Papież błogosławi akcji “Pomóż Dzie­ciom Prze­trwać Zimę”

W kaplicy pałacu bisku­piego w Lubli­nie nastą­piło uro­czy­ste prze­ka­za­nie papie­skiego bło­go­sła­wień­stwa dla akcji cha­ry­ta­tyw­nej „Pomóż Dzie­ciom Prze­trwać Zimę”. Z rąk abp Sta­ni­sława Budzika pisemne bło­go­sła­wień­stwo otrzy­mała pomy­sło­daw­czyni akcji Ewa Rados. – Jestem nie­zwy­kle wzru­szona. To dla nas dowód, że idziemy w dobrą stronę – powie­działa.

Polub nas na Facebooku!

Zwra­ca­jąc się do zgro­ma­dzo­nych abp Sta­ni­sław Budzik, podkreślił, że bło­go­sła­wień­stwo poda­ro­wane przez Papieża Fran­ciszka, wpi­suje się w obchody 25. rocz­nicy orga­ni­za­cji pierw­szej zbiórki „Pomóż dzie­ciom prze­trwać zimę”.

 

– Ojciec Święty jest wrażliwy zwłasz­cza na tego typu dzia­ła­nia, szczególnie gdy poma­gamy ludziom potrze­bu­ją­cym, dzie­ciom. Dlatego z wielką rado­ścią udzie­lił bło­go­sła­wień­stwa tej akcji. Ponie­waż bło­go­sła­wień­stwo papieża odnosi się nie tyle do akcji, ile do osób, dla­tego udzie­lił bło­go­sła­wień­stwa pani Ewie Dados, która jest ser­cem i duszą tej akcji i wszyst­kim, któ­rzy ją wspie­rają – powie­dział metro­po­lita lubel­ski, który jest ducho­wym patro­nem akcji.

 

W roz­mo­wie z KAI Ewa Dados przy­znała, że jest to dla niej nie­zwy­kły moment. „Jestem szcze­rze wzru­szona. Dla nas to naj­większy dowód, że idziemy w dobrą stronę, w stronę miło­ści bliź­niego, w stronę reali­za­cji Ewan­ge­lii. Cieszy nas to tym bardziej, że nasze bło­go­sła­wień­stwo pły­nie od tego papieża, który tak bar­dzo uko­chał ludzi będą­cych w potrze­bie” – wyznała pomy­sło­daw­czyni akcji.

 

Ini­cja­tywa „Pomóż dzie­ciom prze­trwać zimę” powstała w 1993 r. Jej zna­kiem roz­po­znaw­czym stała się żółta uśmiech­nięta buzia, zwana „Jaś­kiem”. Jej głów­nym celem jest orga­ni­za­cja ogól­no­pol­skiej zbiórki darów mate­rial­nych dla osób potrze­bu­ją­cych z terenu całego kraju. Ponadto orga­ni­zo­wane są cha­ry­ta­tywne kon­certy i mecze.

Od początku ist­nie­nia akcja jest obej­mo­wana patro­na­tem ducho­wym przez kolej­nych arcy­bi­sku­pów lubel­skich. Tego­roczna Uliczna Zbiórka Darów zosta­nie prze­pro­wa­dzona w nie­dzielę 26 listo­pada.


dab / Lublin
KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Franciszek pomoże Demokratycznej Republice Konga

Papież Franciszek postanowił przesłać „konkretną pomoc” mieszkańcom regionu Grand Kasai. Obejmuje on pięć prowincji w środkowej części kraju. Od wielu miesięcy trwają tam gwałtowne walki, w których zginęło już ponad 3,4 tys. ludzi i zanotowano znaczące straty materialne.

Polub nas na Facebooku!

Papieska pomoc dla mieszkańców regionu, której wartość nie została na razie ujawniona, zostanie przekazana za pośrednictwem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Otrzymają ją trzy diecezje najbardziej dotknięte konfliktem i będzie wykorzystana na „dzieła pomocy”.

 

Wkład papieża jest częścią pomocy, jaką niesie w Demokratycznej Republice Konga Kościół katolicki za pośrednictwem różnych konferencji episkopatów i organizacji charytatywnych, które odpowiadają na apel Caritas Internationalis.

 

Walki w regionie Grand Kasai rozpoczęły się po zabójstwie lokalnego przywódcy we wrześnio 2016 r. Kamuina Nsapu, który otwarcie podważał autorytet rządu prezydenta Josepha Kabili. Został zabity w czasie operacji wojskowej.


pb / Watykan
KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap