Posted by & filed under .

Warszawa, 1948-03-03. Proces przed Wojskowym S¹dem Rejonowym w Warszawie tzw. grupy Witolda ? Witolda Pileckiego i jego towarzyszy: Marii Szel¹gowskiej, Tadeusza P³u¿añskiego, Ryszarda Jamontta-Krzywickiego, Maksymiliana Kauckiego, Witolda Ró¿yckiego, Makarego Sieradzkiego i Jerzego Nowakowskiego. Pilecki, ¿o³nierz Armii Krajowej, który po uwiezieniu w Oœwiêcimiu, w obozie utworzy³ siatkê konspiracyjn¹ Pañstwa Podziemnego – zosta³ oskar¿ony o wspó³pracê z wywiadem obcego mocarstwa oraz wspó³pracê z II Korpusem. G³ównego oskar¿onego sk³ad sêdziowski pod przewodnictwem pp³k. Jana Hryckowiana skaza³ na karê œmierci, wyrok wykonano. Nz. Pilecki sk³ada zeznania.
uu
PAP

Warsaw, March 3, 1948. The distruict Military Court in Warsaw held a lawsuit against Witold Pilecki and his colleagues, namely Maria Szelagowska, Tadeusz Pluzanski, Ryszard Jamontta-Krzywicki, Maksymilian Kaucki, Witold Rozycki, Makary Sieradzki and Jerzy Nowakowski. Pilecki, Home Army (AK) soldier who formed a Polish underground state clandestine network in Auschwitz Nazi death camp was accused of cooperation with the intelligence service of a foreign power and cooperation with the 2nd Corp. Judges chaired by Lt. Colonel Jan Hryckowian sentenced the main defendant to death. The punishment was meted out. Pictured: Pilecki testifies.
uu
PAP