Czy masz relację z Ojcem mówiąc “Ojcze nasz”?

Takie pytanie zadał dziś uczestnikom audiencji generalnej w Rzymie papież Franciszek. Kontynuując rozważania dotyczące kolejnych części Mszy św. tym razem całość poświęcił modlitwie Ojcze nasz, która jego zdaniem "nie jest tylko jedną z wielu modlitw". Ubolewał, że wielu chrześcijan odmawia ją bezmyślnie.

Polub nas na Facebooku!

Gdy wymawiasz słowa “Ojcze nasz, któryś jest w niebie” czy rzeczywiście uważasz Boga za swojego Ojca, Ojca ludzi, Ojca Jezusa, czy masz z Nim relację? – pytał papież zgromadzonych na placu św. Piotra w Watykanie pielgrzymów.

Papież zauważył, że ta modlitwa nie jest tylko jedną z wielu chrześcijańskich modlitw, ale jest “modlitwą dzieci Bożych, wielką modlitwą, której nauczył nas Jezus. Dana nam w dniu naszego chrztu <Ojcze Nasz> sprawia, że ​​te same uczucia, które były w Chrystusie Jezusie, rozbrzmiewają w nas, kiedy modlimy się o naszego Ojca, modlimy się jak Jezus. Formowani do Jego boskiego nauczania, ośmielamy się zwrócić do Boga nazywające go “Ojcem”, ponieważ odrodziliśmy się jako Jego dzieci przez wodę i Ducha Świętego. A jak czytamy u św. Pawła – to właśnie Duch św. woła w nas do Boga Abba-Ojcze”.

Oto pełny tekst papieskich rozważań:

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Kontynuujemy cykl katechez na temat Mszy św. Podczas Ostatniej Wieczerzy, po tym gdy Jezus wziął chleb i kielich wina i składał dziękczynienie Bogu, wiemy, że „połamał chleb”. Działaniu temu odpowiada w liturgii eucharystycznej Mszy św. łamanie Chleba, poprzedzone modlitwą, której nauczył nas Pan, czyli Ojcze nasz.

W ten sposób rozpoczynają się podczas Mszy św. obrzędy Komunii św., kontynuując uwielbienie i błaganie Modlitwy eucharystycznej poprzez wspólne odmawianie „Ojcze nasz”. Nie jest to jedna z wielu modlitw chrześcijańskich, lecz modlitwa dzieci Bożych. Jest to wspaniała modlitwa, której nauczył nas Jezus. Rzeczywiście, „Ojcze nasz” przekazana nam w dniu naszego chrztu sprawia, że rozbrzmiewają w nas te same uczucia, jakie były w Jezusie Chrystusie. Odmawiając „Ojcze nasz” modlimy się tak, jak modlił się Jezus. Nauczył jej nas, gdy uczniowie prosili. „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów” (Łk 11, 1). Wspaniale jest modlić się tak, jak modlił się Jezus. Pouczeni przez Jezusa – jak mówimy- ośmielamy zwrócić się do Boga nazywającego go „Ojcem”, ponieważ odrodziliśmy się jako Jego dzieci przez wodę i Ducha Świętego (por. Ef 1, 5). Prawdę mówiąc nikt nie mógłby nazwać Go „Abba” – Ojcze nie będąc zrodzonym przez Boga, bez natchnienia Ducha, jak naucza św. Paweł (por. Rz 8, 15). Jakże często spotykamy jednak ludzi, którzy odmawiają „Ojcze nasz” i nie wiedzą, co mówią. Czy czujesz, że gdy mówisz „Ojcze” – On jest twoim Ojcem, Ojcem ludzkości, Ojcem Jezusa Chrystusa, trwasz w relacji z tym Ojcem? – Oj nie, wcale o tym nie myślałem – Masz relację z tym Ojcem, łączymy się z miłującym nas Ojcem. Tą relacją, dzieciętwem Bożym obdarza nas Duch Święty. Chodzi o to poczucie bycia dziećmi Bożymi. Jakaż lepsza modlitwa niż ta nauczana przez Jezusa może nas przygotować na sakramentalną komunię z Nim? Oprócz Mszy św. „Ojcze nasz” odmawiamy rano i wieczorem, w Jutrzni i Nieszporach. W ten sposób synowska postawa wobec Boga i braterstwo z bliźnim przyczyniają się do nadania naszym dniom formy chrześcijańskiej.

W Modlitwie Pańskiej – Ojcze nasz – prosimy o „chleb powszedni”, w którym dostrzegamy szczególne odniesienie do chleba eucharystycznego, którego potrzebujemy, aby żyć jako dzieci Boże. Błagamy także o „odpuszczenie naszych win”, a żeby być godnymi otrzymania Bożego przebaczenia zobowiązujemy się przebaczyć naszym winowajcom – to nie jest łatwe. To łaska, o którą musimy prosić: „Panie naucz mnie przebaczać, taj jak Ty mnie przebaczyłeś!”. Ale jest to łaska, o naszych siłach nie możemy tego dokonać. Przebaczanie jest łaską Ducha Świętego. Tak więc „Ojcze nasz”, otwierając nam serca na Boga, dysponuje nas także do braterskiej miłości. Na koniec prosimy Boga, aby „uwolnił nas od zła”, które oddziela nas od Niego i od naszych braci. Rozumiemy dobrze, że są to prośby bardzo stosowne, aby przygotować nas do Komunii Świętej (por. Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego, 81).

Rzeczywiście to, o co prosimy w „Ojcze nasz”, jest kontynuowane w modlitwie kapłana, który w imieniu wszystkich błaga: „Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem”. A następnie otrzymuje rodzaj pieczęci w obrzędzie pokoju: po pierwsze modlimy się do Chrystusa, aby dar Jego pokoju (por. J 14,27) – tak różnego od tego, który daje świat – sprawił wzrost Kościoła w jedności i pokoju zgodnie z Jego wolą. Następnie, wymieniając między sobą konkretny znak, wyrażamy „trwającą w Kościele komunię i miłość, zanim przyjmiemy Najświętszy Sakrament” (Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego, 82). W obrządku rzymskim przekazanie sobie znaku pokoju, umieszczone od czasów starożytnych przed Komunią św. jest przyporządkowane Komunii eucharystycznej. Zgodnie z napomnieniem św. Pawła nie możemy mieć udziału w jednym Chlebie, czyniącym nas jednym Ciałem w Chrystusie, nie uznając siebie pojednanymi przez miłość braterską (por. 1 Kor 10, 16-17; 11, 29). Pokój Chrystusa nie może zakorzenić się w sercu niezdolnym do życia braterstwem i odtworzenia go, po zadanej mu ranie. Pokojem obdarza nas Pan. Również Pan daje nam łaskę przebaczania naszym winowajcom, albo poróżniliśmy się.

Po znaku pokoju następuje łamanie chleba, które od czasów apostolskich dało nazwę całej celebracji Eucharystii (por. Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego, 83; Katechizm Kościoła Katolickiego, 1329). Łamanie Chleba dokonane przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy jest gestem objawiającym, który pozwolił uczniom rozpoznać Go po zmartwychwstaniu. Przypomnijmy uczniów z Emaus, którzy mówiąc o spotkaniu ze Zmartwychwstałym, opowiadają jak „poznali Go przy łamaniu chleba” (Łk 24, 30-31.35).

Łamaniu Chleba eucharystycznego towarzyszy przyzywanie „Baranka Bożego”, postaci, przez którą Jan Chrzciciel wskazał w Jezusie Tego, „który gładzi grzech świata” (J 1, 29). Biblijny obraz baranka mówi o odkupieniu (por. Wj 12,1-14; Iz 53,7; 1 P 1,19; Ap 7,14). W Chlebie eucharystycznym, łamanym za życie świata, zgromadzenie modlitewne rozpoznaje prawdziwego Baranka Bożego, to znaczy Chrystusa Odkupiciela, i prosi Go: „Zmiłuj się nad nami … obdarz nas pokojem”

„Zmiłuj się nad nami”, „obdarz nas pokojem” to wezwania, które od modlitwy „Ojcze Nasz” po łamaniu Chleba pomagają nam dysponować duszę do udziału w uczcie eucharystycznej, będącej źródłem komunii z Bogiem i z braćmi.

Nie zapominajmy o wspaniałej modlitwie, której nauczył nas Jezus, poprzez którą modlił się do Ojca, a która przygotowuje nas na Komunię św. Wspaniale byłoby teraz zakończyć teraz tę rozmowę odmówieniem – każdy we własnym języku tej modlitwy: „Ojcze nasz”… [wszyscy odmawiają]. Dziękuję.

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Jak Franciszek świętował rocznicę pontyfikatu

Był pogodny, ale pracował jak zwykle - tak miał świętować 5. rocznicę swojego pontyfikatu papież Franciszek według obserwacji abp Angelo Becciu, substytuta do Spraw Ogólnych w watykańskim Sekretariacie Stanu.

Polub nas na Facebooku!

Abp Angelo Becciu odpowiadał na pytania włoskich dziennikarzy podczas promocji książki ks. Enzo Fortunato “Francesco il ribelle” (Franciszek buntownik).

– Od rana był pogodny, radosny, ale nie było specjalnych imprez i świętowania, pracował jak każdego innego dnia – opowiadał abp Becciu, który na co dzień spotyka się z Franciszkiem.

Dziennikarze pytali go również o to, jak papież reaguje na krytykę pod swoim adresem, której nie brakowało w mediach przy okazji wspominania 5. rocznicy wyboru kard. Bergoglio na papieża. – On jest człowiekiem, więc myślę, że reaguje jak my wszyscy gdy spotyka nas krytyka, cierpi, ale najmocniej dotykają go zarzuty o sprzeniewierzanie się doktrynie Kościoła – mówił ang Angelo Becciu. Jego słowa cytuje portal Vatican Insider.

Włoski arcybiskup zauważył jednocześnie, że reforma Kurii Rzymskiej, którą zapoczątkował Franciszek jest jak “próba czyszczenia Sfinksa szczoteczką do zębów”, lecz pomimo to “Franciszkowi nie brakuje determinacji”.

ad/Vatican Insider/Stacja7

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Copy link
Powered by Social Snap