Nasze projekty

Papież błogosławi akcji „Pomóż Dzie­ciom Prze­trwać Zimę”

W kaplicy pałacu bisku­piego w Lubli­nie nastą­piło uro­czy­ste prze­ka­za­nie papie­skiego bło­go­sła­wień­stwa dla akcji cha­ry­ta­tyw­nej „Pomóż Dzie­ciom Prze­trwać Zimę”. Z rąk abp Sta­ni­sława Budzika pisemne bło­go­sła­wień­stwo otrzy­mała pomy­sło­daw­czyni akcji Ewa Rados. – Jestem nie­zwy­kle wzru­szona. To dla nas dowód, że idziemy w dobrą stronę – powie­działa.

Zwra­ca­jąc się do zgro­ma­dzo­nych abp Sta­ni­sław Budzik, podkreślił, że bło­go­sła­wień­stwo poda­ro­wane przez Papieża Fran­ciszka, wpi­suje się w obchody 25. rocz­nicy orga­ni­za­cji pierw­szej zbiórki „Pomóż dzie­ciom prze­trwać zimę”.

– Ojciec Święty jest wrażliwy zwłasz­cza na tego typu dzia­ła­nia, szczególnie gdy poma­gamy ludziom potrze­bu­ją­cym, dzie­ciom. Dlatego z wielką rado­ścią udzie­lił bło­go­sła­wień­stwa tej akcji. Ponie­waż bło­go­sła­wień­stwo papieża odnosi się nie tyle do akcji, ile do osób, dla­tego udzie­lił bło­go­sła­wień­stwa pani Ewie Dados, która jest ser­cem i duszą tej akcji i wszyst­kim, któ­rzy ją wspie­rają – powie­dział metro­po­lita lubel­ski, który jest ducho­wym patro­nem akcji.

W roz­mo­wie z KAI Ewa Dados przy­znała, że jest to dla niej nie­zwy­kły moment. „Jestem szcze­rze wzru­szona. Dla nas to naj­większy dowód, że idziemy w dobrą stronę, w stronę miło­ści bliź­niego, w stronę reali­za­cji Ewan­ge­lii. Cieszy nas to tym bardziej, że nasze bło­go­sła­wień­stwo pły­nie od tego papieża, który tak bar­dzo uko­chał ludzi będą­cych w potrze­bie” – wyznała pomy­sło­daw­czyni akcji.

Reklama
Reklama

Ini­cja­tywa „Pomóż dzie­ciom prze­trwać zimę” powstała w 1993 r. Jej zna­kiem roz­po­znaw­czym stała się żółta uśmiech­nięta buzia, zwana „Jaś­kiem”. Jej głów­nym celem jest orga­ni­za­cja ogól­no­pol­skiej zbiórki darów mate­rial­nych dla osób potrze­bu­ją­cych z terenu całego kraju. Ponadto orga­ni­zo­wane są cha­ry­ta­tywne kon­certy i mecze.

 

Od początku ist­nie­nia akcja jest obej­mo­wana patro­na­tem ducho­wym przez kolej­nych arcy­bi­sku­pów lubel­skich. Tego­roczna Uliczna Zbiórka Darów zosta­nie prze­pro­wa­dzona w nie­dzielę 26 listo­pada.

Reklama
Reklama

dab / Lublin
KAI

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite