Posted by & filed under .

Asceza lub bohaterstwo. Niepotrzebne skreślić