Droga Krzyżowa z Janem XXIII

Rozważania tej Drogi Krzyżowej opierają się na myślach papieża Jana XXIII, opublikowanych w książce “Dziennik duszy”, która w 2014 roku ukazała się nakładem Wydawnictwa Znak.

AdrianW
Adrian
Wawrzyczek
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

 Droga krzyżowa z Janem XXIII w wersji do druku – pobierz


Stacja I: Jezus na śmierć skazany

Wprowadzenie: Podjąłeś decyzję. Chcesz iść za Chrystusem. Czego możesz się spodziewać? Przede wszystkim życia wiecznego! Ale musisz być też gotowy na cierpienia, które jest nieodłącznym wyzwaniem drogi naśladowania Chrystusa. Jezus proponuje współcierpienie, które uświęca.

Myśl Jana XXIII: “Te rozdzierające słowa zarazem uzdrawiają, przez to, że uczą, do jakiego stopnia heroizmu może i powinien dojść chrześcijanin, który cierpi z Chrystusem cierpiącym, a także dają ostateczną pewność zdobycia ogromnych zasług wypływających z życia Bożego w nas, które dzisiaj jest życiem łaski, a jutro będzie życiem w chwale.” (s. 456)


Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWprowadzenie: Jezus nie przymusza nas do niesienia krzyża. Powiedział przecież swoim uczniom: “Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” (Mt 16, 24) To zachęta, a nie rozkaz. Biada jednak temu, kto krzyża nieść nie chce. Takie człowieka czeka nieunikniony upadek.

Myśl Jana XXIII: “Życie ludzkie jest nieustannym, długim i uciążliwym pielgrzymowaniem. Trzeba ciągle piąć się w górę po stromych kamienistych ścieżkach, szlakiem przeznaczonym dla wszystkich. W tej tajemnicy Jezus jest uosobieniem całego rodzaju ludzkiego. Byłoby nieszczęściem, gdyby każdy z nas nie miał swojego krzyża: człowiek, skuszony do egoizmu, do niewrażliwości, prędzej czy później upadłby w drodze.” (s. 458-459)


Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem

360px-Saint-Brice-en-Coglès_(35)_Église_Chemin_de_Croix_03Wprowadzenie: Nie da się uciec od grzechu. Jest on nierozerwalnym elementem ludzkiej natury, dlatego chrześcijańska kondycja naznaczona jest słabością. Na szczęście dzięki Chrystusowi, otrzymujemy możliwość i siłę do powstania. O, jak wielkie to łaski!

Myśl Jana XXIII: “By nie powtarzać zawsze tych samych narzekań i nie powracać do tych samych spraw, ograniczę się dzisiaj do zanotowania specyficznego charakteru tych krótkich dni rekolekcyjnych. To, co się stało, już się nie odstanie. Z przeszłości pozostało jedynie zawstydzenie moimi niewiernościami oraz wieczysta wdzięczność za szczególne łaski, jakimi Bóg mnie obdarzył.” (s. 241)


Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę

360px-Saint-Brice-en-Coglès_(35)_Église_Chemin_de_Croix_04

Wprowadzenie: Matka Boża czuwała przy Jezusie aż do końca jego ziemskich dni. Teraz – jako nasza Matka – Maryja również chce być obecna w życiu każdego z nas. By prowadzić nas do Chrystusa i wiecznego szczęścia. Zaufajmy Jej!

Myśl Jana XXIII:  (…) Maryja jest obecna przy męce na krzyżu, tak jak była obecna przy swym Dziecięciu w Betlejem. Prośmy tę Matkę, by modliła się za nas „teraz i w godzinę śmierci naszej” (s. 459)


Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi

360px-Saint-Brice-en-Coglès_(35)_Église_Chemin_de_Croix_05

Wprowadzenie: Są takie wyzwania, które podejmujemy, mimo że tego nie chcemy. Zastanawiamy się wtedy, czy nam się to opłaca, czy może lepiej odpuścić. Warto wówczas spojrzeć na taką sytuację z perspektywy nieba., bo tam każdy trud zostanie nam wynagrodzony.

Myśl Jana XXIII: Niebo, niebo! Tam odpoczniemy, czy Wy to pojmujecie? Tam się skończą nasze troski, tam otrzymamy nagrodę za nasze czyny, za nasze bóle, jeśli znosiliśmy je z poddaniem się Bogu. Zwracajcie zawsze Wasze czyny, Wasze ofiary ku temu celowi,aby wszystko Wam posłużyło do większej radości i zadowolenia w niebie. (s. 426)


Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi

360px-Saint-Brice-en-Coglès_(35)_Église_Chemin_de_Croix_06Wprowadzenie: Biedni, bezdomni, opuszczeni – to nasi bracia, wobec których jako chrześcijanie nie możemy pozostać obojętni. Nawet jeśli miałoby się to spotkać z niezrozumieniem innych ludzi. Jak pisał Jan XIII, musimy “płakać z płaczącymi”.

Myśl Jana XXIII: Branie udziału w bólach braci, współcierpienie z tym, kto cierpi, „płakanie z płaczącymi” [por. Rz 12, 15] przynosi korzyść, zasługę całemu Kościołowi. Czyż nie na tym polega „świętych obcowanie”, że we wszystkich i w każdym z osobna płynie ta sama Krew Jezusowa, że wspólna wszystkim jest miłość ludzi świętych i dobrych, a niestety, także wspólnie nosimy nasze grzechy i słabości? (s. 456-457)


Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem

360px-Saint-Brice-en-Coglès_(35)_Église_Chemin_de_Croix_07

Wprowadzenie: Jezusowe powstawanie z upadków daje nam nadzieję, że nie ma takiej słabości, z której – przy pomocy Bożej – nie bylibyśmy w stanie powstać. Jest również wezwaniem, by modlić się za tych, którzy nie radzą sobie z własną grzesznością.

Myśl Jana XXIII: Tajemnica ta stawia nam przed oczy niezliczone tłumy biednych, nieszczęśliwych: sierot, chorych, więźniów, słabych, wygnanych. Prośmy dla nich wszystkich o siłę i pociechę rodzącą nadzieję. Powtarzajmy z żarliwością, pomimo łzy, która – być może – lśni w oku: „Witaj, krzyżu, jedyna nadziejo” (s. 459)


Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty

360px-Saint-Brice-en-Coglès_(35)_Église_Chemin_de_Croix_08

Wprowadzenie: Wiele jest na tym grzesznym świecie problemów, nad którymi powinniśmy gorzko zapłakać. Św. Jan XXIII radził, by nędzę własną i “globalną”, a także wszelkie obawy dotyczące przyszłych wydarzen, całkowicie poddać Bogu.

Myśl Jana XXIII: Doświadczenie tych trzech lat mej służby apostolskiej, której się podjąłem „z drżeniem i trwogą”, z czystego posłuszeństwa woli Bożej wyrażonej mi za pośrednictwem Świętego Kolegium Kardynałów, zgromadzonych na konklawe, jest wymownym i wieczystym dowodem i wyrazem mojej wierności zasadzie, że należy całkowicie oddać się Bogu, gdy chodzi o teraźniejszość, i zachować całkowity spokój wobec przyszłości. (s. 407)


Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża

360px-Saint-Brice-en-Coglès_(35)_Église_Chemin_de_Croix_09Wprowadzenie: Chrystus oddał życie za każdego człowieka. Przelał swoją drogocenną Krew także za tych, którzy nie nigdy go nie poznali i tych, którzy całkowicie go odrzucili. Módlmy się, by Męka i Zmartwychwstanie naszego Pana przyczniła się do zbawienia nawet najbardziej zatwardziałych grzeszników.

Myśl Jana XXIII: Scena ukrzyżowania kryje w sobie bolesną tajemnicę tych, którzy nigdy nic nie będą wiedzieć o Krwi Syna Bożego, przelanej także za nich; tajemnicę zatwardziałych grzeszników, niewierzących i tych, którzy otrzymali światło Ewangelii, a potem nim wzgardzili. Na myśl o tym modlitwa nasza nabiera szerokiego tchnienia, pogłębia się, przechodzi wreszcie w łkanie, w bolesne zadośćuczynienie, owiane duchem apostolstwa, obejmującego cały świat: błagamy całym sercem, by drogocenna Krew, przelana za wszystkich ludzi, przyniosła w ostatecznym rozrachunku wszystkim nawrócenie i zbawienie, by stała się dla wszystkich zadatkiem i rękojmią życia wiecznego. (s. 460)


Stacja X: Jezus z szat obnażony

360px-Saint-Brice-en-Coglès_(35)_Église_Chemin_de_Croix_10

Wprowadzenie: Nie każdemu dane jest bycie męczennikiem w tym najbardziej popularnym znaczeniu. Nawet jeśli dosłownie nie oddajemy życia za Chrystusa, wciąż jesteśmy powołani do tego, by w codzienności wybierać życie Ewangelia zamiast podążania za pokusami.

Myśl Jana XXIII: Jeśli nie jesteśmy powołani do krwawego męczeństwa, to w każdym razie do ustawicznego trzymania siebie w karbach, do poskramiania swoich namiętności. Tylko tą drogą, prawdziwą „drogą krzyżową”, codzienną, nieuniknioną, niezbędną, czasem nawet heroiczną ze względu na wymagania, jakie stawia, dochodzi się krok za krokiem do coraz doskonalszego upodobnienia się do Jezusa, do udziału w Jego zasługach, do obmycia się w Jego Krwi niepokalanej z wszelkiej winy tkwiącej w nas i w innych. (s. 457)


Stacja XI: Jezus do krzyża przybity

360px-Saint-Brice-en-Coglès_(35)_Église_Chemin_de_Croix_11

Wprowadzenie: Chrześcijaństwo nie oferuje nam łatwego życia – bez bólu, frustracji czy jakiegokolwiek innego cierpienia. Pozwala nam jednak łączyć się z cierpiącym Jezusem, dzięki czemu łatwiej nam będzie wytrwać w trudach.

Myśl Jana XXIII: “Myślcie o tym, ile uczynił i wycierpiał dla nas Jezus, jaki był biedny, jak pracował od rana do wieczora, jak był oczerniany, prześladowany, deptany na wszelkie sposoby, przybity do krzyża przez tych właśnie, których tak bardzo umiłował.

Uczmy się od Niego, by się nie uskarżać, nie złościć, nie tracić wobec nikogo cierpliwości, nie żywić w sercu niechęci do tych, o których sądzimy, że wyrządzili nam krzywdę, lecz znosić siebie wzajemnie, ponieważ wszyscy mamy swoje wady, jeśli nie takie, to inne, i kochać wszystkich. Rozumiecie? Wszystkich, także tych, którzy nam czynią czy uczynili coś złego, przebaczyć im i modlić się także za nich, bo może w oczach Bożych są lepsi od nas”. (s. 426)


Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu

360px-Saint-Brice-en-Coglès_(35)_Église_Chemin_de_Croix_12

Wprowadzenie: Strach przed śmiercią jest tak bardzo ludzki. W momencie konania doświadczył go nawet Jezus. Dlatego powinniśmy się modlić o dobrą śmierć dla nas, by łagodnie i z radością przejść do życia wiecznego.

Myśl Jana XXIII: “Oczekuję i przyjmę z radością i prostotą nadejście mojej siostry śmierci, we wszystkich okolicznościach, w jakich Panu będzie się podobało mi ją przysłać.” (s. 438)


Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty

360px-Saint-Brice-en-Coglès_(35)_Église_Chemin_de_Croix_13

Wprowadzenie: Ziemskie matki, które przeżywają upadki moralne swoich dzieci, bardzo cierpią z tego powodu. O ileż większe jest cierpienie w takiej sytuacji Maryi – naszej Matki, która nieporównywalnie bardziej jest świadoma konsekwencji grzechu. Módlmy się za to, by nikt nie zasmucał Matki Bożej swoimi grzechami.

Myśl Jana XXIII: “Ileż to matek pragnęłoby się cieszyć moralną doskonałością swych dzieci, w które wpajały od najmłodszych lat zasady dobrego wychowania i zdrowia moralnego, a tymczasem muszą płakać, patrząc, jak rozwiewają się ich nadzieje, jak wniwecz obracają się ich wysiłki.” (s. 457)


Stacja XIV: Jezus do grobu złożony

360px-Saint-Brice-en-Coglès_(35)_Église_Chemin_de_Croix_14

Wprowadzenie: Pogrzeby przywołują do naszych umysłów rozważania o przemijaniu i tęsknoście za nieśmiertelnością. Mimo tego, że są smutnymi wydarzeniami, mogą jednak mieć dla nas pozytywne konsekwencje. Pamięć o zmarłych może bowiem pomóc nam utrzymywać żywą nadzieję na życie wieczne i prowadzić do prawdziwego nawrócenia.

Myśl Jana XXIII:
“W blaskach tej tajemnicy oglądamy oczyma wiary dusze naszych najdroższych, najbliższych, z którymi dzieliliśmy radości i smutki, a które teraz złączone już są z Chrystusem zmartwychwstałym. W tym świetle odżywa w naszych sercach pamięć o zmarłych! Gdy o nich pamiętamy w ofierze Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, biorą udział w naszym życiu modlitwy i łaski.” (s. 460)


 

JanXXIII_Dziennikduszy_2014_500pcxPolecamy “Dziennik duszy”, wyjątkowe wydanie notatek Jana XXIII

Pontyfikat Jana XXIII, czyli Angelo Giuseppe Roncallego (1881-1963), chociaż trwał zaledwie pięć lat, odmienił oblicze Kościoła. Trudno przecenić znaczenie zwołanego przezeń II Soboru Watykańskiego, ogłoszenia encyklik społecznych (Mater et Magistra i Pacem in terris), a także zmiany sposobu traktowania przez Kościół wyznawców innych religii chrześcijańskich, Żydów i niewierzących. Sam Papież zjednywał sobie ludzi skromnością, poczuciem humoru, dystansem do samego siebie.

Dziennik duszy to opublikowany po jego śmierci tom notatek i rozmyślań, zapisywanych od roku 1895, gdy Autor miał zaledwie 14 lat, a przerwanych w roku 1962 – na kilka miesięcy przed śmiercią. Zdaniem ks. Lorisa Capovilli, sekretarza Jana XXIII: „Nie znamy innego zbioru tego typu, który – poprzez nieprzerwany ciąg zapisków duchowych – odzwierciedlałby całokształt życia kapłana, a potem papieża, i ukazywał to, co on sam zazdrośnie ukrywał, mianowicie jego modlitwę i jego duszę”.

 

AdrianW

Adrian Wawrzyczek

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

AdrianW
Adrian
Wawrzyczek
zobacz artykuly tego autora >

Droga Krzyżowa z Pawłem VI

Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowane przez Pawła VI na Via Crucis w Koloseum w 1976 roku.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Witaj, Krzyżu Święty,
Któryś dał Odkupiciela:
Uwielbienie i chwałę Twą głoszą
Każdy język i każde serce.

Jesteś wspaniałym sztandarem,
Jesteś zbawieniem dla wiernych;
Skropiony niewinną krwią Chrystusa
Który przyjął mękę okrutną.

Urodziłeś się w ramionach miłości
Z Dziewicy Matki, o Jezu.
Umarłeś w pełnych żałości
Ramionach danego Ci krzyża.

O uśmiercony Boży Baranku
Ołtarzu krzyża i miłosierdzia!
Ty, który gładzisz grzechy świata,
By uratować człowieka zlęknionego.

Gdy dzień sądu nadejdzie
Wśród chmur, co pokryją niebo:
Zasmucą się ludzie ujrzywszy
Prawdziwe trofeum chwały.

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Przychodzimy razem, aby upamiętnić i przeżyć najboleśniejsze momenty z życia Jezusa. On umiera i oddaje się w ofierze Ojcu, aby uwolnić ludzkość od grzechu i śmierci. Uniżmy się z sercem skrusoznym przed nim, który postanowił stać sie ofiarą dla wszystkich, którzy mają być złaczeni i uświeceni przez łaskę jego ofiary. Trzy głosy niech pomogą nam zjednoczyć się myślami z Jezusem w Jego męce: głos Pisma, głos Ojców Kościoła, głos Liturgii.

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. (Flp 2,5-8)

“Jeśli jesteś Szymonem z Cyreny, weź krzyż i nieś go za Nim. Jeśli jesteś jak ten łotr razem z Nim przybity do Krzyża, miej jego rozeznanie i w Ukrzyżowanym uznaj Boga- On z powodu ciebie i twojego grzechu został zaliczony do przestępców; ty ze względu na Niego przyjmij Jego sprawiedliwość. Uczcij Tego, który dla ciebie zawisł na krzyżu, i razem z Nim do krzyża przybity, wyciągnij z tego korzyść dla siebie: śmiercią zdobądź zbawienie, z Jezusem wejdź do raju i przypatrz się temu, coś utracił.

Wpatruj się w jego piękno, a urągającemu łotrowi daj umrzeć na zewnątrz razem z jego urąganiem. Jak Józef z Arymatei zażądaj wydania ciała od tego, który ukrzyżował, i niech stanie się ono twoją własnością, ono, które przyniosło oczyszczenie świata. Jak Nikodem, w godzinach nocnych szukający Boga, przynieś do grobu wonności i nimi namaść Jego Ciało. A jeśli jesteś Marią, czy ową drugą Marią albo Salome lub Joanną, przyjdź płakać u grobu przed brzaskiem jutrzenki. Uczyń tak, aby dane ci było ujrzeć przed innymi odwalony kamień, a może też i aniołów, a nawet samego Jezusa.” (Grzegorz z Nazjanzu)

Spraw Ojcze, abyśmy czcząc wiernie tajemnice męki Twojego Syna, zasmakowali słodyczy Twojego przebaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!


 

1

 

STACJA 1

Pan Jezus skazany na śmierć

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? (Iz 53, 7-8)

 

Na szerokim świecie wielu zostało ukrzyżowanych, lecz przed żadnym z nich nie drżą demony; gdy jednak Chrystus został za nas ukrzyżowany, drżą szatani już na sam widok znaku krzyża. Tamci z powodu swych grzechów musieli umrzeć. Ten umarł za grzechy drugich. „Nie popełnił On grzechu i nie znalazła się zdrada w Jego ustach. (św. Cyryl Jerozolimski, Trzynasta katecheza przedchrzcielna, 3.)

Boże, nasz Ojcze, wylej na nas obficie łaski Twojego zbawienia, a przez udział w męce Chrystusa daj nam udział w chwale Jego zmartwychwstania, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

 

2

 

STACJA 2

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! (Łk 9, 23)

 

Chlubą dla Kościoła powszechnego jest cała działalność Chrystusa, ale chlubą nad chlubami jest krzyż. Jest on wielką obroną. Nie muszą za niego płacić ubodzy, trudzić się słabi. Od Boga jest dany jako łaska. (św. Cyryl Jerozolimski, Trzynasta katecheza przedchrzcielna 1;36)

Boże, daj nam ducha miłości i pokoju, aby ofiara życia dana przez Chrystusa dla zbawienia świata, była upamiętniona w braterskiej miłości Twoich dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

 

3

 

STACJA 3

Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. (Iz 53, 4)

 

Ważnym momentem zamkniętym w tajemnicy wiary jest spojrzenie na mękę człowieka, który zgodził się cierpieć za nas. Spojrzenie na krzyż daje życie umarłym… (Św. Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza, PG, 44, 413).

Nasze ciało jest słabe, Panie, pełni ran wołamy do Ciebie. My, którzy przychodzimy po uleczenie naszych serc, prosimy – przyjdź i uzdrów nas. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

 

4

 

STACJA 4

Jezus spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Maryja rzekła: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» (…)Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». (Łk 1, 38; Łk 2, 34-35)

 

Bracia, czemu nie przychodzi do was więcej współczucia dla Marii niż dla Męki jej Syna? On, Jezus, umarł śmiercią ciała, dlatego, że ona pierwej umarła swoim sercem. W Jezusie dokonało się dzieło miłości, którego nikt nie może przekroczyć; Maryja jest owocem miłości, które po tym pierwszym, niczemu się nie równa (Św. Bernard, Kazanie na niedzielę między oktawie Wniebowzięcia, 14-15).

Panie, wspominając Najświętszą Maryję Pannę, daną nam jako słodką Matkę pod krzyżem Jezusa, Twojego Syna, pomóż nam, aby dla Kościoła Świętego w nas dopełniła się męka Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

 

5

 

STACJA 5

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. (Mk 15, 21). Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. (Kol 1, 24)

 

Poprzez swój krzyż, w swojej męce, Chrystus wzywa was, którzy jesteśmy Jego członkami (s. Ignacy Antiocheński, List do Trallesi, 11,2).

Obdarz nas, Boże, Twoim błogosławieństwem; w tajemnicach odkupieńczej miłości, otwórz nasze serca na zbawcze zwycięstwie Chrystusa, naszego Pana i Boga naszego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

 

6

 

STACJA 6

Weronika ociera twarz Jezusowi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego (Iz 53, 3-4)

 

Chrystus nie ograniczył się do śmierci i do krzyża, ale zechciał być ubogim, pielgrzymem, bezdomnym, nagim, chorym, w celu zwrócenia na siebie uwagi przynajmniej w tej sprawie. “Jeśli na nic się zda to, co cierpiałem za was, mówi, zlitujcie się przynajmniej nad moją nędzą…” (Jan Chryzostom, Omel. 15, Rz 6 w.).

Boże, najbardziej godne podziwu jest to, jak uzdrawiasz człowieka; udaremnij próżne działania kusiciela i zerwij łańcuchy grzechu śmiertelnego, by zniszczyć zazdrość, która nas zatraca i daj miłość, która nas ocala. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

 

7

 

STACJA 7

Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53,5)

 

Zostańmy zatem naśladowcami Jego wytrwałości i jeśli cierpimy w powodu Jego imienia, uwielbiajmy Go. Jest to bowiem dany nam przez Niego przykład i my temu zaufaliśmy. (List św. Polikarpa do Filipian 8,2)

O Miłosierny, Ty nie odrzuciłeś nas, kiedy wzywaliśmy Cię w bólu, ale przyszedłeś zbawić swój lud w godzinie odkupienia; jako król uwalniasz więźniów, jako lekarz uzdrawiasz chorych, jako Pasterz szukasz tych, którzy zbłądzili; dla zrozpaczonych jesteś drogą zbawienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

STACJA 8

Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. (Za 12, 10)

 

Dawne swoje grzechy codziennie ze łzami na modlitwie wyznawać Bogu. A na przyszłość poprawić się z tych grzechów. (św. Benedykt, Reguła, zasada 4)

Panie, nie zamykaj drzwi, nawet jeśli jestem późno. Nie zamykaj drzwi: przychodzę i pukam. Ty otworzysz temu, kto przychodzi we łzach, łaskawy Panie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

STACJA 9

Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Ciężkie brzemię mych grzechów ręką Jego związanych przygniata mi szyję, mocą moją chwieje: Słyszano, że wzdycham, lecz nikt nie pociesza (Lm 1, 14.21)

 

Radujmy się w chwale Pana, bo walczył i zdobył zwycięstwo, mówiąc: “Odwagi, Ja zwyciężyłem świat…” Niezwyciężony walczy dla nas i zwycięża w nas. Książęta ciemności zostaną wypędzeni, bo jeśli nie byliby wyrzuceni ze świata, nie mogliby być wyrzuceni z ludzkiego serca: to wiara, że zostaną wypędzeni, aby zrobić miejsce dla Chrystusa, którego obecność niszczy grzech… (św. Paulin z Noli, Ep., 38, 3-4.6).

Boże miłosierdzia, Ty obdarzyłeś wszystkich wiernych zbawieniem, które dokonało się przez odkupieńczą mękę i w swojej nieskończonej miłości, zdjąłeś z nas pradawne potępienie, które tkwiło w nas z powodu ludzkiej słabości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

STACJA 10

Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową…
Policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem;
moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. (Ps 22, 7-8, 18-19)

 

Nie tylko nie musimy się wstydzić śmierci Pańskiej, ale trzeba nam w zaufaniu wywyższyć ją. Daliśmy Panu śmierć, która znalazła się w nas, a On wiernie obiecał nam dać w sobie życie, którego nie moglibyśmy uzyskać sami z siebie. Jeśli ten, który jest bez grzechu umiłował nas aż do śmierci choć sami zasłużyliśmy na śmierć z powodu naszych grzechów, kto inny mógłby nas usprawiedliwić? Uznajemy bez lęku i głosimy, że Chrystus został ukrzyżowany za nas (Augustyn, traktat o Męce Pańskiej)

Boże, któryś odkupił człowieka drogocenną krwią swojego Jednorodzonego Syna, spraw, aby ci, którzy czczą krzyż, dostąpili wyzwolenia od grzechu i życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

STACJA 11

Jezus do krzyża przybity

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej: rany i sińce i opuchnięte pręgi,
nie opatrzone ani przewiązane, ni złagodzone oliwą. (Iz 1,6)

 

Dziś krzyż otwiera niebo. Było zamknięte od wielu lat, a teraz Bóg daje nam naszą dawną ojczyznę, doprowadza nas z powrotem do swojego miasta, otwiera swój dom dla całej ludzkości. Dzisiaj Chrystus mówi: będziesz ze mną w raju. Co mówisz, Panie? Jesteś ukrzyżowany, przybity gwoździami i obiecujesz raj? Tak, ponieważ widzimy jaka jest twoja siła na krzyżu (św. Jan Chryzostom).

Przyjmij, Boże wieczny, naszą ofiarę i udziel nam znowu życia w prawdzie przez tajemnicę męki, którą ze czcią wspominamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

STACJA 12

Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni , tak potrzeba , by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3, 14-16)

 

Dla nas wierzących w Chrystusa jest piękne, wszędzie, aby pokazać się. To jest piękne, jak Boga, Słowa z Bogiem; piękne w łonie Dziewicy, gdzie nie tracąc swojej boskości, przyjął ludzką naturę. Piękne dziecko Słowo, nawet wtedy, gdy niemowlę; miło, gdy to działa cuda, a gdy ofiarować się plagi; miło, gdy zeznaje i wznawia Kiedy dusza; piękne na drzewie, piękne w grobie, piękne w niebie (St. Augustine, Enarrationes w Psalmos, w Ps 44: 3)..

Ojcze, Ty dałeś nam życie wieczne przez Paschę Jednorodzonego Syna, który przyszedł i został za nas skazany, oddaj Mu nasze serca i nasze życie, On jest łagodny dla nas, a kiedy przyjdziesz, aby sądzić, niech włączy nas do swojej chwały zmartwychwstały Zbawiciel, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

STACJA 13

Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (J 19, 3-34)

 

Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha (1 Kor 5,7). Na krzyżu przybity jest ciało, które mnie karmi; krew tryskająca z krzyża to napój życia, w którym mam obmyć moje serce (St. Paulin z Noli, Ep., 23, 42, 32, 7).

Boże, któryś opuściłeś Twego Syna w śmierci na krzyżu, ponieważ każdy z nas, wezwany jest by umrzeć z Nim i z Nim odrodzić się do życia wiecznego, daj naszym braciom w wierze, którzy opuścili ten świat, aby weszli do radości niekończącego się światła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

STACJA 14

Jezus złożony do grobu

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. (J 12, 23-24)

 

Męka Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa jest dla nas zadatkiem zadatkiem chwały. Co można porównać z łaską Bożą w sercach wierzących, wedle której Syn współwieczny Ojcu przyszedł na świat jako człowiek pośród ludzi, a mimo to postanowił zginąć z rąk tych, których obaj stworzyli? Wielkie są obietnice Pana (św. Augustyn, traktat o Męce Pańskiej)

Święta Matko, spraw to, proszę, niech wyryte w sercu noszę Rany Jezusowe!

Boże, nasz Ojcze, daj nam, którzy braliśmy udział w tym nabożeństwie, chodzić pilnie drogą miłości, którą do śmierci, przeszedł przed nami Pan Jezus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap