Posted by & filed under .

11.07.2016 Rybnik Frassati w Rybniku
fot. Dominik Gajda