Nasze projekty

Miłosierna 14. Supermoc #18. Pokonać zagrożenie

W Biblii pragnienie jest często rozumiane jako sytuacja zagrażająca ludzkiemu życiu. Właśnie w taki sposób Izraelici myślą. Skarżą się Mojżeszowi, że wyprowadził ich na pustynię, żeby pomarli.

Reklama

Tylko Bóg jest w stanie zaspo­koić wszyst­kie nasze pragnie­nia. Jezus mówi: „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytry­ska­ją­cej ku życiu wiecz­nemu” J4,14. Najwięk­szym dziś pragnie­niem jest miłość. Młodzi ludzie szukają jej po omacku. Często korzy­stają z różnych zastępników, które są tanią podróbką.

Miłość jest zawsze dyna­miczna, jest rela­cją osób. Miłość jest dla Nas istotą życia. Jej ni­gdy nie jest dużo, jeżeli raz poznał człowiek miłość, to pragnie jej więcej i więcej. Pragnienie dobrze ukie­run­ko­wane jest czymś, co pcha nas ku dobru. Pragnie­nie jest skie­ro­wane na Idee nieskoń­czo­no­ści, jest skie­ro­wane w przy­szłość. Jest czymś prze­ciw­staw­nym do tęsk­noty, ona nas kieruje ku prze­szło­ści. Pragnie­nie nie jest osadzone jakoś w jednym miej­scu, ono wciąż pcha nas ku górze.

W tym wszyst­kim ważną rolę odgrywa to, w jakim kierunku są skie­ro­wane nasze pragnie­nia. Mogą one być skie­ro­wane w kierunku grze­chów i tak często jest. Św. Paweł o tym wielo­krot­nie mówił, że łatwo przy­cho­dzi czynić mu to, co złe, a to, co dobre ciężko. Taka już jest nasza natura. Jeżeli będziemy żyć w relacji z Jezusem, to nasze pragnienia będą uwarunkowane w odpowiednią stronę, ku Bogu.

Reklama

Mamy w sobie właśnie inne pragnie­nie, wymy­ka­jące się porząd­kowi natury. Gdyż patrząc na pragnienia biologiczne, to człowiek może je zaspokoić. Nato­miast pragnie­nie, którego nie możemy speł­nić, jest właśnie tym pragnie­niem, które jest w stanie tylko zaspo­koić Bóg. Czy mam pragnienie Boga? Żyjemy w różnych rela­cjach czy to w rela­cji do rodzi­ców, rodzeń­stwa, dzieci, znajo­mych- wszystko to jest piękne. Jednak zawsze u funda­mentu tych rela­cji musi stać Osobowy Bóg. Jeżeli go nie ma, wszystko będzie się rozsy­py­wało.

Trening #18

Reklama

Bez znacze­nia, w jakim wieku jesteś, odpo­wiedz sobie czy masz pragnie­nie Boga? By Go poznać, poko­chać? Nie pytam się czy wiesz, kto to jest, ale czy masz pragnie­nie, żeby On prze­mie­nił Twoje życie i by był z Tobą w każdym jego momen­cie.


Piotr Skiżyński, alumn III roku WSD w Toruniu

Reklama

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy książkę „Miłosierdzie to imię Boga” – wywiad z papieżem Franciszkiem!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę