił, że łatwo przy­cho­dzi czynić mu to, co złe, a to, co dobre ciężko. Taka już jest nasza natura. Jeżeli będziemy żyć w relacji z Jezusem, to nasze pragnienia będą uwarunkowane w odpowiednią stronę, ku Bogu.

Mamy w sobie właśnie inne pragnie­nie, wymy­ka­jące się porząd­kowi natury. Gdyż patrząc na pragnienia biologiczne, to człowiek może je zaspokoić. Nato­miast pragnie­nie, którego nie możemy speł­nić, jest właśnie tym pragnie­niem, które jest w stanie tylko zaspo­koić Bóg. Czy mam pragnienie Boga? Żyjemy w różnych rela­cjach czy to w rela­cji do rodzi­ców, rodzeń­stwa, dzieci, znajo­mych- wszystko to jest piękne. Jednak zawsze u funda­mentu tych rela­cji musi stać Osobowy Bóg. Jeżeli go nie ma, wszystko będzie się rozsy­py­wało.

 

Trening #18

Bez znacze­nia, w jakim wieku jesteś, odpo­wiedz sobie czy masz pragnie­nie Boga? By Go poznać, poko­chać? Nie pytam się czy wiesz, kto to jest, ale czy masz pragnie­nie, żeby On prze­mie­nił Twoje życie i by był z Tobą w każdym jego momen­cie.


Piotr Skiżyński, alumn III roku WSD w Toruniu

 

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę “Miłosierdzie to imię Boga” – wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

 

Miłosierna Czternastka

Miłosierna Czternastka

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >

Miłosierna 14. Supermoc #17. Pragnienie szczęścia

Każdy człowiek w sposób mniej lub bardziej świadomy pragnie szczęścia. Ostatecznie jest ono motywacją wszystkich ludzkich działań. Wielu go poszukuje, część z nich je znajduje, lecz pewna grupa ludzi się nad nim w ogóle nie zastanawia i żyje w błędnym przeświadczeniu jego osiągnięcia

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Pytanie o szczęście było pierwszym i podstawowym pytaniem dla starożytnych filozofów oraz Ojców Kościoła. Świadczyć o tym może fakt, że Arystoteles prowadzi rozważania o szczęściu w księdze otwierającej i kończącej jego Etykę nikomachejską. Natomiast św. Augustyn w wykładzie O obyczajach Kościoła przeciwko nauce manichejczyków wychodzi od następujących słów: „Wszyscy z pewnością chcemy wieść szczęśliwe życie, każdy przedstawiciel rodzaju ludzkiego zgodziłby się z tym stwierdzeniem nawet nie do końca sformułowanym”. Podobnie w odpowiedzi na pytanie, o co należy prosić Boga, św. Augustyn stwierdza: „Proś o życie szczęśliwe”. Ojciec Servais Théodore Pinckaers OP (zm. w 2008 r., były profesor teologii moralnej na Uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim) w swoim podręczniku do teologii moralnej zatytułowanym Źródła moralności chrześcijańskiej stawia szereg pytań retorycznych: „Cóż w istocie warte byłoby życie bez szczęścia? I czemu służyłaby moralność nieobejmująca nadziei na szczęście?” Podprowadzają one czytelnika do stwierdzenia, że dążenie człowieka do szczęścia jest dążeniem pierwotnym, którego nic nie jest w stanie stłumić.

Czy pragnienie szczęścia w życiu nie jest przejawem egocentryzmu? Św. Tomasz z Akwinu twierdził, że pragnienie szczęścia może otwierać człowieka na Boga, na drugiego człowieka i może być wielkoduszne. Miarą jakości szczęścia jest miłość, która je inspiruje. Prawdziwa miłość(np. do Boga lub do małżonka ze względu na niego samego, a nie ze względu na to, że jest przystojny, że dobrze gotuje lub że potrafi zapewnić utrzymanie rodzinie)nierozerwalnie łączy się z pragnieniem szczęścia dla drugiego.Ponadto szczęście osoby kochanej powoduje szczęście osoby kochającej.Potwierdzeniem tej tezy niech będą dobrze znane słowa św. Pawła: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35). Człowiek prawdziwie kochający bliźnich nie będzie pragnął szczęścia tylko dla siebie. To jego pragnienie będzie zatem przyjazne, otwarte i wielkoduszne.

W Piśmie Świętym znajdujemy szereg obietnic szczęścia.Ich zwieńczeniem jest katalog ośmiu błogosławieństw ogłoszony przez Jezusa Chrystusa w Kazaniu na Górze. Zapowiadają on pełnię szczęścia poprzez: posiadanie udziału wKrólestwie Niebieskim, pocieszenie, zaspokojenie głodu i pragnienia sprawiedliwości, miłosierdzie, radość oraz pokój czyniący człowieka synem Bożym.

Obietnice zaspokojenia pragnienia szczęścia zajmują pierwsze miejsce w Objawieniu i w zamiarach Boga wobec człowieka. Poprzedzają one Prawo i przykazania. Kolejność taka ma ważne następstwa dla życia i moralności chrześcijańskiej, ponieważ wynika z niej, że zbawienie i szczęście mają początek w naszej wierze w Boże obietnice, a nie w zasługach osiąganych własnymi siłami przez wypełnianie Prawa i przykazań.

 

Trening #17

W ciszy, na modlitwie spójrz w głąb Twojego serca, a zobaczysz, że kryje się tam pragnienie szczęścia. Zastanów się, na ile je sobie uświadamiasz i co robisz, aby je zaspokoić. Czy te czyny dają Ci szczęście? Jeśli tak, to czy jest ono prawdziwe i trwałe, czy tylko chwilowe i jedynie Twoje (egoistyczne)? Czy w dążeniu do szczęścia kierujesz się miłością do Boga i bliźniego? Uczyń miłosierdzie względem siebie i ugaś swoje pragnienie prawdziwym szczęściem.


dk. Bartosz Adamski, rok VI WSD w Toruniu

 

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę “Miłosierdzie to imię Boga” – wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

 

Miłosierna Czternastka

Miłosierna Czternastka

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Miłosierna Czternastka
Miłosierna
Czternastka
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap