Przyjęcie Chrystusa za Króla i Pana. Analiza i historia

Uroczystego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana dokonają Polacy 19 listopada w sanktuarium w Łagiewnikach, a nazajutrz we wszystkich świątyniach w Polsce. Dlaczego dojdzie do tego wydarzenia? Jak się okazuje, ruchy intronizacyjne mają bardzo długą historię

Polub nas na Facebooku!

“Ogłaszanie Chrystusa Królem Polski byłoby aktem politycznym i oznaczałoby pomniejszenie Jego godności i ograniczenie Jego posłannictwa, Jego panowania i władzy” – stwierdza komunikat Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych z 15 września 2016 r.

 

Trochę historii

Idea intronizacji, przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana jest rozwinięciem aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, wynikającego z objawień francuskiej wizytki z Paray-le-Monial św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690). Święta ta była mistyczką, której Pan Jezus w wielu objawieniach przedstawiał swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości.

Szybko rozwijający się kult Najświętszego Serca Pana Jezusa został uznany oficjalnie w 1765 r. przez Klemensa XIII. Beatyfikował ją Pius IX (1864), kanonizował Benedykt XV (1920). Jest nazywana świętą od Serca Jezusowego.

 

Paray_le_monial

Romańska Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paray le Monial | fot. Patrick Giraud / WikimediaCommons

 

11 czerwca 1899 r., w przededniu Roku Jubileuszowego 1900, Leon XIII dokonał poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Oznaczał on poddanie się władzy królewskiej Jezusa Chrystusa i uznanie Go za swojego Pana. W encyklice “Annum sacrum” – o poświęceniu się ludzi Najświętszemu Sercu Jezusowemu, papież ten wyjaśniał, że „Serce Boże jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa, która nas pobudza do odwzajemniania się również miłością. Dlatego jest rzeczą najzupełniej odpowiednią poświęcenie się temu Najświętszemu Sercu”. Dodawał, że „poświęcenie zaś takie nie jest niczym innym, jak oddaniem się Jezusowi Chrystusowi, ponieważ wszelki objaw czci, hołdu i miłości względem Bożego Serca odnosi się w rzeczywistości do osoby samego Chrystusa”.

Idea poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu szybko dotarła do Polski i nawiązano do niej na początku odbudowy niepodległej Polski. Po raz pierwszy aktu oddania Polski Najświętszemu Sercu dokonał prymas kard. Edmund Dalbor na Jasnej Górze 27 lipca 1920 r., w przeddzień Cudu nad Wisłą. Rok później akt ten został odnowiony przez cały Episkopat – z udziałem tysięcy wiernych – w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Rozwinięciem idei zawierzenia świata Sercu Jezusowemu było ustanowione przez Piusa XI w 1925 r. święto Jezusa Chrystusa Króla. Sensem tego nowego święta, jak wyjaśniał papież w encyklice “Quas primas”, było uznanie panowania i władzy Chrystusa zarówno w życiu osobistym chrześcijan jak i całych społeczności. Miało ono służyć odnowie wiary, także w przestrzeni publicznej, która szczególnie – zdaniem papieża – narażona jest na wypieranie zeń wartości i zasad chrześcijańskich. Ustanowienie święta Chrystusa Króla traktował więc jako „lekarstwo na zagrożenia niesione przez coraz powszechniejsze prądy laicyzacyjne, zaprzeczające panowaniu Chrystusa nad ludami”. W związku z tym Pius XI zachęcał – jak brzmiało ulubione jego hasło do: „Instaurare omnia in Christo”, czyli odnowy wszystkiego w Chrystusie.

W 1969 r. papież Paweł VI podniósł święto Chrystusa Króla do rangi uroczystości, a więc najwyższej wagi obchodu liturgicznego w Kościele, postulując czcić Chrystusa jako Króla Wszechświata.

Święto Chrystusa Króla od samego początku było uroczyście obchodzone w Polsce. W 1927 r. powstał w Poznaniu komitet budowy pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, który miał być także monumentem wdzięczności za odzyskaną niepodległość. Pomnik ten uroczyście odsłonięto 30 października 1932, w święto Chrystusa Króla. W uroczystościach wzięli udział liczni poznaniacy pod przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda. Pomnik zburzyli Niemcy zaraz po wejściu do miasta w 1939 r., wysadzając go w powietrze. A figurę Chrystusa przetopiono na kule armatnie. Obecnie, od kilku lat trwają starania o odbudowę tego pomnika i postawienie go ponownie w godnym miejscu stolicy Wielkopolski.

 

Monument_to_the_Sacred_Heart_of_Jesus_in_Poznań

Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu zaprojektowany przez Lucjana Michałowskiego przed zburzeniem przez Niemców podczas II wojny

 

Objawienia mistyczki z Krakowa

Objawienia Rozalii Celakówny, krakowskiej mistyczki żyjącej w l. 1901 – 1944, pracującej jako pielęgniarka w szpitalu św. Łazarza, przypadły na ostatnie lata przed wybuchem II wojny światowej. Ich treścią było propagowanie kult Serca Jezusa oraz idei aktu intronizacji ze strony Polski i innych narodów.

Wizjonerka pisała dosłownie, że “ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną”. Opisując swe prywatne objawienia Celakówna nawiązywała jednocześnie do objawień św. Marii Małgorzaty Alacoque.

Wiosną 1939 r. Rozalia zapisuje znamienne słowa: “Wielkie, ogromne są grzechy Narodu Polskiego. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten Naród za grzechy i zbrodnie, a przede wszystkim za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli uzna mnie za Króla i Pana swego w całym tego słowa znaczeniu, tzn. musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, zupełnym zwrotem ku Mnie”.

Jak rozumieć te słowa? Celakówna pisze wyraźnie, że “Intronizacja nie jest tylko formułką zewnętrzną, ale ona ma się odbyć przede wszystkim w każdej duszy”. A ma być przede wszystkim wynagrodzeniem za popełniane grzechy. W swych objawieniach postrzega postać Chrystusa cierpiącego za grzechy ludzkości. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 1939 r. ujrzała następujący obraz: „Widziałam Pana Jezusa w postaci Ecce Homo poranionego bardzo, na Jego Głowie korona cierniowa głęboko wbijająca kolce w skroń. Ubrany był w płaszcz szkarłatny, rana Jego Serca Boskiego głęboko otwarta. […] Na obliczu Pana Jezusa malował się głęboki smutek. Pan Jezus dał odczuć mej duszy, jak bardzo boli Go obojętność dusz szczególnie Jemu poświęconych, tj. kapłanów i dusz zakonnych”.

 

RozaliaCelakówna

Rozalia Celakówna

 

Zainteresowanie treścią prywatnych objawień Celakówny, dzięki jej kierownikowi duchowemu oblatowi paulińskiemu o. Zygmuntowi Dobrzyckiemu zaczęło rozwijać się już w czasach wojny, wówczas w wąskich kręgach krakowskich inteligentów. Objawienia Celakówny propagował także ówczesny generał paulinów o. Pius Przeździecki. Na skutek rozwijającej się tej formy pobożności, kard. Adam Sapieha zatwierdził w 1946 r. Dzieło Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, utworzone przez grupę świeckich z Krakowa. Koła Dzieła powstały szybko w kilku polskich miastach.

Inspirowany tym Episkopat, z inicjatywy prymasa Wyszyńskiego podjął decyzję o zawierzeniu Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu, co – po trzech latach duchowych przygotowań – nastąpiło 28 października 1951 r. W święto Chrystusa Króla uroczysty akt intronizacji czyli poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusa dokonany został we wszystkich katedrach i kościołach parafialnych. W specjalnym orędziu Episkopat podkreślał jego znaczenie, tłumacząc: „przez to uroczyste poświęcenie Narodu wyrażamy niezłomną wolę, by wszystkie dziedziny życia naszego, zarówno prywatne jak publiczne, były urządzone według zasad Jezusa Chrystusa”. 25 lat później w 1976 r., w ostatnią niedzielę roku kościelnego w kościołach ponowiono akt oddania Narodu Sercu Pana Jezusa.

Zainteresowanie objawieniami Celakówny zdecydowanie wzrosło w latach dziewięćdziesiątych, po otwarciu jej procesu kanonizacyjnego na terenie Archidiecezji Krakowskiej w 1996 r. przez ks. kard. Franciszka Macharskiego. Proces Rozalii Celakówny na szczeblu diecezjalnym został zakończony w 2007 r. i dokumenty przekazano do Rzymu.

W okresie tym powstaje oddolnie, początkowo bez aprobaty władz kościelnych, szereg ruchów intronizacyjnych, odwołujących się do objawień krakowskiej mistyczki. Jednak dokonywana przez nie płytka interpretacja objawień Rozalii wywołała wiele zamieszania. Słowa Celakówny brzmiące: “musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele” bywały interpretowane są jako domaganie się intronizacji Chrystusa na Króla Polski, co miało być dokonane nie tylko przez władze kościelne ale i polityczne. Przedstawiciele ruchów intronizacyjnych twierdzili, że dokonane już akty poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa nie są wypełnieniem postulatów wynikających z objawień Celakówny, lecz że chodziło jej o co innego, o uznanie Chrystusa Królem Polski.

Ks. Władysław Kubik SJ wicepostulator jej procesu beatyfikacyjnego wyjaśnia w sposób jednoznaczny, że w swoich pismach Celakówna odwoływała się co prawda do konieczności intronizacji Serca Jezusowego w życiu osobistym i społecznym, ale nigdy nie proponowała, aby dokonać intronizacji Chrystusa na Króla Polski. “A mówiąc o Intronizacji zawsze miała na uwadze przede wszystkim Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa z jednoczesnym wezwaniem do uznania Chrystusa naszym Królem i Panem” – dodaje.

Z objawień Celakówny nie wynika więc propozycją jakiejś ” kościelno-państwowej” intronizacji, lecz wskazują one na to, że wszyscy Polacy, włącznie z władzami państwa winny uznawać panowanie, “królowanie” Jezusa.

 

Jesus the king of world in Jasna Gora in Czestochowa, Poland

 

Korekta ze strony Episkopatu

W wyniku powstałego zamieszania, sprawą intronizacji w ostatnich latach zajęła się Konferencja Episkopatu Polski. Powołała w tym celu w 2013 r. specjalny Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai.

Podczas spotkania Zespołu 10 czerwca 2014 roku – wyjaśnia bp Czaja w rozmowie z KAI – zrodziła się myśl o przygotowaniu aktu uznania Chrystusa Królem w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w 2016 roku, w ramach obchodów jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Dodaje, że wtedy nie było jeszcze wiadomo o papieskiej inicjatywie ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia.

Ważnym momentem w dalszym procedowaniu sprawy – jak wyjaśnia biskup – było studyjne seminarium naukowe pt. “Intronizacja Jezusa Chrystusa. Zamysł i interpretacja idei”, w listopadzie 2014 roku. W dyskusji podnoszona była myśl o potrzebie uroczystego aktu zawierzenia Polski Jezusowi Królowi Wszechświata.

Następnie, podczas 368. Zebrania Plenarnego KEP, 12 marca 2015 roku, biskupi uznali za słuszne oddanie Ojczyzny Chrystusowi Królowi Wszechświata. Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych KEP otrzymał wówczas mandat do podjęcia oficjalnego dialogu z przedstawicielami kilku bardziej aktywnych ruchów intronizacyjnych i do ewentualnego stworzenia z nimi nieformalnego „zespołu mieszanego”. Uczestniczyło w nim 10 biskupów oraz przedstawiciele: Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla, Stowarzyszenia „Róża” i Fundacji Serca Jezusa, Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, Stowarzyszenia „Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski”. A także reprezentanci środowisk inteligencji katolickiej oraz reprezentantka wspólnot i grup Polonii amerykańskiej, kanadyjskiej i australijskiej.

Pierwsze posiedzenie „zespołu mieszanego” miało miejsce na Jasnej Górze 4 maja 2015 r. Przedstawiciele poszczególnych ruchów – wyjaśnia bp Czaja – prezentowali stanowisko i oczekiwania środowisk intronizacyjnych. Biskup podkreśla, że niemal w każdym z nich pojawiał się apel o dokonanie aktu intronizacyjnego i ogłoszenie Chrystusa Królem Polski. Przedstawiciele ruchów intronizacyjnych domagali się też korekty listu pasterskiego Episkopatu nt. królowania Jezusa Chrystusa z listopada 2012 r., w którym biskupi napisali, że “od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia się w świecie Królestwo Boże” (…) Natomiast “myślenie jednak, że wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, trzeba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w świecie”. Konstatowali więc, że “nie trzeba Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać go na tron. (…) Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy”.

 

christ surrounded by angels

 

W efekcie dyskusji – jak informuje bp Czaja – przedstawiciele ruchów intronizacyjnych odstąpili od domagania się uznania Chrystusa Królem Polski. Określono wspólny cel: “Nie ogłaszać Chrystusa Królem, bo Nim już jest, lecz uznać Go Królem i poddać się Jego prawu!” Biskup wyjaśnia dalej, że “w takim rozumieniu aktu oddania się Jezusowi ujawniło się podobieństwo do tego, o czym od dawna mówią i praktykują środowiska oazowe i charyzmatyczne, czyli uznać Jezusa Panem i Zbawicielem”, co ma już w Polsce kilkudziesięcioletnią tradycję. Jednym z gorących orędowników uznania Jezusa Panem i Zbawicielem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki i było to praktykowane we wspólnotach Ruchu ” Światło-Życie”.

Na kolejnym spotkaniu “zespołu mieszanego” 10 października 2015 r. na Jasnej Górze przedstawiciele ruchów intronizacyjnych przekazali oficjalną prośbę do pasterzy Kościoła, “aby w liście zapowiadającym program przyszłego roku liturgicznego w Polsce, zechcieli zawrzeć zapowiedź polskiego, narodowego aktu uznania i przyjęcia królowania Jezusa Chrystusa oraz poddania się pod jego władzę”. Została ona zaaprobowana przez Konferencję Episkopatu. Ostateczną formułę “Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana”, biskupi zatwierdzili 16 kwietnia br. na 372. zebraniu plenarnym.

Ustalono, że uroczysta proklamacja Aktu odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w sobotę 19 listopada br. – w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Następnego dnia akt ten zostanie odnowiony we wszystkich świątyniach katolickich w Polsce.

A w liście pasterskim z 11 października br. – poprzedzającym Jubileuszowy Akt – biskupi wyjaśniają, że “zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa”.

Zapowiadają, że będziemy wówczas modlić się m.in. słowami: „Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu. (…) Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. (…) Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”.

 

Sam akt ma formę biblijną formułę przymierza Boga z narodem i wpisuje się w tradycję podobnych aktów, które miały miejsce w dziejach Polski i Kościoła. W dokumencie znalazły się m.in.: odnowienie przymierza chrzcielnego narodu, wyrażenie wdzięczności Chrystusowi za jego miłość i łaski, przebłagalna modlitwa za grzechy osobiste i społeczne, a także zawierzenie Chrystusowi Polski i całego narodu.

I po raz kolejny w cytowanym liście pasterze Kościoła w Polsce przypominają, że “nie trzeba Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron i nadawania Mu władzy ani też ogłaszać Go Królem. On przecież jest Królem królów i Panem panów na wieki. Natomiast naszym wielkim zadaniem jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania Jego królewskiej godności i władzy całym życiem i postępowaniem”.


Marcin Przeciszewski / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

 

 


Reklama

WIARA

Kapłan. Służba i dyspozycyjność

Ten, kto postanowił upodobnić całe swoje życie do Jezusa, nie wybiera już swoich własnych miejsc, ale idzie tam, gdzie został posłany

Ks. Krzysztof Porosło
Ks. Krzysztof
Porosło
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Papież Franciszek w czasie Światowych Dni Młodzieży podczas Mszy dla kapłanów, sióstr zakonnych i kleryków w Sanktuarium Jana Pawła II powiedział: życie najbliższych uczniów [Jezusa], do których grona jesteśmy powołani, składa się z konkretnej miłości, czyli służby i dyspozycyjności; jest to życie, gdzie nie ma przestrzeni zamkniętych i własności prywatnych, dla własnej wygody. Ten, kto postanowił upodobnić całe swoje życie do Jezusa, nie wybiera już swoich własnych miejsc, ale idzie tam, gdzie został posłany. To wezwanie do służby, dyspozycyjności dla Jezusa, wyjścia z naszych przeróżnych ograniczeń było centralnym przesłaniem papieskiego orędzia dla nas, kapłanów.

Co to dla mnie konkretnie oznacza? W odpowiedzi można by wskazać wiele różnych płaszczyzn posługiwania. Z racji ograniczoności tego tekstu pozwolę sobie wskazać i rozwinąć zaledwie dwie.

Pierwsza płaszczyzna dotyczy sakramentu pokuty i pojednania, który w moim kapłaństwie odgrywa szczególną rolę. Tutaj też widzę pierwszy wymiar kapłańskiej służby, dyspozycyjności i otwartości na człowieka. Pamiętam, jak tuż przed przyjęciem przeze mnie święceń kapłańskich przeczytałem artykuł ojca Wojciecha Ziółka Brudne nogi pod ornatem. Ksiądz jako grzesznik potrzebujący przebaczenia, który niezwykle trafnie ponazywał pewne intuicje, które już wtedy rodziły się w mojej głowie i sercu. Na pytanie: Kim jest ksiądz?, o. Ziółek odpowiadał w tym artykule krótko: Ksiądz to grzesznik, któremu Pan Jezus umył nogi. Zaraz potem o. Ziółek dodał: Dla mnie najważniejsze w byciu księdzem jest doświadczenie czułej miłości Pana Jezusa, który widzi moją grzeszność, ale nie potępia mnie, tylko klęka i z czułością myje moje ubrudzone przez grzech nogi.

W żaden inny sposób nie umiem określić tego, czym jest dla mnie łaska kapłaństwa, którą zostałem obdarzony przez Pana. To wpierw doświadczenie tego, że mi, grzesznikowi, Chrystus umywa nogi, abym potem i ja stał się narzędziem, przez posługę którego, Chrystus umyje nogi mojemu bratu i mojej siostrze w konfesjonale. To doświadczenie spowiedzi zarówno celebrowanej, jak i własnego klękania u kratek konfesjonału, niejako wybija rytm mojej kapłańskiej posługi. Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus pisał, że: nie można być spowiednikiem z przypadku. Spowiednikami stajemy się wtedy przede wszystkim, gdy wpierw sami jako penitenci szukamy przebaczenia (nr 17). Być sługą Chrystusa oznacza wpierw przyjąć od Niego Jego służbę, aby potem Go w tej służbie naśladować.

 

28532218116_9b2f5b73fd_k

fot. EpiskopatNews/flickr

 

To właśnie w tej posłudze miłosierdzia tak nieprawdopodobnie potrzeba naszej dyspozycyjności, gotowości rezygnacji z siebie i swoich planów na rzecz godzin spędzonych w konfesjonale. To tutaj mam mieć czas dla człowieka, który pragnie spotkać się z miłosiernym Panem. Czas nie tylko na wyspowiadanie, ale na dobre wyspowiadanie: wsłuchanie się w wyznanie penitenta, porozmawianie z nim, prowadzenie go w stałym spowiednictwie czy kierownictwie jeśli o to poprosi. To w tej posłudze tak bardzo ważna jest nasza otwartość, życzliwość, kultura osobista, respekt i szacunek wobec tajemnicy jaką jest człowiek, który klęka przy moim konfesjonale. I chociaż godziny spędzone w konfesjonale są trudne, to jednak bez wątpienia są to najpiękniejsze godziny kapłańskiej posługi.

Proszę Cię, Panie, abym nigdy nie uciekał od posługi konfesjonału, abym nigdy nie przedkładał innych spraw i obowiązków przed tą posługę, abym był sługą Twojego miłosierdzie, narzędziem przez które będziesz umywał nogi swoich dzieci, aby każdy penitent wyszedł od mojego konfesjonału z doświadczeniem nadziei.

 

28050009283_139f02287d_k

fot. EpiskopatNews/flickr

 

Druga płaszczyzna dotyczy tego, co moglibyśmy zamknąć w wyrażeniu “relacje”. Mam tu na myśli cały zespół różnych elementów budujących autentyczne relacje z wiernymi. Przyświecają mi tu słowa Jezusa, że: pasterz zna swoje owce, a owce znają pasterza (por. J 10, 14). Oznacza to, że nie tylko pasterz musi poznawać swoje owce, wchodzić z nimi w relacje, rozmawiać z nimi, dawać im czas, ale musi się również wobec nich otworzyć, dzielić się własnym doświadczeniem Boga. Kapłan jest dla wiernych nie tylko w wyznaczonych godzinach posługi sakramentalnej i dyżuru w kancelarii, ale on po prostu cały i zawsze jest dla nich, dla posługi im, dla rozmowy, wsparcia, modlitwy z nimi i nad nimi. To oznacza, że mój czas, moje pieniądze (z całą świadomością, że te „moje” tak naprawdę oznacza ofiarowane mi przez wiernych), moja wiedza i talenty należą do wiernych, którym posługuję. Mają prawo z nich korzystać, bo ja jestem dla nich. I jasne, że to jest trudne, że otworzenie się może oznaczać zranienie, wykorzystanie, że często przeze mnie przemawia egoizm i skoncentrowanie na sobie i mojej wygodzie. Niestety. Ale ta otwartość i zbudowanie autentycznych relacji z wiernymi oznacza również i to, że będę miał koło siebie ludzi, którzy będą mieli odwagę powiedzieć mi prawdę. Także tę trudną prawdą. A to księżom jest bardzo potrzebne.

Piękne i owocne duszpasterstwo wpierw oznacza piękne relacje z ludźmi, których do tego duszpasterstwa się zaprasza. I bynajmniej nie chodzi tu o budowanie na siebie, koncentrowanie wszystkiego wokół siebie. Nie, tu chodzi po prostu o realizm ewangelii, o autentyczność przekazu, o spójność głoszonego słowa z życiem. O nic więcej. Chrześcijaństwo, ewangelia to rzeczywistość relacji. One się wydarzają między ludźmi i w nich – jak mówił sam Jezus odpowiadając na pytanie faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże (por. Łk 17, 21).

 

28669529275_0d701c8798_k

fot. EpiskopatNews/flickr

 

Papież Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium podkreślał, że aby mówić dobre homilie kapłan musi czytać dwie książki: Biblię i życie ludzi: Kaznodzieja jest człowiekiem kontemplującym Słowo, a także kontemplującym lud (nr 154). Aby czytać tę drugą księgę trzeba tworzyć piękne relacje, mieć czas dla wiernych, wyjść do nich i przystanąć po niedzielnej Mszy, aby z nimi porozmawiać, towarzyszyć rodzinom, być przy rodzinnych radościach, jak i smutkach. Po prostu być dla nich, kochać swoich parafian i powierzonych sobie wiernych, myśleć i traktować ich jak swoją rodzinę.

Proszę Cię, Panie, abym zawsze umiał patrzeć na powierzonych mi wiernych, jak na moją rodzinę. Abym tych ludzi autentycznie kochał, pragnął ich poznawać, ale też nie bał się na nich otworzyć, dzielić moim doświadczeniem Boga. Żebym po prostu dla nich był, towarzyszył im, bez szukania siebie, jakiś korzyści, uznania i własnej chwały.

 

W czasie Światowych Dni Młodzieży będąc jednym z odpowiedzialnych za przygotowanie celebracji i liturgii miałem łaskę każdego dnia spotkać się z Papieżem Franciszkiem, uścisnąć Jego dłoń, a przede wszystkim z bardzo bliska widzieć Jego gesty, reakcje, mimikę twarzy. Wyczytałem z nich jedno przesłanie:

Ewangelii nie głosi się masom, tłumowi. Ewangelię głosi się temu jednemu człowiekowi, który stoi teraz przede mną, w którego twarz teraz patrzę, którego teraz słucham. Ten człowiek, którego stawia przede mną w tym momencie Bóg jest ważny, jemu służę, żeby w moich słowach, w moim zasłuchaniu, w moim uśmiechu, otwartości, miłości i w mojej twarzy spotkał Jezusa.

Tak właśnie się czułem, kiedy papież Franciszek patrzył mi w oczy, ściskał moją dłoń i prosił mnie codziennie tylko o jedno: Proszę cię, módl się za mnie.

 

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

 

 


Reklama

Ks. Krzysztof Porosło
Ks. Krzysztof
Porosło
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap